تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

شاید بتوان مهم‌ترین تحول منطقة خاورمیانه در دو دهة اخیر را در مجموعه تحولات موسوم به «بهار عربی» جست‌وجو کرد. بدون تردید، این تحولات، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، موجب تغییرات زیادی در حوزة مطالعات خاورمیانه شده است. این کشورها که یا همانند دولت‌های خلیج فارس ماهیتی سنتی، یا همچون مصر ماهیتی بوروکراتیک‌ـ‌نظامی دارند، به‌شدت تحت تأثیر این جنبش مردمی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، امروز به‌طورتقریبی بعد از سرکوبی این جنبش‌ها، به‌ویژه در مصر، چشم‌انداز مناسبی برای گذار دموکراتیک ـ‌دست‌کم در کوتاه‌مدت‌ـ وجود ندارد و باید منتظر تحولات آینده شد. سؤال این است که چرا با وجود حمایت‌های همه‌جانبة جهانی و بین‌المللی از فرایند دموکراتیک کردن این کشورها، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند گذار موفقیت‌آمیزی به دموکراسی و ثبات سیاسی داشته باشند؟ یا چرا پتانسیل خشونت و اقتدارگرایی در آن‌ها تا این حد بالاست؟ در این مقاله می‌کوشیم با تمرکز بر نظریة آمارتیا سن (توسعه به‌مثابة آزادی‌) به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا این کشورها، به‌رغم برخورداری از رشد اقتصادی مناسب، به واسطة پیشرفت نداشتن در شاخص‌های توسعة انسانی با این موضوع دست به گریبان هستند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1. آمارتیاسن (1381)، توسعه به مثابه آزادی.حسین راغفر. انتشارات کویر.چاپ اول.

2. جرالد.م. مایر (1375)، از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد ارمکی. نشر میترا. چاپ اول.

3.  آمارتیاسن (1379)، آزادی و برابری. حسن فشارکی. نشر شیرازه. چاپ اول .

 

ب) خارجی

4. Christian, E. (2004), “Poor People, Free Trade and Trade Justice”, from http:/www.Elsiver/ Eldis / Poverty.com.

5. Egypt in Transition: The Current Economic Situation and the Role of International Assistance Uri Dadush, Marina Ottaway, Michele Dunne, Jeffrey Gedmin July 22nd2011, Carnegie Endowment for International Peace.

6. Khaledi, K. and Parmeh, Z. (2005), “Review of Poverty in Urban and Rural Areas of Iran (96-2005), Journal of Agricultural Economics and Development”, 49, PP.82-57.

7. L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988

8. Townsend, Peter (1979), “Poverty in the united Kingdom”, London: Penguin.

9. World Bank (2002), “World Development Report on Poverty (2001-2000)” Management and Planning Organization of Iran.

 

اینترنتی

10. www.undp.org