بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی – انسانی جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

   روایت‌شناسی یا بازشناسی امر واقعی در امر مَجازی، هم به‌مثابۀ روش و ابزار، و هم به‌مثابۀ رهیافتِ شناختی در علوم اجتماعی برای توصیف، تشریح و تبیین پدیده‌های زمان‌مند، معنادار و زمینه‌مند کاربرد دارد. این چشم‌انداز شناختی به‌عنوان پارادایم و حوزۀ معرفتی از نظریه‌ها و رویکردهای مختلفی تشکیل می‌شود که هر یک از آنها بر بخشی از عناصر و متغیرهای نظری تأکید می‌کنند. از آنجا که رویکرد اخلاقی- انسانی از جنگ تحمیلی، وجوه و لایه‌های مختلفی از متغیرهای ذهن، معنا، ارزش، زمان، کنش جمعی، راوی، هویت، تجربه، خاطره، ساختار و کارگزار را در خود نهفته دارد، ضروری است برای رسیدن به الگووچارچوب نظری منسجم و جامع، تبارشناسی دقیقی از نظریه‌های موجود صورت گیرد.نظریه‌های رئالیسم روایتی،روایت‌گرایی تاریخی،نظریۀ برساخت‌گرایی روایتی، نظریۀ توصیف و تبیین تصویر و بازی زبانی،نظریۀ تجربۀ زیسته، نظریۀ محاکات زمان و رهیافت حکایت نزدیک به واقعه در زمرۀ این بازخوانی نظری از بنیان‌های فکری و اندیشگی روایت‌شناسی هستند. در همین زمینه مقالۀ حاضر در پی بازشناختعناصر، مفاهیم و متغیرهای حساس و اصلی این نظریه‌ها و پیوند آن با موضوع اصلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MORAL-HUMAN ANTENARRATIVE APPROACH IN THE IMPOSED WAR

نویسندگان [English]

  • Kiyamars Jahangir 1
  • Hamid Pashapour 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D. Political Science Department, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Narratology or real recognition in the field of virtual component is used both as a method and instrument, and as a cognitive approach in the social sciences to describe, explain and explanation of timely, meaningful and contextual phenomenon. This cognitive perspective as a paradigm and epistemic field is formed of various theories and approaches, each of them emphasized its theoretical part of the elements and variables. Because the human-moral approach of the Imposed War has hidden aspects and its many layers such as mind, meaning, value, time, collective action, narrator, identity, experience, memory, structure, agent, it is imperative, to achieve integrated and comprehensive models and theoretical frameworks, a precise genealogy of existing theories be done. There are different theories among this recall of the theoretical foundations of narratology as the theory of narrative realism, historical narrative, narrative constructivism theory, describing and explaining the theory of image and language-game theory, Erlebnis theory, Mimesis theory and Antenarrative approach. In this regard, this article seeks to understand the elements, concepts, and sensitive variables of these theories and link it with the main subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antenarrative
  • Erlebnis
  • Microhistory
  • Mimesis
  • micropolitics
  • narrative constructivism
  • Narrative realism
الف) فارسی
1. احمدی، ب  (1385)، از ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ت‍ا م‍ت‍ن‌: ب‍ه‌س‍وی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اط دی‍داری‌، تهران: نشر مرکز.
2. ارسطو (1378)، م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌، ترجمۀ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ل‍طف‍ی‌‌ت‍ب‍ری‍زی، ‌ت‍ه‍ران‌‏‫: طرح‌ ن‍و.
3. افریت، ا (1385)، نگرش‌ها در جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ سید رحیم ابوالحسنی، تهران: میزان.
4. بُژه،د.ام (1388)، تحلیل روایت و پیشاروایت؛ روش‌های روایی در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ حسن محدثّی، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ فرهنگ رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. پاینده، ح (1393)، «تعارض دو روایت از ایرانی بودگی»، روایت، ش 1(1)، ص 175-166.
6. پرینس، ج (1391)، روایت‌شناسی؛ شکل و کارکرد روایت، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: مینوی خرد.
7. تنهایی،ح.ا (1392)، تخیل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ: جامعه‌شناسی نظری، تهران: بهمن برنا.
رجبلو، ع و جمشیدی، ف. (1392)، دیدگاه: پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی با نگاهی به جنگ عراق و ایران، تهران: سورۀ مهر.
8.. دیلتای، و. (1388)، مقدمه بر علوم انسانی، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: ققنوس.
9. ریکور، پ. (1373)، «سخنرانی در اسفند 1373 در پژوهشکدۀ حکمت و ادیان»، گفتگو، ش 8 ، ص 59ـ47.
10. فِی، ب. (1384)، فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی با نگرش چندفرهنگی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
11. کالینیکوس، آ (1392)، ساختن تاریخ؛ عاملیت، ساختار و تغییر در نظریۀ اجتماعی، ترجمۀ مهدی گرایلو، تهران: پژواک.
 12. گلاور، ج (1392)، انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران: نشر آگه.
13. گیان، چ (1392)، در جستجوی اصالت، ترجمۀ آرش محمد اولی، تهران: ققنوس.
14. معینی علمداری، ج (1389)، روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15. مکوئیلان، م (1388)، گزیده مقالات روایت، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
16. ملکوم، ن (1383)، ویتگنشتاین دیدگاهی دینی، ترجمۀ هادی طلعتی، قم: دانشگاه مفید.
 
 ب) انگلیسی
17. Bennnett,A ; Royle,N.(1995), An introduction to Literature Criticism and Theory: Key Critical concepts.London: Prentice Hall.
18. Fay, B. (1996), Contemporary philosophy of social science: a multicultural approach .Cambridge, Massachusetts: Blackwell publishers Ltd.
19. Foucault, M. (1970), The order of things: an archaeology of the human sciences. London: ‎Routledge.
        21. Lemon, Michael C. (1995), The Discipline of History and the History of Thought.
       London: Routledge.
22. Lyotard,J.F. (1984), The post Modern Condition. Trans. by Geoff Bennington and brian Massumi. Minneapolis: University of minnesota press.
23. psillos, stathis (2007), “Past and Contemporary Perspectives on Explanation”. In Theo. A.f.Kuipers, ed. general philosophy of science : focal Issues. Amesterdam: Elsevier: 97-174.
24. Ricoeur,p. (1984), Time and narrative. vol. 1. Translated by K. Mclaughlin and D. Pellauer. Chicago: University of Chicago press.
25. Said, Edward W. (1995), Orientalism. New York: ‎Penguin Book .