رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر روش مذاکره و مفهوم نرمش قهرمانانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

چکیده

در این پژوهش، به مبانی و الزامات نرمش قهرمانانه می‌پردازیم که یکی از مهم‌ترین مفاهیم و سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بیان داشته‌اند. ابتدا، به مبانی فکری رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی، همچون راهبرد سه‌گانة عزت، حکمت، و مصلحت رهبری در سیاست خارجی، راهبرد نفی رابطة سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، اصل حفظ و حمایت از هویت نظام اسلامی و حفظ جهت‌گیری اسلامی انقلابی پرداخته شده است؛ سپس چارچوب ادراکی مقام معظم رهبری دربارة مذاکره و تبیین نرمش قهرمانانه، همچون نرمش قهرمانانه و مفهوم‌سازی حوزه‌ای جدید در نظام بین‌المللی، حوزة نرمش قهرمانانه روش است و نه راهبرد، نرمش قهرمانانه و حوزة توازن در آرمان و عمل، مذاکره و نرمش نه تسلیم و سازش، امید به نرمش قهرمانانه و چشم‌انداز روشن آینده، نرمش قهرمانانه و درک نظام بین‌المللی در شرایط گذار، نرمش قهرمانانه و توانمندی‌ها و مشکلات کشور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


. قرآن کریم.
2. آنتونی، جانز، اچ ولاهود، نلی. 1389، اسلام و سیاست بین‌الملل، ترجمۀ رضا سیمبر. تهران؛ دانشگاه امام صادق(ع).
3. احمدی‌فر، سجاد،  13/5/1392. بررسی جایگاه رهبر معظم انقلاب در هندسۀ ‌نوین جهانی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.
4. بخشایشى، احمد، 1375. سیاست خارجى ج . ا. ا.، تهران؛ انتشارات آواى نور.
5. تاجیک، محمدرضا، 1383. سیاست خارجی عرصۀ فقدان تصمیم و تدبیر؟، تهران، گفتمان.
6. حاتمی راد، منصور، 1375. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، آوای نور.
7. حاتمی راد، منصور، 1387. سیاست خارجی ایران از نگاه مقام معظم رهبری.
8. خمینی، سید روح‌ الله، 1378. صحیفۀ امام، ج ،22، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام.
9. سـجـادپـور، مـحـمـدکـاظـم، 1379. سـیـاست خارجى ج . ا. ا. ، تهران؛ دفتر مطالعات سیاسى و بین‌المللى.
10. مشیرزاده، حمیرا، 1375. گفتگوی تمدن ها از منظر سازه‌انگاری، تهران دانشگاه تهران.
11. مشیرزاده، حمیرا، شماره 63.  .1383. "گفتگوی تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاری"، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
12. منشور دولت اسلامی، 1384. بازخوانی مواضع و انتظارات مقام معظم رهبری از قوۀ مجریه، دفتر جریان‌شناسی تاریخ معاصر، قم: همای غدیر.
13. واعظی دهنوی، عباس. بهار 1391. مبانی سیاست خارجی در اندیشۀ رهبری، فصلنامۀ جستارهای سیاسی روز، شمارۀ 5،  
14. ونت، الکساندر، 1384. نظریۀ اجتماعی سیاست بین‌الملل، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 
سایت­ها و پایگاه­های خبری
15. سایت مقام معظم رهبری  www.leader.ir
16. سایت خامنه ای  khamenei.ir
17. سایت تسنیم tasnim. Ir
18. سایت خبرگزاری فارس farsnews. ir