بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی کرۀ جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، کرة جنوبی به الگوی توسعة کشورهای کمتر توسعه‌یافته تبدیل‌شده و حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز مایل‌اند به منظور حفظ پویایی اقتصادشان از تجربة کرة جنوبی درس‌آموزی کنند. این کشور که تا اواخر دهة 1950 عمدتاً کشور کشاورزی محسوب می‌شد در پرتو نرخ‌های رشد بالا و مداوم طی چند دهه بعد به نقطه‌ای از پیشرفت رسید که در سال 1995، دومین دولت آسیایی پس از ژاپن بود که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مجمع کشورهای پیشرفتة صنعتی است پذیرفته شد. در این مقاله تلاش بر آن است که در چارچوب الگوی دولت توسعه‌گرا تبیینی سیاسی- جامعه‌شناختی از علل موفقیت اقتصادی این کشور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic development process in South Korea in the framework of pattern of non-democratic developmental state

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghibzadeh 1
  • Mohammad Taghi Delforouz 2
1 Professor, Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in Political Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, South Korea has become a successful pattern for less- developed countries. This article attempts to explain its successful experience in economic development in the framework of pattern of non-democratic developmental state. In this pattern developed by Adrian Leftwich, the main focus is on political-sociological context affecting economic development. The main characteristics of developmental states examined here are developmental elites, state autonomy, effective bureaucracy and weak civil society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • non-democratic state
  • South Korea
-اوانز، پیتر(1382)، توسعه یا چپاول،ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر،تهران، طرح نو
2-چونگ، این مون و یونگ چئول کیم(1382)، جمع اضداد: توسعه، سیاست و دموکراسی در کره جنوبی،در آدریان لفت ویچ،"دموکراسی و توسعه"،ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو
3-سیلوا، پاتریسیو(1389)، روابط دولت-کسب و کار و کارکرد اقتصادی در کره جنوبی و شیلی:یک چشم انداز سیاسی،در ریچارد بوید و دیگران"منازعه سیاسی و توسعه در شرق آسیا و آمریکای لاتین،ترجمه علی بی نیاز،تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
4-فردیناند، پیتر(1387)، کره جنوبی:توسعه نیافتگی و توسعه، در پیتر برنل و ویکی رندال،"مسائل جهان سوم: سیاست در جهان در حال توسعه"،ترجمه احمد ساعی و سعید میر ترابی،تهران، قومس.
5-کاستلز، مانوئل(1385)، عصر اطلاعات(جلد سوم)، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو
6-کو، هیگن(1389)، تباین پنهان بین قدرت نیروی کار و نابرابری درآمدی: مقایسه مورد برزیل و کره جنوبی، در ریچارد بوید و دیگران"منازعه سیاسی و توسعه در شرق آسیا و آمریکای لاتین،ترجمه علی بی نیاز، تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
7-کی، کریستوبال(1389)، موفقیت شرق آسیا و شکست آمریکای لاتین:اصلاحات ارضی، سیاست صنعتی و ظرفیت دولتی، در ریچارد بوید و دیگران"منازعه سیاسی و توسعه در شرق آسیا و آمریکای لاتین،ترجمه علی بی نیاز، تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
8-لفت ویچ، آدریان(1382)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو
9-لفت ویچ، آدریان(1385)، دولت های توسعه گرا، ترجمه جواد افشار کهن، مشهد، انتشارات مرندیز و نی نگار.
10-هانتینگتون، ساموئل(1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی،تهران، نشر علم
منابع لاتین
1-Amsden,Alice(1990),Third World Industrialization:Global Fordism or a New Global,New Left Review,182,July-August,pp.5-31
2-Chibber,Vivek(1999),Building a  Developmental State:the Korean Case Reconsidered, Politics and Society,vol.28,no.3.pp.309-45
3-Chibber,Vivek(2005),Reviving the Developmental States? the Myth of National, Bourgeoisie Socialist Register,PP.226-46
4-Deans,Phil(1999),the Capitalist Developmental State in East Asia,in Ronen Palm and Jason Abbott," State Strategies in the Global Political Economy,Pinter Publisher
5-Doner,Richard,Bryan Ritchie and Dan Slater(2005),Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States:Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective,International Organization,59,spring,pp.327-61
6-Fritz,Verena, Alina Rocha Menocal(2007),Developmental States in the New Millennium:Concepts and Challenges for a New Aid Agenda,Development Policy Review,25(5),pp.531-52
7-Jonson,Chalmers(1982),MITI and the Japanese Miracle:the Growth of Industrial Policy,1925-75,Stanford University Press.
8-Kohli,Atul(2005),State-Directed Development:Political Power and Industrialization in the Global Periphery,Cambridge University Press.
9-Leftwich,Adrian(2006),Changing Configuration of the Developmental State in Ahmed Shafiqul Hague and Habib Zafarullah(eds)" International Development Governance",CRC Press
10-Leftwich,Adrian(2008),Development States, Effective States and Poverty Reduction,UNRISD,Project on Poverty Reduction and Policy Regimes,http://www.unrisd.org
11-Migdal,Joel(1988),Strong Societies and Weak States:State-Society Relations and State Capabilities in the Third World,Princeton University Press.
12-Rauch,J and Peter  Evans(2000),Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries,Journal of Public Economics,75,pp.49-71
13-Seung-Ho,Kwon and Michael O,Donnell(1999),Repression and Struggle:State,the Chaebol and Independent Trade Unions in South Korea,The Journal of Industrial Relations,vol.41,No.2,pp.272-293
14-Stark,Manuel(2010),East Asia State as a Reference Model for Transition Economics in Central Asia:An Analysis of Industrial Arrangements and Exogeneous Constraints,Economic and Invironmental Studies,vol.10.No.2.pp.189-210
15-Stubbs,Richard(1999),War and Economic Development:Export-Oriented Industrialization in East and Southeast Asia,Comparative Politics,VOL.31, No.3,pp.337-355