سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش¬آموخته مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص‌ترین نمونه جهانی شدن به شمار می‌رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت‌ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها است. هدف این پ‍ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت‌هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست‌زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست‌زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMIC POLICYMAKING IN AGE OF ECONOMIC GLOBALIZATION

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Motaghi 1
  • Mahdi Matin Javid 2
1
2
چکیده [English]

The world is considering the great change in sphere of globalization process in 21st century in which individuals living on earth are regarded as members of a mutual political entity. Economic globalization is the most significant and conspicuous model of globalization. One of the most important issues in economic globalization process is the function of states in economic policymaking. The present research takes into consideration the effect of economic globalization on economic policymaking of states. The main hypothesis of research is that economic globalization shows a trend in depoliticization of economic policymaking.
The world is considering the great change in sphere of globalization process in 21st century in which individuals living on earth are regarded as members of a mutual political entity. Economic globalization is the most significant and conspicuous model of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depoliticization
  • Economic Globalization
  • Economic Policymaking
  • Fiscal Policymaking
  • Monetary Policymaking