چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

چکیده

ثبات و آرامش از الزام‌های نظام‌های سیاسی است؛ به‌عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این‌رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخة مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص‌های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم‌سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A THEORETICAL FRAMEWORK FOR CIRCULATION OF ELITES AND ITS IMPACT ON POLITICAL STABILITY

نویسندگان [English]

  • Mostafa Malakootian 1
  • Abdullahmid Gholami Neya 2
1 Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
2 Ph.D., Political Science, Shahid Mahalati’s High Education Complex, Iran
چکیده [English]

Stability is one of the necessities of political systems. In other words, every political
system needs to stability for reaching its aims. For this, the maintenance of stability
is one of the most important sensations of political governers and leaders. Although
several foctors are important in maintenance of stability, which at this research is in
the core, it is the circulation of befitting political elites; i.e. those elites that elect as
political management, along with professional capabilities, must have specialities
like faithfulness and commitment to essencial principles of the system pointed to as
befitting indicatives. It is obvious that every political system needs toa kind of elites
that are befitting to that system. The concentration of this essay is on the circulation
of political elites in an Islamic system like Islamic Repablic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • befitting political elites
  • circulation of elites
  • political elites
  • Political Stability
1. قرآن کریم (1382)، ترجمة الهی قمشه‌ای، قم: انتشارات فاطمه زهرا (س).
2. نهج‌االبلاغه (1386)، ترجمة سید کاظم ارفع، تهران: فیض کاشانی.
3. نهج البلاغه (1361)، ترجمة محسن فارسی، تهران: سپهر.
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1391)، مشاهده شده در www.maslaht.ir.
5. خواجه سروی، غلامرضا (1382)، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
6. ساندرز، دیوید (1390)، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
7. عظیمی دولت‌آبادی، امیر (1387)، منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.