نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368)

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه¬ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

درک ماهیت و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون مطالعه صورتبندی و تعامل نیروهای اجتماعی امکان پذیر نیست. سال 1368 هم به لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفیت سیاست خارجی نقط? عطف به شمار می آید. در این دوره، رشد شاخصهای صنعتی به خصوص صنایع سنگین در بخش دولتی و خصوصی قابل توجه بود. خدمات و بازرگانی به شکل جدید و در قالب بازار سنتی همگام با صنعت رشد یافت. نقش فن سالاران تقویت شد و طبقه متوسط جدید شکل مشخص تر گرفت. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه نویسندگان این است که گر چه تقویت سرمایه داری تجاری و صنعتی سبب تعدیل سیاست خارجی شد، ولی تقویت سرمایه داری تجاری وابسته، سرمایه داری سنتی، روحانیون و همچنین فشار طبقات پایین در اثر نبود اصلاحات ساختاری، موجب تغییرهای آشکار در سیاست خارجی ایران شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE OF THE SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENTS IN IRAN’S FOREIGN POLICY (1989-1997

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Hasan Shokuh 2
چکیده [English]

It is not possible, to understand the nature and development of Iran’s foreign policy, without the study of the formation and the relationship of social forces in Iran. The year 1989 is a focal point in Iran’s history, because of socio-economic developments. The rate of industrial development, especially in heavy industry, both in the state and private sector was considerable in that time. The servise sector and Baazar had experienced rapidly growth too. Bureocrats’s role had been consolidated and the second class had gained more obvious form. These changes had deep impacts on the Iran’s foreign policy. The mail goal of authors of this essay is to expose this direct impact, based on their basic assumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bureoctrats
  • commercial capitalism
  • Idealism
  • industrial capitalism
  • Institutionalism
  • Ommolqora Theory
  • political economy
  • Realism