خاطره، اسطوره و هویت ایرانی در میان ایلات و طوایف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

چکیده

در سال های اخیر مطالعات گوناگونی در خصوص مفهوم هویت ایرانی، و نیز گستره و عمق درک آن در میان نخبگان و توده ها، منتشر شده است. در این میان برخی پژوهشگران ضمن توجه به نقش برجسته­ی ایلات و طوایف در تحولات انتقال قدرت در ایران؛ یورش ها، کشمکش ها و آشفتگی مدوام، بی سوادی فراگیر و تنوع شدید اجتماعی و واگرایی و درون گرایی نهادمندِ ساختار اجتماعی ایلات و طوایف، این جوامع را فاقد آگاهی نسبت به هویت ایرانی خویش قلمداد     کرده اند. برخی نیز پای را فراتر نهاده، با اشاره به تنوع وسیع ایلی و طایفه ای، به عنوان یک جامعه موزائیکی، اساساً  کل تاریخ سیزده قرن اخیر ایران، تا پیش از جنبش مشروطیت و برآمدن حکومت پهلوی، را فاقد چنین آگاهی برشمرده اند. امّا، این مقاله می کوشد با ارجاع به شواهد گوناگون تاریخی، توضیح دهد، که به رغم آنچه گفته شد، چگونه اقوام و ایلات ایران در قالب یک نظام تعلیم و تربیت و تبادل شفاهی فرهنگی، به هویت ایرانی آگاهی می یافتند و خویش را با اسطوره­ی ایرانی تعریف می کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEMORY, MYTH AND IRANIAN IDENTIFICATION AMONG TRIBES AND CLANS

نویسنده [English]

  • Sayyed Ataollah Sinaee
Assistant Professor; Ma’ref Department of letratuer and humanity Science; University of Sharekord
چکیده [English]

During recent years, different studies have published about the concept of Iranian identification as well as extensiveness and deepness of its perception among elites and masses.
Researchers have pay attention to the outstanding role of tribes and clans at the changes of transition of power in the thirteen centuries ago. But these researchers have considered tribes and clans without any awareness and common perception to Iranian identification. Furthermore, they admit the important role of tribes at attacks, struggles and continual disturbance of history of Iran. Also this role is obvious in expanded illiteracy, tribal intense variety, divergence, introvert of social structure of tribes and clans.
Some others, with reference to extended variety in Iran as a mosaic society, overreach and claim that all the history of thirteen centuries ago before constitution movement and emerging Pahlavi government is without awareness.
But, this article with the reference to the different historical evidences, in spite of what was said, how tribes and clans of Iran aware of Iranian identification at the form of didactics system, interchange of oral culture and literature. These tribes identify themselves with the Iranian myth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tribes
  • Colons
  • Iran
  • Identity
  • myth
  • Memory