رویکرد اتحادیۀ اروپا در برابر بحران منطقۀ یورو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود، در سال 1957، تاکنون به آن گرفتار شده است. در این دوره، راه‌حل‌هایی برای آن نیز مطرح شده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که به دلیل نبود راه‌حل قطعی برای حل بحران‌ها، آنها ادامه خواهند داشت.اقتصاد منطقة یورو و بحران بدهی آن‌ها بسیار وخیم‌تر از پیش‌بینی بسیاری از مردم است. بحران اروپا از یونان تا ایتالیا و پرتغال گسترش یافته است و اسپانیا نیز مانند ایرلند تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد.فرانسه نیز از این بحران مصون نمانده و نرخ بدهی‌های این کشور در حال افزایش است. این بحران برای بسیاری از سران اروپایی از مدیریت خارج شده است.این بحران هم‌اکنون همة اتحادیة اروپا را فرا گرفته است و مشکل اصلی آن را می‌توان در واحد پول منطقه دانست. در این بین، سیاست‌های حمایتی اتحادیة اروپا و دولت‌های عضو بسیار مهم بوده است و توجه به آن ما را در شناسایی سیاست‌های اقتصادی اتحادیه یاری می‌رساند. ضمن آنکه تأثیر این بحران در جریان همگرایی اروپا نیز قابل ملاحظه است. بنابراین، فرضیة مقاله این است که اتحادیة اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی منطقة یورو ترکیبی از اقدامات حفاظتی و حمایتی را مدنظر قرار داده است. در این مقاله کوشیده‌ایم این اقدامات حمایتی و تأثیر آن‌ها را در رفع بحران سنجش و بررسی کنیم. 

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سمت، 1372، ج دوم.

 

ب) خارجی

1. Black, Stanly (2010), The Euro zone financial crisis, (Chapter Hill: University of north California).

2. Cottey, Andrew (2012), Decisive times? The euro zone crisis & future of Europe , (New York :  University Collage Cork)

3. Frankel, Jeffry, (2012), The euro crisis & Greece,:6 mistake, center for international development,Harvard university.

 4. The crisis of Eurozone & broader repercussion, Jean Monnet lecture series, center for european & international affairs,university of  Nicosia, 2012

5. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/                                                                        

10. www.spiegel.de › English SiteEurope

22. www.investopedia.com/terms/e/european-financial-stability-facility.asp

24. www.peimedia.com/events

26. http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/

28. http://www.tradingeconomics.com/germany/balance-of-trade