تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

شاید بتوان مهم‌ترین تحول منطقة خاورمیانه در دو دهة اخیر را در مجموعه تحولات موسوم به «بهار عربی» جست‌وجو کرد. بدون تردید، این تحولات، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی، موجب تغییرات زیادی در حوزة مطالعات خاورمیانه شده است. این کشورها که یا همانند دولت‌های خلیج فارس ماهیتی سنتی، یا همچون مصر ماهیتی بوروکراتیک‌ـ‌نظامی دارند، به‌شدت تحت تأثیر این جنبش مردمی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، امروز به‌طورتقریبی بعد از سرکوبی این جنبش‌ها، به‌ویژه در مصر، چشم‌انداز مناسبی برای گذار دموکراتیک ـ‌دست‌کم در کوتاه‌مدت‌ـ وجود ندارد و باید منتظر تحولات آینده شد. سؤال این است که چرا با وجود حمایت‌های همه‌جانبة جهانی و بین‌المللی از فرایند دموکراتیک کردن این کشورها، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند گذار موفقیت‌آمیزی به دموکراسی و ثبات سیاسی داشته باشند؟ یا چرا پتانسیل خشونت و اقتدارگرایی در آن‌ها تا این حد بالاست؟ در این مقاله می‌کوشیم با تمرکز بر نظریة آمارتیا سن (توسعه به‌مثابة آزادی‌) به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا این کشورها، به‌رغم برخورداری از رشد اقتصادی مناسب، به واسطة پیشرفت نداشتن در شاخص‌های توسعة انسانی با این موضوع دست به گریبان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF THE HUMAN DEVELOPMENT ON THE DEMOCRATIC TRANSITION IN EGYPT

نویسندگان [English]

  • Ali Ardestani 1
  • Hossein Tabrizian 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, Semnan University
2 M.A of Economics; University of Semnan
چکیده [English]

It seems that the most significant event during the last two decades in Middle East
must be sought in the Arabic Spring. Undoubtedly, this has been resulted in many
changes in the field of Middle East studies: either theoretical or practical levels. The
countries which have a traditional nature, such as the Persian Gulf Monarchies, and
a military- bureaucratic nature, such as Egypt, have been severely influenced by the
revolutionary movement. However, there are no good prospects for a democratic
transition– at least in the short term– since the Movement, especially in Egypt, has
been suppressed by the Army. In fact, we must wait for developments in future. The
question here is that why, despite the full global support of the democratization
process in the Middle East, the region has failed to access a successful transition to
democracy and political stability? Or, why exist so highly the authoritarianism and
violence? To focus on the Amartya Sen's theory of development as freedom, this
article believes that although they could gain a good level of economic development,
but they are grappling with authoritarianism and despotism due to the lack of
progress in human development indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • democratic transition
  • economic growth
  • Human Development
  • totalitarianism
الف) فارسی
1. آمارتیاسن (1381)، توسعه به مثابه آزادی.حسین راغفر. انتشارات کویر.چاپ اول.
2. جرالد.م. مایر (1375)، از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد ارمکی. نشر میترا. چاپ اول.
3.  آمارتیاسن (1379)، آزادی و برابری. حسن فشارکی. نشر شیرازه. چاپ اول .
 
ب) خارجی
4. Christian, E. (2004), “Poor People, Free Trade and Trade Justice”, from http:/www.Elsiver/ Eldis / Poverty.com.
5. Egypt in Transition: The Current Economic Situation and the Role of International Assistance Uri Dadush, Marina Ottaway, Michele Dunne, Jeffrey Gedmin July 22nd2011, Carnegie Endowment for International Peace.
6. Khaledi, K. and Parmeh, Z. (2005), “Review of Poverty in Urban and Rural Areas of Iran (96-2005), Journal of Agricultural Economics and Development”, 49, PP.82-57.
7. L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988
8. Townsend, Peter (1979), “Poverty in the united Kingdom”, London: Penguin.
9. World Bank (2002), “World Development Report on Poverty (2001-2000)” Management and Planning Organization of Iran.
 
اینترنتی
10. www.undp.org