سعادت از دیدگاه امام علی(ع)؛ تحلیل ریشه «سعد» در نهجالبلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری اندیشههای سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بدون تردید مقوله «خوشبختی و سعادت»، از مسائل بنیادین و پرسشهای دیرینه و پایدار بشر بهشمار میآید که بسیاری از مکاتب دینی و فکری نیز آن را مد نظر داشتهاند. بررسی متون دینی و سخنان پیشوایان دین در رابطه با سعادت بشر و شناخت بهتر این مفهوم از دیدگاه آنان میتواند بر نحوه زندگی فردی انسان و حتی جهتگیریها و سیاستگذاریهای کلان جامعه تأثیر گذارد. این پژوهش بر آن است تا با تمرکز بر موارد بهکارگیری ریشه «سعد» در نهجالبلاغه امیرالمؤمنین، به دریافت منظور امام علی (ع) از «سعادت» بپردازد. در این مقاله با توجه به کاربرد ریشه «سعد»، به دستهبندی موارد کاربرد این ریشه، و نیز گیرنده سعادت، اعطاکننده آن، ماهیت آن، سعادت دنیوی و اخروی و رابطه امور اخلاقی، دینی و معرفتی با سعادت پرداخته شده و برخی از الزامات و پیامدهای آن برای سیاست بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها