رابطه «عزت نفس» و میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی «مطالعه موردی: جوانان یزدی»

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه و میزان همبستگی بین عزت نفس و ‌«‌سبک زندگی غربی» در میان ‌جمعیت نمونه 227 نفری جوانان شهر یزد است. برای دستیابی به این هدف از یک سو، یک شاخص کلی برای عزت نفس ساخته و جامعه مورد مطالعه به دو گروه دارای «‌اعتماد به نفس بالا » و «‌اعتماد به نفس پایین » تقسیم شده است . از سوی دیگر ، با استفاده از آزمون کندال، تلاش شده است که رابطة بین « عزت نفس » و «‌گرایش جوانان یزدی به سبک زندگی غربی» در حوزه های مختلف اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی، سیاسی و علمی با لحاظ کردن ضریب همبستگی ارزیابی شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که در مجموع هرچه عزت نفس بالاتر باشد میزان گرایش به سبک زندگی غربی در جوانان یزدی کمتر است و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN "SELF – RESPECT" AND YOUTH'S TENDENCY TO WESTERN LIFE STYLE: CASE STUDY OF YOUTH IN YAZD CITY

نویسنده [English]

  • Mohammad Abedi Ardakani
چکیده [English]

Cultural change, results from various causes and factors, some parts of them are internal and some are external .This article examines the relationship and correlationship ratio between "self – respect" and "western life style". The sample populations are selected from 227 youth in Yazd city .The researcher has used Kopper Smith's standard test of self – respect, and has divided the sample population to "low self – respect" and "high self- respect". He has also arranged a questionnaire to examine youth's tendency to western life style in order to measure the correlation coefficient of self – respect with various moral, Economical , social , personal , political and scientific domains. The result of this research shows that the mean difference is found between self – respect and western life style altogether. In other word, whenever self-respect is high, youths' tendency to western life style is low and vice- versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultrual Change
  • Modernity
  • Self- Respect
  • Tradition
  • Western Life Style
  • Youth in Yazd City