بحران هویت در عراق معاصر: واکاوی علل و زمینه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم قم

چکیده

بسیاری ازدولت­ها خصوصا در جهان سوم با مساله شکل نگرفتن هویت جمعی در قلمرو سیاسی خود مواجه هستند. تکوین یک شعور مشترک بین اعضای این دولت­ها که با آن خود را از دولت­های دیگر تمییز دهند به تاخیر افتاده است؛ شکل نگرفتن هویت جمعی برای سامان سیاسی دولت­ها به حدی مهم است که از آن به عنوان یکی از مهمترین زمینه­های ایجاد بحران برای  دولت­ها یاد می­شود.
عراق از زمان شکل­گیری در 1921م تا امروزه یکی از کشورهایی است که با این مشکل روبرو بوده است. ساختار سیاسی و واقعیات اجتماعی، این کشور  را به سمتی سوق داده است که از دولت­های پادشاهی تا حکومت­های دیکتاتوری و حتی در سیستم دموکراتیک امروزی عراق این مشکل یکی از زمینه­های بحران­زا به شمار می­رود. سوال اصلی این پژوهش بررسی عوامل دخیل در شکل­گیری بحران هویت در عراق با تاکید بر عراق بعداز 2003م است.

کلیدواژه‌ها