آخوند خراسانی، فقه و امر سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آخوند خراسانی، اندیشمندی اصولی است که با نگرشی عقل گرایانه به تأمل اجتهادی درباره امر سیاسی می­پردازد. مقاله حاضر، با اشاره به بسترهای عینی و فکری اندیشه­ورزی فقهی سیاسی وی، تلاش دارد به منطق درونی اندیشه فقهی سیاسی وی راه یافته و از این طریق پیوند فقه و امر سیاسی را نشان دهد. نگارنده به طور مشخص دیدگاه فقهی وی در باره ولایت فقیه و مشروطیت را به مثابه مهم ترین مصادیق امر سیاسی  این دوره بررسی کرده و بر این باور است که دیدگاه وی در این باره با نگرش اصولی و فقهی وی سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JURISPRUDENCE AND THE POLITICAL ISSUE

نویسنده [English]

  • Mansour Mirahmadi
Associate Professor; Political Department in Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Akhund Khurasani is a jurisprudential thinker, deals with the political issue in  a rational approach.  Referring to the theoretical and practical contexts of his jurisprudential and political thinking, this essay tries to understand the nature of  his jurisprudential and political thought and shows the relationship of jurisprudence and political issue. The author definitely studies his jurisprudential attitude about Velayate Fagheh (a theory of Islamic governance) and Mashrotiyyaht (constitutional movement in Iran) as the main cases of political issues of that era and believes that his attitude in these cases is compatible with his jurisprudential and political approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhund Khurasani
  • jurisprudence
  • the political issue
  • Velayate Fagheh
  • Mashrutiyyat