فرصت‌ها و چالش‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات منطقه‌ای، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­های منطقه­ای راهی برای دستیابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایۀ اهداف و منافع مشترک کار می­کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای نیز به‌عنوان یک سازمان مهم منطقه­ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به­وجود آمد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که اهداف و منافع ایران از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ در ادامه ضمن توجه به زمینه­های تکامل سازمان همکاری شانگهای، منافع عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان را برمی‌شماریم و جدا از این فرصت­ها، به چالشی­هایی که برای دستیابی ایران به این مهم وجود دارد، نیز پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1.احمدی، حسین؛ جلیل­پیران، داراب (1389)، «رژیم امنیتی حوزۀ دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا سال 2009؛ موانع و چالش­ها»، تحقیقات سیاسی و بین­المللی، ش 3، ص 142-109.

 1. بزرگی، وحید؛ میرعبدالله حسینی (1389)، «سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم­انداز آینده»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال سوم، ش 7، ص 27-1.
 2. پیشگاهی‌فرد، زهرا و همکاران (1390)، «جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، سال بیستم، ش 61، ص 211-191.
 3. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ نوری، وحید (1391)، «امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی دوران اصول‌گرایی»، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، ش 3، ص 180-149.
 4. طباطبایی، سید علی (1390)، «بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین، روسیه، آمریکا، هند، پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای»، راهبرد، سال بیستم، ش 6، ص 191-169.
 5. کرمی، جهانگیر (1395)، «چرا ایران باید عضو شانگهای شود؟» قابل دسترس در:www.iras.ir.
 6. متقی، افشین (1392)، «تحلیل ژئوپلیتیکی مؤلفه­های قدرت انقلاب اسلامی در جهان اسلام»، پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی، سال دوم، ش6، ص 48-27.
 7. نور علی­وند، یاسر؛ خلیلی­پور، علی (1390)، «چندجانبه­گرایی و روابط فرا آتلانتیک در افغانستان»، مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، ش 1، ص 200-175.
 

ب) انگلیسی

 1. Aris, Stephen (2012), "The Response of the Shanghai Cooperation Organization to the Crisis in Kyrgyzstan", Civil Wars, Vol.14, No.3, pp.57-482.
 2. Aylin, Unver Noi(2006), "Iran and The Shanghai cooperation organization", Perceptions, pp.79-103.
 3. Boland, Julie (2011), "Ten Years of SCO: A Lost Decade? A Partner for the US?", Brooking Institutions Policy Paper, pp. 1-62.
 4. BP.(2013) Statistical Review of World Energy/bp.com/statisticalreview.
 5. Hansen, Flemming Splidsboel (2008), "The Shanghai Co-operation Organization", Asian Affairs, Vol.XXXIX, No.1, pp.119-229.
 6. Koolaee, Elaheh and Mandana Tishehyar(2013), "An Outlook on Energy Cooperation Approaches in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Region", Geopolitics Quarterly, Vol.8, No.4, pp.41-71.
 7. Krishna, Ananth(2012), "Observer Countries must work hard for SCO Membership, says China", The Hindu, Accessed on Online edition of India's National Newspaper.
8. Kumar, S.Y.Surendra (2013), "India and the Shanghai Cooperation Organization: Issues and Concerns", International Journal of China Studies, Vol.4, No.3, pp.343-359.

9. Kundu, Nivedita Das(2009), " India should give a closer look to The Shanghai Cooperation Organization", Indian Council of World Affairs-Policy Brief, pp.1-10.

 1. Lukin, Alexander (2015), "Should the Shanghai Cooperation Organization Be Enlarge?", Russia in global affairs acsses in http://eng.globalaffairs.ru.
 2. Mousavi, Mohammad A & Khodaee, Esfandiar (2013), "Iran and The Shanghai Cooperation Organization", Iranian Review of Forign Affairs, Vol.4, No.1, pp.185-210.
 3. Norling, Nicklas and Niklas, Swanstrom (2007), "The Shanghai Cooperation Transition, Trade and the Roles of Iran, India and Pakistan", Central Asian Survey, Vol.26, No.3, pp.429-444.
 4. Roy, Meena. Singh (2012), "India's Option in the Shanghai Cooperation Organization", Strategic Analysis, Vol.36, No.4, pp.645-650.
 5. Ruggie, John. Gerard (1993), Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form, New York: Columbia University Press.
 6. Yuan, Jing-Dong (2010), "China's Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO)", Journal of Contemporary China, Vol. 19, No. 6, pp. 855-869.