سیاستگذاری شهری در ایران: ارائۀ یک مدل کاربردی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در چند دهۀ اخیر سیاستگذاری شهری به‌عنوان موضوع مهم علمی در کلان‌شهرهای دنیا مطرح شده و بخش وسیعی از مطالعات شهری را به خود اختصاص داده است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین دولت مرکزی، دولت محلی و بخش‌های عمومی و خصوصی و نیز تدوین راهبرد محلی در زمرۀ سیاستگذاری‌های شهری پایدار قابل تأمل است. از آنجا که دولت، محور سیاستگذاری عمومی است، موضوع قدرت در شهر در شیوۀ اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری اهمیت بسیاری می‌یابد. تکثر قدرت و اعمال سیستم فدرالی در سیاستگذاری‌های شهری به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی این‌گونه سیاست‌ها مطرح می‌شود که این موضوع در نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نظری و تئوریک پلورالیستی- به‌عنوان یکی از نظریه‌های سیاست شهری- قابل بیان و توضیح است. دست آخر به ارائۀ مدل پلورالیستی سیاستگذاری شهری جمهوری اسلامی در کلان‌شهرها و معرفی مدل کاربردی سیاستگذاری شهری در شهر کرمان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

URBAN POLICY IN IRAN: INTRODUCE AN APPLIED MODEL (CASE STUDY: METROPOLIS KERMAN CITY)

نویسنده [English]

 • Yousof Moslemi Mehni
Assistant Professor; Public policy, Shahid Bahonar University
چکیده [English]

In the last few decades, Urban policy as a major issue raised in the academic world metropolises and a vast number of studies devoted to the city. Balance between large and small urban centers, cooperation between central government, local government and the public and private sectors as well as among local strategies for sustainable urban policies are important aspects. Since Government is focus of public policy, the issue of power in the policies and practices of urban planning is very important. A plurality of power and the exercise of a federal urban policy to increase the efficiency and effectiveness of such policies will be discussed.The End Introduced An Iranian Pluralistic Metropolis Model and Case Study: Metropolis Kerman Model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Poicy
 • Whole Urban Policy Model
 • Pluralism
 • Kerman Metropolis
 1. الف) فارسی

  1. احمدپور، احمد (1370).جغرافیا و ساخت شهر کرمان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
  2. پارسونز، واین (1385). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها، ترجمۀ حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
  3. گالینگورس، بری (1387). برنامه‌ریزی بریتانیایی: پنجاه سال سیاستگذاری شهری و منطقه‌ای، ترجمۀ عارف اقوامی مقدم، تهران: آذرخش.
  4. مارش و استوکر (1387). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمۀ حاجی یوسفی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.
  5. شمس، عبدالحمید (1390). حاکمیت محلی (از تراکم‌زدایی تا تمرکززدایی)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   

  ب) خارجی

  1. Geyer , H. S.(2009). International Handbook of Urban Policy, Issues in the Development World, Volume 2,Edgard Elder,Cheltenham, Uk , Northampton,MA, USA.
  2. Hand Book of Urban Politics(2013). publishe in www.google scholar.com
  3. Jabareen ,Yosef Rafeq(2013). Sustainable Urban Forms, Their Typologies, Models, and Concepts. The online version of this article can be found at: http://jpe.sagepub.com/content/26/1/38
  4.  
  5. --- (2009). The Balance of Power: Central and Local Government. House of Commons Communities and Local Government Committee, sixth Report of Session 2008–09.

   

  1. http://www.amar.org.ir

   

  1. MARSHALL, TIM (2013). Urban Planning and Governance: Is there a Barcelona Model? Oxford Brookes University.

   

  1. McFarland , A. (1987). “ Interest Groups and Theories of Power in America”, British Journal of Political Science,17,pp.29-47.

   

  1. http://www.wikipedia.org/

   

  1. http://iec.kr.ir/index.php/fa/1388-12-02-05-15-39