بررسی تحلیلی و کارکردی مدل‌ها و فرایند های سیاستگذاری اقتصادی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش‌شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل‌های متفاوت بهره می‌گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب‌های روشی و نظری» بستر شکل‌گیری مدل‌هایی را فراهم می‌آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش‌شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی‌ خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل‌های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله‌ای»، مدل «تصمیم‌گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل‌ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین‌المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می‌تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF ANALYTICAL AND FUNCTIONAL MODELS AND APPROACHES IN ECONOMIC POLICY

نویسنده [English]

  • Abbas Mosallanejad
چکیده [English]

Economic policy consists of various methodologies, approaches and models through which the economists devise strategies to influence the overall economy. The integration of theoretical and practical frameworks provides the ground for emerging new models which are a part of economic system of the countries.Each economic model is a combination of specific methodology, theoretical bases and special form of executive approaches. In this paper different economic policy models such as Strategic Analysis, Cyclical Analysis, Decision Making, Organization and Network, Trans-government Institution, Static Equilibrium along with long term economic growth and full employment approaches have been taken into consideration. It is obvious that the appropriateness of each model depends on the international atmosphere and economic status of the countries in which the aforementioned models are applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclical Analysis Model
  • Decision making model
  • Economic Growth Approach
  • Economic Policy Models
  • Full Employment Approach
  • Organization and Network Model
  • Static Equilibrium Model
  • Strategic Analysis Model
  • Trans -government Institution Model