بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی بر اساس الگوی نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی ایجاد روش‌شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی با استفاده از رهیافت کیفی نظریۀ زمینه‌ای و اجرای کارگاه‌های گروه متمرکز و مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با استادان متخصص در روش‌شناسی علوم اجتماعی است. روش پژوهش، کیفی و رویکرد، نظریة زمینه‌ای است که در سال 93-1392، کارگاه‌های گروه متمرکز و مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با مشارکت استادان متخصص در روش‌شناسی در چند گروه انجام گرفت. ضرورت استفاده از روش کیفی در این پژوهش، شناخت عوامل زمینه‌ای است. تحلیل داده‌های پژوهش و مدل نظری، بیانگر این است که شرایط عِلی و ساختاری تکثر فرهنگی و روش‌شناسی، سردرگمی در انتخاب نوع روش‌شناسی و ناقص بودن هر یک از روش‌شناسی‌های موجود در علوم اجتماعی، به راهبرد‌های ترکیب متفاوت روش کمی و کیفی و برقراری تعامل بین روش‌شناسی‌های موجود منجر می‌شود که تحت تأثیر شرایط مداخله‌گری مانند تأثیر متقابل موضوع و روش بر یکدیگر و نگریستن به هر چیز در بستر خودش، به شکل‌گیری روش‌شناسی آلترناتیو منجر می‌شود. در این مقاله الگوی روش‌شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of how to create alternative methodology in social sciences based on grounded theory model

نویسندگان [English]

  • Hossein Harsij 1
  • Rauf Rahimi 2
1 Associate Professor, Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD in Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to examine how to create alternative methodology in social sciences by using qualitative approach of grounded theory and implementing focus group workshops and performing semi-structured interviews with expert professors in social science methodology. The method of the present research is qualitative approach of grounded theory; focus group workshops were held and semi-structured interviews with expert professors in methodology were carried out in several groups during 1392-93. Necessity of using qualitative method in this research is recognition of background factors. Data analysis of research and the theoretical model suggest that causal and structural conditions of cultural and methodological diversity, confusion in the choice of methodology and the lack of any existing methodology in the social sciences, lead to different strategies for combining qualitative and quantitative methods, and establishing interaction between existing methodologies  affected by confounding conditions such as interaction between subject and method, and  taking into account everything in its context, lead to establishment of alternative and native methodologies.  In this article, model of alternative and native methodology in the social sciences will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative and native methodology
  • Cultural Diversity
  • different combinations of qualitative and quantitative method
  • Grounded theory
  • Social Sciences
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش پژوهش کیفی (نظریۀ زمینه‌ای): رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- استراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی، 156-154، 146-145، 35.
-ر.ک. فیلیسین شاله (1350). شناخت روش علوم با فلسفۀ علمی، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
- فرهنگ لغت دهخدا، عمید و معین.
-Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Transaction Publishers,3-7
-Mansourian, Yazd an (2006)" Adoption of grounded theory in LIS research, Department of Information Studies",, UK: university of Sheffield,16-18
-Sandeloswski, M. (1995). "Sample size in qualitative research. Research in nursing & health", 18(2). :117-128.
- Strauss, A. L. (1987). "Qualitative analysis for social scientists". Cambridge: Cambridge University Press,1-5
-Strauss, A., & Corbin, J. (1990). "Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques" Newbury park, CA: Sage,4-8
-Strauss, A., & Corbin, J. (1998)." Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory" Thousand Oaks, CA: Sage Publications,2-3