ناسیونالیسم، دولت رقابتی و توسعه در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه در پیوند با ناسیونالیسم و دولت های ملی و توسعه خواه در اروپا  آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی و غیره آن محقق شد ولی امروزه در عصر جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت­ها با چالش های جدی مواجه شده اند. کشورهایی که تا دهه 1980 توانستند به کمک این گونه دولت­ها در قالبی ملی توسعه یابند، در فرآیند جهانی شدن نیز می­توانند از فرصت ها و امکانات حاصله استفاده کرده و رقابتی عمل کنند و جهانی شوند. اما در اکثر کشورهای جهان سوم که دولت­ها فاقد جهت گیری­های ملی و توسعه­ای بودند، در دورۀ جهانی شدن در وضعیت بسیار شکننده­تری از نظر نیل به اهداف کلان ملی و توسعه­ای قرار دارند و نمی­توانند به آسانی توسعه یابند. این مقاله درصدد است با توجه به ماهیت فرآیند جهانی شدن و ضعف و ناکارآمدی دولت­ها، این وضعیت شکننده و دشوار را بررسی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها