چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ناتوانی اندیشۀ لیبرال از فهم درست امر سیاسی و بی‌توجهی به ویژگی سازندة آنتاگونیسم موجب شکل­گیری عصر پساسیاست و ناتوانی اغلب نظریه­پردازان در تبیین وضعیت جاری شده است؛ اینکه چرا احزاب پوپولیستی راست افراطی (به‌عنوان زمینة بحران عمیق­ هویت سیاسی) یا القاعده توانسته به موفقیت­هایی دست یابد. شانتال موف در پاسخ به چنین بحران­هایی، از ضرورت شکل­گیری عصر «پسادموکراتیک» سخن می­گوید که می­بایست کاملاً دربرگیرنده و فراگیر باشد. منظور از عصر پسادموکراتیک، عصری است که در آن به‌جای اجماع که نابودکنندۀ هستۀ اصلی دموکراسی است- شاهد شکل­گیری تکثر و تنوع کنش­ سیاسی در چارچوبی متعارض و متخالف با یکدیگریم. از این منظر، تضعیف وظایف مدنی و هویت­یابی اجتماع سیاسی، نتیجۀ خصوصی شدن فزایندة زندگی اجتماعی و فضای عمومی است که تنها راه برون­رفت از این وضعیت و تضمین آزادی، زدودن دوپار­گی میان فرد و جامعه و احیای ارزش مشارکت سیاسی برای شهروندان است. در مقالۀ حاضر به بحث، نقد و ارزیابی مفاهیم، صورت‌بندی تحلیلی و چشم­اندازهای محوری دیدگاه موف دربارة مدرنیته و گفتمان لیبرال، تمایز هستی­شناختی امر سیاسی از سیاست، جایگاه سوژه و نقش شهروندان در دموکراسی رادیکال می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONCEPTUAL TRANSITION AND RE-INVENTION OF THE POLITICAL: REPRESENTATION OF ONTOLOGICAL BACKGROUNDS

نویسنده [English]

 • Ali Ashraf Nazari
Assocaite Professor; Department of Political Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The inability of liberal ideas in correct understanding and lack of attention to the characteristics of the political antagonism has led most theorists to describe the current situation as a Post-Political Era. Why have populist extreme right parties (the area of the deep crisis of political identity) or al-Qaeda been able to achieve success? Chantal Mouffe responding to such crises, mention the necessity of the era of "post-democratic" which should be fully inclusive and comprehensive. In fact, this understanding of politics, which is mainly due to the centrality of the Aristotelian problematic aspects of normative political philosophy, political and moral distinction between morality and politics and the common good does not exist. The current paper aims to examine concepts, analytical formulation and central visions of Mouffe’s view on modernity and liberal discourse, ontological distinction between the political and politics, the status of the subject and the role of citizens in radical democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • enemy
 • friendship
 • liberal democracy
 • Ontology
 • politics
 • the return of the political
 • subject
 1. اباذری، یوسف (1389). خردجامعه­شناسی، تهران: طرح نو.
 2. استاوراکاکیس، یانیس (1392). لاکان و امر سیاسی، ترجمة محمدعلی جعفری، تهران: ققنوس.
 3.  فالکس، کیث (1381). شهروندی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
 4. موف، شانتال (مصاحبه). عرصۀ‌ آگونیسم، ترجمۀ علی‌عباس‌بیگی، آخرین دسترسی: 11 فروردین ۱۳۹3، در: http://thesis11.com/Print.aspx?Id=135
 5. موفه، شانتال (1391). دربارۀ امر سیاسی، ترجمۀ منصور انصاری. تهران: رخ داد نو.
 6. موفه، شانتال (1392). بازگشت امر سیاسی، ترجمة عارف اقوامی مقدم. تهران: رخ داد نو.
 7. نظری، علی­اشرف (1390). مدرنیته و هویت سیاسی در ایران، تهران: میزان.
 8. هاوتن، دیوید پاتریک (1392). روان­شناسی سیاسی: افراد، مصادیق و موقعیت­ها، ترجمة علی­اشرف نظری و شهرزاد مفتوح. تهران: قومس.
 9. هایدگر، مارتین (1392). هستی و زمان، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
 10. هیوز، استوارت (1369). آگاهی و جامعه، ترجمة عزت­الله فولادوند. تهران: سازمان انتشارات آموزش و پرورش.

 

 

 1. Fuller, Graham E and O. Lesson (1995). A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West. West view Press.
 2. Goodin, Robert E. and Charles Tilly (Edited by) (2006).The oxford handbook of Contextual Political Analysis. New York: Oxford University Press.
 3. King, G., Keohane, R. O., and Verba, S. (eds.) (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 4. Laclau, Ernesto (2006). Ideology and Post-Marxism. Journal of Political Ideologies, 11:2, 103-114.
 5. Mouffe, Chantal (1993).The Return of the Political. London: Verso.
 6. Mouffe, Chantal(2005). On the political: thinking in Action. London: Routledge.
  1. Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University