روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش در حوزۀ سیاستگذاری، ارائۀ توصیه‌های علمی و عملیاتی به سیاستگذاران است. پژوهش ‌سیاستی در پی بررسی عوامل مؤثر بر سیاست‌ها و تأثیر سیاست‌ها بر جامعه است و در این زمینه از روش‌های مختلفی بهره می­گیرد. پیچیدگی محیط سیاستگذاری عمومی و ابعاد مختلف مسائل سیاستی ایجاب می‌کند که تحلیل‌گران سیاست، به رویکردهای روش‌شناسی مناسب مجهز باشند. در این میان روش فراترکیب، عصارۀ پژوهش­های انجام‌گرفته در یک موضوع خاص را به شیوۀ نظام­مند و علمی فرا روی سیاستگذاران قرار می­دهد، نقش مهمی در روشن کردن ابعاد مختلف پدیده‌های سیاستی پیچیده دارد و یادگیری سیاستی و مطلع شدن مقامات را تسهیل می‌کند. در مقالۀ پیش رو با درک ضرورت توسعۀ روش‌شناسی ترکیب پژوهش‌ها در حوزۀ سیاستگذاری به تبیین روش فراترکیب، مراحل و مزایای آن پرداخته شده و نمونه‌هایی از کاربرد این روش در سیاستگذاری عمومی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

 1. ماژرزاک، آن (1392)، پژوهش و سیاستگذاری، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 2. عرب، سید محمد؛ ابراهیم‌زاده، رضا؛ مروتی شریف‌آبادی، علی (1393)، «طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر بر طلاق با مرور نظام­مند مطالعه­های پیشین» مجلۀ تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دورۀ 10، ش 4، ص 22-10.
 3. نیرومند، پوراندخت؛ رنجبر، محبوبه؛ سعدی، محمدرضا؛ امیرشاهی، میراحمد (1391)، «شناسایی و طبقه‌بندی مدل‌ کسب‌وکار موبایل مبتنی بر رویکرد فراترکیب»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 4، ش 10، ص 203-181.
ب) لاتین

 1. Beck, C (2002), “Mothering multiples: a Meta synthesis of Qualitative research”, MCN, the American journal of maternal/child Nursing, 28(2): 93-99.
 2. Bench, S. ; Day, T. (2010), “The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research”, International journal of nursing studies, 47(4): 487-499.
 3. Boundas, T.; Hall, E. O. C. (2007), “challenges in approaching meta synthesis research”, qualitative health research, 17(1): 113-121.
 4. Campbell, R.; Pound, P.; Pope, C.; Britten, N.; Pill, R.; Morgan, M.; Donovan, J. (2003), “evaluating meta ethnography: a synthesis of qualitative research on lay experienced of diabetes and diabetes care”. Social science and medicine, No. 56, 671-684.
 5. Dunn, W (2007), public policy analysis: an introduction, (4 Ed) Pearson prentice hall.
 6. Finfgeld D. L. (2003), “Meta synthesis: The state of the art-so far”, Qualitative Health Research, No.13: 893-904.
 7. Jensen, L.; Allen, M. (1996), “Meta- synthesis of qualitative findings”, Qualitative Health Research, 6(4): 553-560.
  1. Kezar, Adrianna J. ;. Eckel, Peter D. (2004), “Meeting Today's Governance Challenges: A Synthesis of the Literature and Examination of a Future Agenda for Scholarship”, The Journal of Higher Education, 75(4): 371-399.
  2. Lee, J. (2010), “10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis”, Government Information Quarterly, 27 (3), 220-230.
  3. lewis, j. (2011), “the future of network governance research: strengthing diversity and synthesis”. Public Administration.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.2011.89.issue-4/issuetoc 89(4):1221-1234.
  4. Morse, J. M. (1997), “considering theory derived from qualitative research”, In J. m, Morse (Ed) completing a qualitative project: details and dialogue (pp. 163-188) thousand Oaks, CA: sage.
  5. Niemi, Richard G. (1986), “Series editor's introduction”, In Fredric M. Wolf (Ed.), Meta-analysis—quantitative methods for research synthesis (pp.4-5), London: Sage.
  6. Noblit, G.W; Hare, R.D. (1988), meta Ethnography: synthesizing qualitative studies. Newbury park, CA: stage.
  7. Paterson, B; Thorne, Calnan, C; Jillings. C. (2001), meta-study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis California Sage.
  8. Paterson, B. L. (2007), “coming out as ill: Understanding self-disclosure in chronic illness from a meta-synthesis of qualitative research”. In C. Webb & B. Roe (Eds.), Reviewing research evidence for nursing practice: Systematic reviews (pp. 73–87). London: Blackwell.
  9. Paterson, B. L., Canam, C., Joachim, G.,; Thorne, S. (2003), “Embedded assumptions in qualitative studies of fatigue”, Western Journal of Nursing Research, 25(2):1-15.
  10. Patock, V. (2010), “barriers to corporate social responsibility implementation: a qualitative Meta synthesis, thesis”, in economy and business, university of Amsterdam.
  11.  Puaschunder, Julia M. (2012), “When Investors Care about Politics: A Meta-Synthesis of Political Divestiture Studies on the Capital Flight from South Africa during Apartheid”, Harvard University September 18, 2012.
  12. Sandelowski, M.; Barros, J. (2007), Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc.
  13. Sandelowski, M.,; Barroso, J. (2003), “Classifying the findings in qualitative studies”, Qualitative Health Research, No. 13: 905-923.
  14. Tang, Xijin (2009), Qualitative Meta-synthesis Techniques for Analysis of Public Opinions for in-depth Study”, Complex (2), volume 5 of Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, pp: 2338-2353. Springer.
  15. Webb C.; Roe, B. (Eds) (2007), Reviewing Research Evidence for Nursing Practice, Oxford: Blackwell.
  16. Wildavsky, A. (I979), Speaking Truth to Power. Boston: Little, Brown and Co. (Published in Britain as the Art and Craft of Policy Analysis, London: Macmillan I980).
  17. Wood, P. (2000), “Meta-analysis”. In Glynis M. Breakwell, Sean Hammond & Chris Fife-Schaw (Eds.), Research methods in psychology (2nd edition) (pp.414-425). London: Sage.
  18.  Yick, Alice G. (2013), “A Meta synthesis of Qualitative Findings on the Role of Spirituality and Religiosity Among Culturally Diverse Domestic Violence Survivors”, Health Policy & Services, 37 out of 70
  19. Zimmer L. (2006), “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of Advanced Nursing 53(3): 311-318.