چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

چکیده

ثبات و آرامش از الزام‌های نظام‌های سیاسی است؛ به‌عبارتی هر نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف خود، نیازمند ثبات است. از این‌رو، حفظ ثبات از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران و حاکمان سیاسی است. هرچند عوامل متعددی در حفظ ثبات سیاسی مؤثر است، آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، گردش نخبگان سیاسی شایسته است؛ به آن معنی که نخبگانی در چرخة مدیریت سیاسی قرار گیرند که ضمن برخورداری از توانایی و تخصص، از ایمان و تعهد به اصول اساسی و ارزشی که در این پژوهش تحت عنوان شاخص‌های شایستگی از آن یاد شده است، برخوردار باشند. واضح است که هر نظام سیاسی به گردش نخبگان معتقد و هم‌سنخ با خود نیاز دارد. تمرکز این مقاله روی گردش نخبگان شایسته در نظامی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم (1382)، ترجمة الهی قمشه‌ای، قم: انتشارات فاطمه زهرا (س).

2. نهج‌االبلاغه (1386)، ترجمة سید کاظم ارفع، تهران: فیض کاشانی.

3. نهج البلاغه (1361)، ترجمة محسن فارسی، تهران: سپهر.

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1391)، مشاهده شده در www.maslaht.ir.

5. خواجه سروی، غلامرضا (1382)، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

6. ساندرز، دیوید (1390)، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

7. عظیمی دولت‌آبادی، امیر (1387)، منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.