تأثیرگذاری بنیادگران اسلامی آسیای مرکزی بر امنیت ملی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

مقالۀ حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که چگونه بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی می‌توانند امنیت ملی افغانستان را در پی خروج نیروهای بین‌المللی به چالش بکشند. نگارندگان ضمن تمرکز بر دو گروه اسلام‌گرایان جهادی آسیای مرکزی به نام‌های جنبش اسلامی ازبکستان و اتحادیۀ جهادی اسلامی، اعتقاد دارند انطباق‌پذیری زیادی که این گروه‌ها در پی کوچ اجباری به وزیرستان پاکستان پس از سال 2001 از خود نشان دادند و تغییرات ساختاری و ماهوی که طی این سال‌ها در این گروه‌ها به‌وجود آمده و ارتباط‌ گسترده با دیگر گروه‌های جهادی مستقر در وزیرستان پاکستان، موجب قدرت‌گیری و نفوذ روزافزون این گروه‌ها شده است؛ به‌طوری‌که ایجاد نشدن نهادهای سیاسی – امنیتی پایدار توسط نیروهای بین‌المللی و به‌تبع آن ضعف این ساختار‌ها در افغانستان و نبود راهبرد روشن و مشخص از سوی آمریکا در پی خروج از افغانستان و دودستگی و شکاف بین گروه‌های قومی شمال افغانستان و نبود رهبر کاریزماتیک بین آنها و در طرف مقابل انسجام و اتحاد گروه‌های جهادی آسیای مرکزی با دیگر گروه‌های جهادی فعال در حوزۀ افغانستان، از آنان گروه‌های بالقوه خطرناکی ساخته است که ضمن اینکه ممکن است زنگ خطری برای کشورهای منطقه باشند، نشانه‌هایی از قصد آنان برایناامن کردن افغانستان و بازگشت به منطقۀ آسیای مرکزی در فرصت مناسب دیده می‌شود که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، می‌تواند این فرصتطلایی را در اختیار این گروه‌ها قرار دهد. فرضیۀ ما در این مقاله این است که دو گروه بنیاد‌گرای اسلامی آسیای مرکزی به نام‌ «جنبش اسلامی» و «اتحادیۀ جهادی اسلامی»، گروه‌هایی بالقوه خطرناک و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت افغانستان و کشورهای منطقه در پی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هستند. در این مقاله ابعاد و احتمالات مختلف این فرضیه یعنی تهدیدآمیز بودن یا نبودن این گروه‌ها بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1-احتشامی ، انوشیروان ،( 1381 ) « بنیادگرایی اسلامی واسلام سیاسی » ترجمه محسن اسلامی وفصلنامه علوم ومبانی

2-خسروی غلام رضا ( 1385 ) « درآمدی به بنیادگرایی اسلامی » مطالعات راهبردی ، ش اول وبهار ش 18

3-فرجی راد ، عبدالرضا وخوانساری ، جواد ( تابستان ، 1390 ) « از ظهور اسلام درخراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی، پژوهشنامه خراسان بزرگ شی 3

4-کولایی داله ( 1376 ) سیاست وحکومت در آسیای مرکزی تهران :

5-Asiaplus (17.11.2012 ) , shuroiulama establishes length of boxed for Muslims

6-Balci,B (2012 ) , The vise of the jamat tabling in kyrgyztan

7-covnel , s.(2014) the narcotics then in 6 venter control Aim .                                 

8-Di Mario , M ; Abe stein , d. (2013) , policy Analysis : Tajikistan , excel by efforts.

9-Epken Hans , T. (2013) , Defining normative Islam : some remarks on contemporize Islamic thought in Tajikistan

10-Eurasin Daily monitor (25.g.2012) , Islamic Radicalism I n kami khusti

on myth or reality?

11-Eurmsix daily monitor (2.7.2013) , Islamic Extremist Group jam month Ansarullah

12-Eurasia daily monitor (3.10.2013) , will the feigning Vole become a Hotbed of destabilization in central Aim?

13-Hndiz, v . R; Teik , k.B . (2013) Approcching islam and politics from political economy.

14-Ismail bekova , A; Nasvid inov , E (2014) Trositional Religious net works in central asia

15-Morgan , 6; pointings . (2013) , 6 lobxl islamophobix : muslims and moral pxnic in the west

16-Rashid , A.(2011) , Jihad : the vise of militant islam in centralAsia pen guine books.

17-sakai , M; fauzix , A (2014),Islamic orientations in cotemporary centval asia

18-seifert , A ; E (2012) , Relations between the stxte and the muslims com munity in central Asix

19-Ta zmini , 6. (2014) , The Islamic Revival in central Asim: A potent fovee ov a misconcertion.

20- wolters , A (2013) , Religion kgvg gzstmn , in Porsche –lvduig,

21-wolters , A (2014) , Islamic finamee in the stnte of centval Asia M/Bellevs,) ( ed ) .