پیشینۀ پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (2) پیشنهاداتی برای دستور کار دانشکدهها، موسسات پژوهشی و پایان نامههای تحصیلات تکمیلی: راهنمای عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ نگارش پیشینۀ پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مستلزم آموزش و ترویج آن در دپارتمان‌های علمی و پژوهشی و هدایت گام به گام دانشجویان برای انجام آن است. در این راستا، این مقاله به اقدامات عملی نگارش پیشینۀ پژوهش پرداخته و مرور سیستمی را به عنوان متدولوژی انجام آن معرفی می‌کند. مرور سیستمی به لحاظ لوازم متدولوژیک و گستردگی آن و امکاناتی که لازم دارد معمولاً در موسسات پژوهشی و برای اهداف ویژه‌ای کاربرد دارد. همچنین خود می‌تواند به صورت مطالعه یا پژوهشی مستقل مطرح شود در حالیکه مرور سنتی معمولاً مقدمه‌ای برای پژوهشی جدید توسط پژوهشگران یا دانشجویان تلقی می‌شود. به رغم مزایای مرور سیستمی، پیشنهاد اصلی ما در این مقاله آن است که با توجه به وضعیت فعلی پژوهش‌ در کشور و عدم انسجام آن و ناشناخته بودن بسیاری از مطالعات و عدم استفاده از دستاوردهای آنها، مرور سنتی نیز باید به مثابۀ مطالعات مستقل مورد حمایت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LITERATURE REVIEW AND SYSTEMATIC REVIEW (2) A PRACTICAL GUIDE FOR GRADUATE STUDENTS

نویسندگان [English]

  • Kioomars Ashtarian 1
  • Razieh Emami Meibodi 2
1 Associate Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 PhD in Public Policy, Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Following the first part of our article on Literature Review and Systematic Review, in this second part we elaborate in detail the importance of systematic review and its method to improve the skills in this regard. To prepare a literature review, one has to define research domain, to find appropriate sources, to organize findings, to validate prior researches, and to put them in logical sequence.  By systematic review we mean aggregating researches to be verified (quantitatively in preference). It help us elaboration and examination of theories.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature Review
  • Systematic review
  • graduate students
  • researches
  • methodology