بررسی سیاست های اقتصادی ایران در سال¬های 30 تا 32

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در فاصلۀ سال­های 32- 30 می پردازد و شیوه های دولت برای تأمین کسری بودجه و ابزارهای ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.  

کلیدواژه‌ها