رویکرد اتحادیۀ اروپا در برابر بحران منطقۀ یورو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود، در سال 1957، تاکنون به آن گرفتار شده است. در این دوره، راه‌حل‌هایی برای آن نیز مطرح شده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که به دلیل نبود راه‌حل قطعی برای حل بحران‌ها، آنها ادامه خواهند داشت.اقتصاد منطقة یورو و بحران بدهی آن‌ها بسیار وخیم‌تر از پیش‌بینی بسیاری از مردم است. بحران اروپا از یونان تا ایتالیا و پرتغال گسترش یافته است و اسپانیا نیز مانند ایرلند تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد.فرانسه نیز از این بحران مصون نمانده و نرخ بدهی‌های این کشور در حال افزایش است. این بحران برای بسیاری از سران اروپایی از مدیریت خارج شده است.این بحران هم‌اکنون همة اتحادیة اروپا را فرا گرفته است و مشکل اصلی آن را می‌توان در واحد پول منطقه دانست. در این بین، سیاست‌های حمایتی اتحادیة اروپا و دولت‌های عضو بسیار مهم بوده است و توجه به آن ما را در شناسایی سیاست‌های اقتصادی اتحادیه یاری می‌رساند. ضمن آنکه تأثیر این بحران در جریان همگرایی اروپا نیز قابل ملاحظه است. بنابراین، فرضیة مقاله این است که اتحادیة اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی منطقة یورو ترکیبی از اقدامات حفاظتی و حمایتی را مدنظر قرار داده است. در این مقاله کوشیده‌ایم این اقدامات حمایتی و تأثیر آن‌ها را در رفع بحران سنجش و بررسی کنیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EUROPE UNION'S APPROACH TO THE EUROZONE CRISIS

نویسندگان [English]

  • Seyed Davood Aghaie 1
  • Roxana Niknami 2
1 Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
2 PhD. in Regional Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The current financial crisis in European Union is the most critical crisis since its
formation in 1957. This course has been developed solutions for it. Speculation
suggests that the lack of a definitive solution to the crisis, they will continue.
Economy and the euro zone debt crisis is much worse than many predicts. Europe
crisis has spread from Greece to Italy and Portugal. Spain, like Ireland is under
severe economic pressure. France is not immune from the crisis and the debt rate is
rising. This crisis, for many European leaders has been removed from the
management. The crisis has now engulfed all of Europe Union. The main problem is
the monetary unit area. Protectionist policy in the Europe Union and member states
are very important and it will help us in identifying the economic policies of the
Union, while the impact of the crisis in Europe is considerable convergence.
Therefore, research hypothesis suggests that the EU's economic and financial crisis
in Europe to tackle the euro zone has to consider a combination of protection
measures. So, in this paper we try to support these efforts and their impact on the
crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic crisis in Europe
  • Economic Integration
  • eurozone
  • north- south
  • policy advocacy
الف) فارسی
1. قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سمت، 1372، ج دوم.
 
ب) خارجی
1. Black, Stanly (2010), The Euro zone financial crisis, (Chapter Hill: University of north California).
2. Cottey, Andrew (2012), Decisive times? The euro zone crisis & future of Europe , (New York :  University Collage Cork)
3. Frankel, Jeffry, (2012), The euro crisis & Greece,:6 mistake, center for international development,Harvard university.
 4. The crisis of Eurozone & broader repercussion, Jean Monnet lecture series, center for european & international affairs,university of  Nicosia, 2012
5. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/                                                                        
10. www.spiegel.de › English SiteEurope
22. www.investopedia.com/terms/e/european-financial-stability-facility.asp
24. www.peimedia.com/events
26. http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/
28. http://www.tradingeconomics.com/germany/balance-of-trade