بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کارل اشمیت (1985-۱۸۸۸) یکی از بحث­برانگیزترین متفکران سیاسی و حقوقی و از ­نظریه­پردازان برجستة قرن بیستم است. از دیدگاه اشمیت، لیبرالیسم بر ایدة تضاد دولت و جامعه و دولت حداقلی استوار است و از چند نظر قابل نقد است: عدم تلازم لیبرالیسم با دموکراسی، تحلیل رویه­ای به‌جای تحلیل ستیزش و تأکید لیبرالیسم بر رویه­گرایی و نادیده گرفتن جدال و ستیزش و دوست و دشمن، تقلیل جایگاه انسان و سیطرة نوعی دیدگاه فردگرا، سیاست­زدایی و انسان­زدایی (بی­هویتی سوژه به‌دلیل تعلیق امر سیاسی، بروز بی­تفاوتی و بی­­معنایی و غلبة روحیة مصرف­گرایی)، خطر از دست رفتن تجربة امر سیاسی و بی­توجهی به ماهیت اخلاقی امر سیاسی. متأثر از رویکرد واقع­گرایانه اشمیت، دولت و سیاست پیوندی جدایی­ناپذیر یافتند و به‌عنوان یگانه موضوع سیاست مورد توجه قرار گرفتند. دولت به‌مثابۀ قدرقدرتی است که ماهیتی خودفرمان دارد و تمام تصمیمات سیاسی را می­گیرد. اساساً مرز سیاست و غیرسیاست با تصمیم دولت در تمایز دوست/ دشمن مشخص می­شود. بحث تمایز دوست/ دشمن را باید به‌مثابۀ دال مرکزی امر سیاسی در گفتمان فکری اشمیت دانست. تمایز دوست- دشمن به‌عنوان یک پیش­فرض شبه‌استعلایی درونمایۀ امر سیاسی را مشخص می­کند که بر پایة آن وجود واقعی یک دشمن و همزیستی با موجودیت سیاسی دیگر پیش­فرض گرفته می­شود. دشمن در اینجا، نه برآمده از کینه یا خصومتی شخصی، بلکه دارای مفهومی عمومی (دشمن ما) و در اشاره به یک جماعت رزمنده از مردم در مقابل جماعتی دیگر و در روشن­ترین معنا در مورد ملتی دیگر است. هدف مقالۀ حاضر، ارائۀ نقدهای ایرادشده به سیاست­ از چشم­انداز لیبرالی، درک مفهوم امر سیاسی و امکانات و محدودیت­های آن در تحلیل سیاسی و فهم ساحت‌های بنیادین و ارزیابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique and deconstruction of the concept of political liberalism and the theory of Carl Schmitt

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Nazari
Associate Professor, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]


