بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله از جریان فکری ساختارگرایی سخن در میان مینهد و پس از آن با تعریف ساختارگرایی و شرح گونههای آن، از جمله زبانشناسانه، انسانشناسانه و مارکسیستی، فهم ساختارگرایان از غیرذاتی بودن، ارتباطی بودن و متمایز بودن ساختها را بررسی میکند. ساختارگرایی بینشی خاص نسبت به هویت بود و از این منظر هویتها برساخته‌‌هایی گفتمانی و درون ساختها ساکناند. این بینش ضدذاتگرایانۀ ساختارگرایان دربارۀ هویت سوژه، نقطۀ برگشتگاه کار فکری پساساختارگرایان شد و آنها در این راه به فهم جدیدی از هویت سوژه دست یافتند؛ سوژه بهمثابۀ هویتی کدر و آغشته به (دیگری). دیگرخواهی پساساختارگرا، این جریان فکری را به شالودهشکنی روابط فرادستی و فرودستی مسلط بر جریان اصلی سیاست و همچنین واسازی ساختهای اقتدارگرایانۀ موجود در جوامع انسانی مصمم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RECOGNITION TRANSIT OF STRUCTURALISM TO POST- STRUCTURALISM

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Alem 1
  • Mostafa Ensafi 2
1 Professor; Political Sciences Department, University of Tehran
2 Ph.D Student; Political Science University, Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

This Essay speak about theoretical praxis of structuralism and it´s form such linguistical, anthropological and Marxist, and it attempts to explain  Structuralist understanding of non-essential, differential and communicationary. Structuralism has a special insight to identity: it is discoursive constituted, thus it has habitied in structurs. This anti-essentialism of Structuralist to the identity of subjects, has become their theoretical return point to a new concept of subjects identity: subjects as ambiguous identity and amalgamated with the other. The concept of the other in Structuralist understanding ended to deconstruction of superior and inferior relation of political main stream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Identity of subject
  • Deconstruction
  • non-essentialism
  • Post- Structuralism
الف) فارسی
1.آلن، گراهام (1385). بینامتنیت، پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
2. احمدی، بابک (1386). ساختار و تأویل متن، تهران: مرکز.
3. ارکلگ، استوارت (1379). چهارچوبهای قدرت، ترجمۀ مصطفی یونسی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
4. بشیریه، حسین (1384). تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، ج اول، تهران: نی.
5. باکاک، رابرت (1386). صورتبندی فرهنگی جامعه مدرن، ترجمۀ مهران مهاجر، تهران: آگاه.
6. بارت، رولان (1386). «از کار به متن»، ترجمۀ صفیه روحی؛ در سرگشتگی نشانهها، ویراستۀ مانی حقیقی، تهران: مرکز.
7. حقیقی، شاهرخ (1387). گذار از مدرنتیه؟، تهران: آگاه.
8. خالقی، احمد (1385). قدرت، زبان و زندگی روزمره، تهران: گام نو.
9. دریدا، ژاک (1387). جهان وطنی و بخشایش، ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاری راد، تهران: گام نو.
10.  -----------(1385). حرفهای درباره واسازی و عملگرایی، ترجمۀ شیوا رویگریان، در دیکانستراکنش و پراگماتیسم، تهران: گام نو.
11. دولاکامپانی، کریستیان (1387). تاریخ فلسفه در قرن بیستم، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: آگاه.
12. سوسور، فردینان (1378). دورۀ زبانشناسی عمومی، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: هرمس.
13. ضیمران، محمد (1385). اندیشههای فلسفی در پایان هزارۀ دوم، تهران: هرمس.
14. فی، برایان (1381). فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرشی چندفرهنگی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
15. کالر، جاناتان (1379). فردینان دو سوسور، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: هرمس.
16. لارین، خورخه (1386). مفهوم ایدئولوژی، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: وزارت امور خارجه.
17. معینی علمداری، جهانگیر (1385). روششناسی نظریهای جدید در سیاست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
18. موفه، شانتال (1385). واسازی، عمل گرایی و سیاست دموکراسی، ترجمۀ شیوا روگریان، در دیکانستراکشن و پراگماتیسم، ویراستۀ شانتال موفه، تهران: گام‌نو.
19. هارلند، ریچارد (1380). ابرساختارگرایی؛ فلسفۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی، ترجمۀ فروزان سجوی، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
 
ب) خارجی
20. Barthes, Roland(1977).image-Music-Text, Stephen Heat(trans),fontana, London.
21. Derrida, Jacques.(1999). Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida. Edited with a commentary by John D. Caputo. New York: Fordham University Press.
22. Derrida, Jacques.(1981). Positions, The university of Chicago Pres.
23. Derrida, Jacques (1988). ‘Limited Inc, trans. Samuel Weber, Northwestern University Press.
24. Derrida, Jacques(1978).Writing and Difference,trans by A. Bass,London:RKP.
25. Foucault, Michel(1977). «What is an atuthor?», in Josue V.harari(ed) Textual Strategies:prespectives in post-sturacturalist criticism,cornel university press.
26. Gadamer, Hans George(1988). Truth and Method (Ed), G. Barden, J. Cumming, London.
27. HindessT Barry(2007). «Marxism» in A companion to Contemporary political Philosophy, vol1,(ed) Robert e.goodin and Philip pettit,Blackwell.
28. Mackenzie, iain and malesevic , sinisa(2002), Ideology After
Poststructuralism, plato press.
29. Mouffe ,Chantal (2005), on the political , routledge.
30. Newman, saul (2007), Power and politics in poststructuralist
theory, routledge.
31. Richard Kearny(1993). Dialogues With Contemporary Continental Thinkers, in Thomas McCarthy, Ideals and Illosion On Deconstruction and Reconstruction in Contemporary Critical Theory.MIT.