بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی بر اساس الگوی نظریه زمینه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی ایجاد روش‌شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی با استفاده از رهیافت کیفی نظریۀ زمینه‌ای و اجرای کارگاه‌های گروه متمرکز و مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با استادان متخصص در روش‌شناسی علوم اجتماعی است. روش پژوهش، کیفی و رویکرد، نظریة زمینه‌ای است که در سال 93-1392، کارگاه‌های گروه متمرکز و مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با مشارکت استادان متخصص در روش‌شناسی در چند گروه انجام گرفت. ضرورت استفاده از روش کیفی در این پژوهش، شناخت عوامل زمینه‌ای است. تحلیل داده‌های پژوهش و مدل نظری، بیانگر این است که شرایط عِلی و ساختاری تکثر فرهنگی و روش‌شناسی، سردرگمی در انتخاب نوع روش‌شناسی و ناقص بودن هر یک از روش‌شناسی‌های موجود در علوم اجتماعی، به راهبرد‌های ترکیب متفاوت روش کمی و کیفی و برقراری تعامل بین روش‌شناسی‌های موجود منجر می‌شود که تحت تأثیر شرایط مداخله‌گری مانند تأثیر متقابل موضوع و روش بر یکدیگر و نگریستن به هر چیز در بستر خودش، به شکل‌گیری روش‌شناسی آلترناتیو منجر می‌شود. در این مقاله الگوی روش‌شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش پژوهش کیفی (نظریۀ زمینه‌ای): رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، 156-154، 146-145، 35.
-ر.ک. فیلیسین شاله (1350). شناخت روش علوم با فلسفۀ علمی، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
- فرهنگ لغت دهخدا، عمید و معین.
-Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Transaction Publishers,3-7
-Mansourian, Yazd an (2006)" Adoption of grounded theory in LIS research, Department of Information Studies",, UK: university of Sheffield,16-18
-Sandeloswski, M. (1995). "Sample size in qualitative research. Research in nursing & health", 18(2). :117-128.
- Strauss, A. L. (1987). "Qualitative analysis for social scientists". Cambridge: Cambridge University Press,1-5
-Strauss, A., & Corbin, J. (1990). "Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques" Newbury park, CA: Sage,4-8
-Strauss, A., & Corbin, J. (1998)." Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" Thousand Oaks, CA: Sage Publications,2-3