چالش ها و فرصت های فیس بوک در بازتاب جهانی انقلاب اسلامی با تأکید بر سرمایه اجتماعی پاتنام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شبکه‌های اجتماعی نقشی اساسی در مطالعات جامعه‌شناختی، روان‌شناختی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، علوم اطلاعات و هزاران موضوع دیگر دارند و از خانواده تا سطح تحلیل ملت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت اهداف ایفا می‌کنند. شبکة اجتماعی فیس‌بوک به سامانة مجازی مبدل شده است که بیش از 900 میلیون نفر در سراسر جهان را تحت پوشش خدمات خویش قرار داده است.انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان انقلابی جهانشمول برای بازتاب خویش باید از این امکان نوین استفاده کند. هدف این پژوهش آن است که با شناخت قابلیت‌های فیس‌بوک و چالش‌هایی که می‌تواند ایجاد کندبا استفاده از نظریة سرمایة اجتماعی پاتنام این شبکة اجتماعی را در بحث بازتاب‌های جهانی انقلاب اسلامی ایران یک فرصت در نظر بگیرد و با مشخص ساختن امکانات و توانمندی‌های آن در شکل‌دهی به سرمایة اجتماعی مخاطبانش با روش توصیفی‌-تحلیلی با ارائة راهکارهایی شرایط بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران را با استفاده از این شبکه فراهم آورد تا این شبکة اجتماعی نتایجی کاربردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FACEBOOK CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE GLOBAL IMPACT OF SOCIAL CAPITAL, PUTNAM EMPHASIZED THE ISLAMIC REVOLUTION

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Sadatinejad 1
  • Seyyed Mohammad Hossein Akramiyan 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
2 Graduate Student, Political Science Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, social networks play a key role in the study of sociology, social
psychology and sociology. Social network Facebook has turned into a virtual
system covering more than 900 million people around the world. In Islamic
Revolution of Iran as a world revolution, universal definition, it can use as a
new possibility. This paper will identify the capabilities and challenges with
using Facebook. Putnam's social capital theory of the reflection of a global
network for Islamic Revolution in Iran to use Facebook is a social
investment. This paper describes an analytical method for identifying ways
to use Facebook, globalization providing Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facebook
  • global impact of Islamic Revolutio
  • Putnam Social Capital
  • Social network
1)     Aessandrini, M. (2002). "Is Civil Society an Adequate Theory?" Third Sector Review 8(2)
2)     Aslan, R. (2011, February 20). Tweeting to Iran. Newsweek.
3)     Castells, M. (2009) Communication Power, Oxford University Press, Oxford
4)     Dickinson, T. (2008, March 20). The machinery of hope. Rolling Stone, 1048
5)     Ellison, N., R. Heino, et al. (2006). "Managing Impressions Online: Self-Presentation Processes in the Online Dating Environment." Journal of Computer-Mediated Communication 11
6)     Gelvin, James L. (2012), The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press
7)     Grossman, L. (2010, December 15). Person of the Year 2010. Time.
8)     Harsch, E. (2011, March 31). Cyber-activists lend savvy to North African revolutions. News From Africa. [Website] Retrieved April 1, 2011, from http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_12438.html
9)     Hodgkinson, T. (2008).With friends like these...The Guardian. Retrieved February 27,2008, from http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jan/14/facebook.
10)  Idle, Nadia – Alex Nunns (2011). Tweets from Tahrir: Egypt's Revolution as It Unfolded, in the Words of the people who made it. OR Books, New York.
11)  Joudeh, R. (2011, January 2). Egypt : a social network revolution with a twist. The Moscow News. [Website] Retrieved April 1, 2011, from http://themoscownews.com/comments/20110201/188383255.html?referfrom
12)  Kobayashi, T., Ikeda, K. i., & Miyata, K. (2006). Social capital online: Collective use of theInternet and reciprocity as lubricants of democracy. Information, Communication & Society, 9.
13)  Koloff, A. (2008, February 7). States push for cyberbully controls; but efforts to go beyondschools raise concerns over freedom of speech, privacy. USA Today,p.3A.
14)  Lenhart, Amanda, Kristin Purcell, Aaron Smith, and Kathryn Zickuhr.  2010. Social media and young adults.  Pew Research Center. Washington, DC.
15)  Portes, A. (1998). "Social Capital: Its origins and applications in modern sociology Annual Review of Sociology 24: 1-24.
16)  Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York, Simon and Schuster
17)  Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social capital." Journal of Democracy 6(1): 65-78
18)  Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Civic traditions in modern italy. Princeton, NJ, Princeton University Pres
19)  Raynes-Goldie, K., &Walker, L. (2008). Our space: Online civic engagement tools for youth InW. L. Bennett (Ed.), Civic life online: Learning how digital media can engage youth (161–188). Cambridge, MA:MIT Press.
20)  Shah, D. V., N. Kwak, et al. (2001). ""Connecting" And "Disconnecting" With Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital." Political Communication 18(2): 141-162
21)  Tapscott, D. (2011, February 13). Here comes the wiki revolution. The Star.