Carl Schmitt (1985-1888), is one of the most controversial legal and political thinkers and one of the leading theorists of the twentieth century. Schmitt’s views can be criticized from some aspects: ignoring friends and enemies, reducing human and dominance of an individualistic perspective, de-politicization and de-humanization (loss of identity of the subject due to political suspension, emergence of indifference and meaninglessness and dominance of the spirit of consumerism), the risk of losing political experience, and no attention to ethical nature of political issue. Influenced by a realistic approach, Schmidt believes that government and politics are inseparably linked. Government is like a superpower which has an autonomous nature and makes all political decisions. Basically the border between politics and non-politics is determined by government's decision in making a distinction between friend/ enemy. The distinction between friend/ enemy can be considered as the political core of Schmidt’s intellectual discourse. Distinction between friend/ enemy as a quasi-transcendental theme specifies political theme, based on which existence of a real enemy and coexistence with other political entities will be assumed. The enemy here is not derived from personal hatred or enmity, but is a general sense (our enemies) and refers to a community of people fighting against another group, merely a public enemy and an enemy in the most obvious sense in relation to other people. This paper aims to present the criticisms directed to politics from a liberal perspective, an understanding of the concept of political issue and its limitations in political analysis and understanding fundamental aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carl Schmitt
  • central domains
  • friend/ enemy
  • Liberalism
  • political
  • political analysis
فارسی
- اُروِل، جرج (1390)، ادبیاتوتوتالیتاریسم، ترجمه عزت­الله فولادوند، بخارا، سال چهاردهم، شماره80، فروردین - اردیبهشت: 12-16
- اسپریگنز، توماس(1377). فهم نظریههای سیاسی. ترجمة فرهنگ رجایی. تهران: آگاه.
- اشتراوس، لئو، ملاحظاتی در باب مفهوم امر سیاسی، در: کارل اشمیت(1392). مفهوم امر سیاسی. ترجمة سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.
- اشمیت، کارل (1392). مفهوم امر سیاسی. ترجمة سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.
- اشمیت، کارل (1390). الاهیات سیاسی. جلد نخست. ترجمة لیلا چمن­خواه، تهران: نشر نگاه معاصر.
- آگامبن، جورجو و دیگران(1387). قانون و خشونت: گزیده مقالات جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین. ترجمة مراد فرهادپور و دیگران. تهران: فرهنگ صبا.
- تاجیک، محمدرضا (1392). خشونت و حذف سیاسی مرزهای تخاصم در سیاست، در: www.magiran.com/npview.asp?ID=2665064
- جنکینز، ریچارد(1381).هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: نشر شیرازه.
- راولف، اورلیش (1392). مصاحبه­ای با جورجو آگامبن. ترجمه علی ثباتی، تاریخ آخرین دسترسی: 18/12/1392. در: http://www.vazna.ir/?p=1622
 - سینگر، پیتر (1379)؛ هگل، ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: طرح نو.
- شواب، جرج مقدمه مترجم انگلیسی، در: کارل اشمیت(1390). الهیات سیاسی. جلد نخست. مترجم لیلا چمن­خواه. تهران: نگاه معاصر.
- طباطبایی، سیدجواد (1382). تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا: جدال قدیم و جدید، تهران، نشر نگاه معاصر.
- عبداله‌­پور چناری، محمد (۱۳۹۲). نقد لئو اشتراوس بر الهیات سیاسی کارل اشمیت؛ اشتراوس علیه اشمیت، آخرین دسترسی: 29/10/1392:  در:
- کیانپور، امیر (1388). وقتی قاعده، وضعیت استثنائی است. گفتگو. شماره ۵۴، آذر: 41-59.  
- گیدنز، آنتونی (1378)؛ تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
- گیدنز، آنتونی (1380)؛ پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
- لیلا، مارک (۱۳۸۹). چرا متفکران در جوامع بسته به فیلسوفان خاصی روی میآورند؟ ترجمه کاوه شجاعی، شماره ۸، دی، در: 
-  نوئل، مایکل ای و میتزن، جنیفر (1392). وضعیت استثنا، تاریخ آخرین دسترسی: 1/12/1392، در: http://www.rah-nama.ir/fa/content/707/
-  نظری، علی­اشرف(1390). مدرنیته و هویت سیاسی در ایران. تهران: نشر میزان.
- یی‌هوا، ژیانگ (1392). بازنگری دریافت آرنت از سیاست(بخش چهارم). ترجمه عباس شهرابی فراهانی. تاریخ آخرین دسترسی: 1/11/1392، در:  http://anthropology.ir/node/19153
 
انگلیسی
-    Best, steven and Douglas kellner (1996). The Postmodern Turn. London: The Guilford Press.
- Blumenburg, Hans and Robert M. Wallace (1983). The Legitimacy of the Modern Age. Cambridge: the M.I.T Press.
-    Bocok, Robert and Keneth Thompon (1992). Social and Cultural Form of Modernity. London: Polity Press.
- Edward Gottfried, Paul (1990), Carl Schmitt: Politics and Theory, Westport, CT: Greenwood Press.
-Fass , Diana(1995). Identification Papers. London. Routledge.
-    Foucault (1981), “Question of Method: An Interview” I and C.No 8
-    Habermas, Jurgen (1981). “Modernity Versus Postmodernity” Translated by Seyla Ben-Habib. New German Critique, 22, pp 3-14
-    Heller, Agnes (1989). “Modernity, Democracy”. Hein online. Cardozo Law Review, Voll 11
-    Kumar, Krishan (1995); From Post Industrial to Post – Modern Society. Oxford: Blackwell Publishers
-    Paul Thide, Leslie (2003). Thinking Politics. Edition. Chatham House of  Publishers
-    Peppin, R.B (1995); Modernism as a Philosophical Problem. Cambridge: Cambridge University Press
-    Ritzer, George and Barry Smart (ed.) (2001); Handbook of Social Theory. London: Sage.