سعادت از دیدگاه امام علی(ع)؛ تحلیل ریشه «سعد» در نهجالبلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری اندیشههای سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بدون تردید مقوله «خوشبختی و سعادت»، از مسائل بنیادین و پرسشهای دیرینه و پایدار بشر بهشمار میآید که بسیاری از مکاتب دینی و فکری نیز آن را مد نظر داشتهاند. بررسی متون دینی و سخنان پیشوایان دین در رابطه با سعادت بشر و شناخت بهتر این مفهوم از دیدگاه آنان میتواند بر نحوه زندگی فردی انسان و حتی جهتگیریها و سیاستگذاریهای کلان جامعه تأثیر گذارد. این پژوهش بر آن است تا با تمرکز بر موارد بهکارگیری ریشه «سعد» در نهجالبلاغه امیرالمؤمنین، به دریافت منظور امام علی (ع) از «سعادت» بپردازد. در این مقاله با توجه به کاربرد ریشه «سعد»، به دستهبندی موارد کاربرد این ریشه، و نیز گیرنده سعادت، اعطاکننده آن، ماهیت آن، سعادت دنیوی و اخروی و رابطه امور اخلاقی، دینی و معرفتی با سعادت پرداخته شده و برخی از الزامات و پیامدهای آن برای سیاست بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HAPPINESS IN IMAM ALI'S VIEW; AN ETYMOLOGICAL STUDY IN NAHJ AL-BALAGHAH

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshah 1
  • Omid Shafiai Ghahfarokhi 2
1 Professor, Political Science Department, Imam Sadegh University
2 PhD. Student of Political Thoughts, Imam Sadegh University
چکیده [English]

Without doubt, "happiness and salvation" is one of the old and fundamental problems of human being; many schools of thought paid attention to this question. Study of religious texts and quotes of religious leaders on this concept, can affect on personal lifestyle and even the overall direction and policy of society. This paper is looking for focus on areas of application of "sa'adah" derivatives in Nahj Al-balaghah in order to understand Imam Ali's view on happiness. Subject to these derivatives, this paper categorizes areas of applications and identifies receiver, donor and nature of happiness, and discusses earthly bliss and eternal salvation, and relationship between happiness and moral, religious, and epistemic affairs; also pays attention to requirements and implications of this discussion for political affairs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • earthly bliss (happiness)
  • eternal salvation (happiness)
  • Nahj al-Balaghah