پایایی و پویایی ناتو در محیط امنیتی جدید پس از جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با پایان جنگ سرد بسیاری بر این گمان بودند که عمر ناتو نیز به‌سر آمده است و با از بین رفتن تهدید شوروی دیگر دلیلی برای تداوم فعالیت ناتو وجود ندارد. در مقابل، برخی دیگر از تحلیل‌گران بین­المللی با اشاره به تغییر شکل نظام بین­الملل (براساس نظریۀ واقع‌گرایی ساختاری) به‌واسطۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر شکل تهدیدهای بین‌المللی (در نتیجۀ آن) معتقد بودند که در دنیای پسا جنگ سردی، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با تهدیدات متنوع و جدیدی روبه‌روست؛ تهدیداتی که چه به لحاظ موضوعی، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ پیچیدگی از گستردگی و تنوع به‌مراتب بیشتری در مقایسه با دوران جنگ سرد برخوردارند؛ البته تهدیداتی که توجیهاتی محکم برای ادامۀ حضور و فعالیت این سازمان فراهم می‌آورند. با توجه به این مقدمه، در این پژوهش، با استفادۀ تکمیلی از روش تحلیل محتوای مقوله‌ای دلایل پایایی و پویایی ناتو در دوران پس از جنگ سرد و در درون محیط امنیتی جدیدبررسی خواهد شد. استدلال محوری این پژوهش این است که نیاز به حفظ موازنۀ قدرت در قالب موازنۀ تهدیدات جدید برآمده از تغییر ساختار نظام بین‌الملل، مهم‌ترین ضرورت پایایی و پویایی ناتو در دوران پس از جنگ سرد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REASONS FOR NATO’S STABILITY AND MOBILITY IN NEW SECURITY ENVIRONMENT AFTER THE COLD WAR

نویسندگان [English]

 • Hossein Salimi 1
 • Hassan Eyvazzadeh 2
1 Professor; International Relations, Allameh Tabataba’I University
2 PhD Student; International Relations, Allameh Tabataba’I University
چکیده [English]

By the end of the Cold War many believed that the NATO’s life was over and with disappearance of the Soviet Union, NATO has no reason to continue its existence. In contrast, other analysts pointed to the reshaping of the international system, followed by the emergence of new threats as the main reasons supporting NATO’s survival after the Cold War. Keeping this intro in mind, the main argument of this research is that the necessity for keeping the balance of power in the form of balance of new threats, is the most important argument that will justify NATO’s survival after the Cold War.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold War- International System- New Security Environments- New Threats- NATO
 1. الف) فارسی

  1. افتخاری، اصغر (1381)، «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی.
  2. سیف‌زاده، حسین (1383)، نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ مبانی و قالب‌های فکری، تهران: سمت.

  ب)خارجی

  1. Albright, Madeline K. (1997), Prepared Statement before the North Atlantic Council, NATO Headquarters, Brussels, Belgium, February 18, 1997.
  2. Buzan, Barry (2004), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Brookings (2011), NATO’s Purpose after the Cold War, Retrieved from www.brrokings.edu.
  4. Brown, Michael E (2000), European Security: The Defining Debates, Cambridge: The MIT Press.
  5. CACI (2008), The Need for An Integrated National or International Asymmetric Threat Strategy, retrieved from Asymmetric Threat.net.
  6. International Institute for Strategic Studies (1998), The Military Balance 1998/99, London: Oxford University Press.
  7.  Kissinger, henry (2014), World Order, New York: Penguin Group.
  8.  Lennon, Alexander T.J‌.; Kozlowski, Amanda (2008), Global Powers in the 21st Century, Boston: the MIT Press.
  9. Srikanth, Divya (2014), “NON-TRADITIONAL SECURITY THREATS IN THE 21ST CENTURY: A REVIEW,” International Journal of Development and Conflict, Vol.4:60-68.
  10. Vasques, John A. (1997), “The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of Neo-traditional Research on Waltz Balancing Proposition”, The American Political Science Review, Vol. 91, No.4: 899-912.

   

  ج)وب‌سایت‌ها

  http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114693.htm.

  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_106674.htm?selectedLocale=en

  Meeting Today’s Security Challenges: the Importance of NATO-EU Cooperation, Retrieved from www.nato.int.

  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_106674.htm?selectedLocale=en

  Adapting to Changed Security Environment; Speech by NATO Secretary General at the Center for Strategic and International Studies (CSIS).

  Press Conference by NATO secretary General Anders Fogh Rasmussen Following the NATO Defense Ministers meeting on 4June 2013, Retrieved from www.nato.int.