اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هستة در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در  فرایند توسعۀ ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزة «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابة علّیت های ساختی یا هستة مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE POLITICAL ECONOMY OF NON-DEVELOPMENT OF PRIVATIZATION IN IRAN CURRENT DIRECTIONS_NEW APPROACH

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi 1
  • Sajjad Sattari 2
1 Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Although the macro-economic policies of the country have changed from time to time in the Iranian contemporary history, still the nature and structure of state economy and the integration of the major parts of Iranian economy into the core of state capitalism and its semi-state satellites have been maintained. Therefore, the Iranian economy has experienced an identical process due to the lack of transition from state and semi-state capitalism to a logical and balanced synthesis of the functions of state and market in the economy. The primary concern and central objective of this article are to investigate the political-economic nature and causes of the non-development of privatization and to understand the continuous historical process during which the core of state capitalism has been acutely developed and reproduced in the contemporary history of Iran. In contrast, it endeavours to demonstrate, the private sector of Iranian economy has only enjoyed limited chances of and conditions for generating [property] ownership, capital accumulation, and economic growth, as well as for playing a key role in the power structure of political economy and development process in Iran. The article critiques the reductionist nature of the existing literature on the subject, and shows, by using a new theoretical approach called the “paradigm of power,” that it is not possible to understand the nature and internal logic of the tendency of the dominant elite in Islamic Republic paradigm of power towards the development of state capitalism and non-development of private sector in economy without taking into account the historical process of the formation, evolution, and establishment of this paradigm of power in society and particularly without considering their preferred nature of order in the areas of capital accumulation, hegemony, identity and legitimacy (as metonymic causations or the central and hard core of these paradigm of power).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • political economy
  • paradigm of power
  • Privatization
  • market economy
  • Development