بررسی تحلیلی و کارکردی مدل‌ها و فرایند های سیاستگذاری اقتصادی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش‌شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل‌های متفاوت بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب‌های روشی و نظری» بستر شکل‌گیری مدل‌هایی را فراهم می‌آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش‌شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی‌ خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل‌های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله‌ای»، مدل «تصمیم‌گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل‌ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین‌المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می‌تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها