تأثیرگذاری بنیادگران اسلامی آسیای مرکزی بر امنیت ملی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

مقالۀ حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که چگونه بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی می‌توانند امنیت ملی افغانستان را در پی خروج نیروهای بین‌المللی به چالش بکشند. نگارندگان ضمن تمرکز بر دو گروه اسلام‌گرایان جهادی آسیای مرکزی به نام‌های جنبش اسلامی ازبکستان و اتحادیۀ جهادی اسلامی، اعتقاد دارند انطباق‌پذیری زیادی که این گروه‌ها در پی کوچ اجباری به وزیرستان پاکستان پس از سال 2001 از خود نشان دادند و تغییرات ساختاری و ماهوی که طی این سال‌ها در این گروه‌ها به‌وجود آمده و ارتباط‌ گسترده با دیگر گروه‌های جهادی مستقر در وزیرستان پاکستان، موجب قدرت‌گیری و نفوذ روزافزون این گروه‌ها شده است؛ به‌طوری‌که ایجاد نشدن نهادهای سیاسی – امنیتی پایدار توسط نیروهای بین‌المللی و به‌تبع آن ضعف این ساختار‌ها در افغانستان و نبود راهبرد روشن و مشخص از سوی آمریکا در پی خروج از افغانستان و دودستگی و شکاف بین گروه‌های قومی شمال افغانستان و نبود رهبر کاریزماتیک بین آنها و در طرف مقابل انسجام و اتحاد گروه‌های جهادی آسیای مرکزی با دیگر گروه‌های جهادی فعال در حوزۀ افغانستان، از آنان گروه‌های بالقوه خطرناکی ساخته است که ضمن اینکه ممکن است زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشند، نشانه‌هایی از قصد آنان برایناامن کردن افغانستان و بازگشت به منطقۀ آسیای مرکزی در فرصت مناسب دیده می‌شود که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، می‌تواند این فرصتطلایی را در اختیار این گروه‌ها قرار دهد. فرضیۀ ما در این مقاله این است که دو گروه بنیاد‌گرای اسلامی آسیای مرکزی به نام‌ «جنبش اسلامی» و «اتحادیۀ جهادی اسلامی»، گروه‌هایی بالقوه خطرناک و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت افغانستان و کشورهای منطقه در پی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هستند. در این مقاله ابعاد و احتمالات مختلف این فرضیه یعنی تهدیدآمیز بودن یا نبودن این گروه‌ها بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic fundamentalists influence in Central Asia on the National Security in Afghanistan after the withdrawal of international forces

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jansiz 1
  • Mohsen Zamani 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Guilan, Iran
2 PhD Student of International Relations, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

This article aims to explain how Islamic fundamentalism in Central Asia could challenge Afghan national security following the withdrawal of international forces. In this paper, the authors focusing on two jihadi Islamists groups in Central Asia, called the IMU (Islamic movement of Uzbekistan) and Islamic Jihad Union (Islamic Jihadism of Uzbekistan) believe that high adaptability in the wake of forced migration in Waziristan, Pakistan, since 2001, soft structural changes that occurred over the years in these groups, and relationship with Jihadist groups in Waziristan, Pakistan contribute to the growing power of these groups. Such that the absence of a stable political institution by international forces in Afghanistan, and consequently the weakness and lack of clear strategy in the wake of America's withdrawal from Afghanistan, two- faction split between ethnic groups in northern Afghanistan, and lack of a charismatic leader on the one hand, as well as cohesion and solidarity among the Central Asian militant jihadi groups, on the other, has turned them into potentially dangerous groups. It can be a wake-up call for the region, in addition, it carries the signs of intentions of these groups to make Afghanistan insecure and to return to Central Asia. Our hypothesis in this paper is that the Central Asian Islamic fundamentalist groups, i.e. the Islamic Movement and Islamic Jihad Union, are serious threats to stability and security in Afghanistan and potentially dangerous for countries of the region in the wake of the withdrawal of international forces since 2014. This paper measures the probability of the hypothesis, that is, whether these groups are dangerous or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IMU and IJU
  • Jihadist Islamic groups
  • national security of Afghanistan
1-احتشامی ، انوشیروان ،( 1381 ) « بنیادگرایی اسلامی واسلام سیاسی » ترجمه محسن اسلامی وفصلنامه علوم ومبانی
2-خسروی غلام رضا ( 1385 ) « درآمدی به بنیادگرایی اسلامی » مطالعات راهبردی ، ش اول وبهار ش 18
3-فرجی راد ، عبدالرضا وخوانساری ، جواد ( تابستان ، 1390 ) « از ظهور اسلام درخراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی، پژوهشنامه خراسان بزرگ شی 3
4-کولایی داله ( 1376 ) سیاست وحکومت در آسیای مرکزی تهران :
5-Asiaplus (17.11.2012 ) , shuroiulama establishes length of boxed for Muslims
6-Balci,B (2012 ) , The vise of the jamat tabling in kyrgyztan
7-covnel , s.(2014) the narcotics then in 6 venter control Aim .                                 
8-Di Mario , M ; Abe stein , d. (2013) , policy Analysis : Tajikistan , excel by efforts.
9-Epken Hans , T. (2013) , Defining normative Islam : some remarks on contemporize Islamic thought in Tajikistan
10-Eurasin Daily monitor (25.g.2012) , Islamic Radicalism I n kami khusti
on myth or reality?
11-Eurmsix daily monitor (2.7.2013) , Islamic Extremist Group jam month Ansarullah
12-Eurasia daily monitor (3.10.2013) , will the feigning Vole become a Hotbed of destabilization in central Aim?
13-Hndiz, v . R; Teik , k.B . (2013) Approcching islam and politics from political economy.
14-Ismail bekova , A; Nasvid inov , E (2014) Trositional Religious net works in central asia
15-Morgan , 6; pointings . (2013) , 6 lobxl islamophobix : muslims and moral pxnic in the west
16-Rashid , A.(2011) , Jihad : the vise of militant islam in centralAsia pen guine books.
17-sakai , M; fauzix , A (2014),Islamic orientations in cotemporary centval asia
18-seifert , A ; E (2012) , Relations between the stxte and the muslims com munity in central Asix
19-Ta zmini , 6. (2014) , The Islamic Revival in central Asim: A potent fovee ov a misconcertion.
20- wolters , A (2013) , Religion kgvg gzstmn , in Porsche –lvduig,
21-wolters , A (2014) , Islamic finamee in the stnte of centval Asia M/Bellevs,) ( ed ) .