سیاستگذاری شهری در ایران: ارائۀ یک مدل کاربردی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در چند دهۀ اخیر سیاستگذاری شهری به‌عنوان موضوع مهم علمی در کلان‌شهرهای دنیا مطرح شده و بخش وسیعی از مطالعات شهری را به خود اختصاص داده است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین دولت مرکزی، دولت محلی و بخش‌های عمومی و خصوصی و نیز تدوین راهبرد محلی در زمرۀ سیاستگذاری‌های شهری پایدار قابل تأمل است. از آنجا که دولت، محور سیاستگذاری عمومی است، موضوع قدرت در شهر در شیوۀ اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری اهمیت بسیاری می‌یابد. تکثر قدرت و اعمال سیستم فدرالی در سیاستگذاری‌های شهری به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی این‌گونه سیاست‌ها مطرح می‌شود که این موضوع در نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نظری و تئوریک پلورالیستی- به‌عنوان یکی از نظریه‌های سیاست شهری- قابل بیان و توضیح است. دست آخر به ارائۀ مدل پلورالیستی سیاستگذاری شهری جمهوری اسلامی در کلان‌شهرها و معرفی مدل کاربردی سیاستگذاری شهری در شهر کرمان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
احمدپور، احمد (1370).جغرافیا و ساخت شهر کرمان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
پارسونز، واین (1385). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها، ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
گالینگورس، بری (1387). برنامه‌ریزی بریتانیایی: پنجاه سال سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، ترجمۀ عارف اقوامی مقدم، تهران: آذرخش.
مارش و استوکر (1387). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمۀ حاجی یوسفی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.
شمس، عبدالحمید (1390). حاکمیت محلی (از تراکم‌زدایی تا تمرکززدایی)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
ب) خارجی
Geyer , H. S.(2009). International Handbook of Urban Policy, Issues in the Development World, Volume 2,Edgard Elder,Cheltenham, Uk , Northampton,MA, USA.
Hand Book of Urban Politics(2013). publishe in www.google scholar.com
Jabareen ,Yosef Rafeq(2013). Sustainable Urban Forms, Their Typologies, Models, and Concepts. The online version of this article can be found at: http://jpe.sagepub.com/content/26/1/38
 
--- (2009). The Balance of Power: Central and Local Government. House of Commons Communities and Local Government Committee, sixth Report of Session 2008–09.
 
 
MARSHALL, TIM (2013). Urban Planning and Governance: Is there a Barcelona Model? Oxford Brookes University.
 
McFarland , A. (1987). “ Interest Groups and Theories of Power in America”, British Journal of Political Science,17,pp.29-47.