گونه شناسی تطبیقی رژیم های توزیعی و بازتوزیعی: به سوی رهیافت کارکردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در حالی که نظریه کارکردی دولت از نظریه های عمده در مطالعه دولت است؛ اما ادبیات مربوط به گونه شناسی تطبیقی نظام های سیاسی از این نظریه بی بهره مانده است. به همین دلیل این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از نظریه کارکردی دولت، نوعی گونه شناسی کارکردی و متمایز از       نظام های سیاسی ارائه کند. مقاله در گونه شناسی متمایز خود، نظام­های سیاسی پوپولیستی، رفاهی و رانتیر را شناسایی می کند که بر کارکردهای توزیعی و بازتوزیعی تاکیدِ بیشتر داشته اند و به همین دلیل آنها را ذیل گونه های فرعی رژیم های توزیعی و بازتوزیعی دسته بندی می کند. از آنجا که روش تطبیقی توجه همزمان به وجوه تشابه و تمایز را ایجاب می کند؛ مقاله پس از تاکید بر این تشابه کارکردی، بر وجوه تمایز این رژیم ها در حوزه های گوناگون متمر کز شده و نشان   می دهد که رژیم های سیاسی مزبور برغم اشتراک در کارکرد  بازافتراق در وجوه ملازم با همین کارکرد اشتراکی دارند. بدین سان تاکید بر کارکرد نظام های سیاسی به جای تاکید بر ماهیت آنها و همین طور یافتن پایگاه نظری در اقتصاد سیاسی به جای جامعه شناسی سیاسی، گونه شناسی مقاله را از گونه شناسی های رایج تا حد زیادی متمایز  می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE TYPOLOGY OF DISTRIBUTIVE AND REDISTRIBUTIVE REGIMES: TOWARD A FUNCTIONAL APPROACH

نویسنده [English]

  • Abbas Hatami
Assistant Professor, Political Sciences, Faculty of Administration and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Functional theory of state is one of the most important Theories in the study of state, but literature on Comparative typology of political regimes has ignored this theory. Instead, the author in this paper by using of the functional theory of state tries to offer a functional typology of political regimes. Paper in its distinctive typology, identifies Rentier regime, Welfare regime and Populist regime that emphasis on distributive and Redistributive function more than other regimes, so that we call all of them distributive and Redistributive regimes. Since the comparative method requires attention to similarities and differences, the paper emphasizes on functional similarity of these regimes on the one hand, and some their differences on the other hand. Finally, paper concludes that despite this functional similarity, these political regimes have so many different characteristics which partly related to this similar function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive and Redistributive Regimes
  • Rentier State
  • Welfare State
  • Populist State
  • Functional Typology