برنامه‌ریزی و مدیریت مکانی شعب اخذ رأی انتخابات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی مکانی انتخابات، از مباحث مهمی است که در دنیای معاصر اهمیت گستردهای پیدا کرده است. امروزه شیوه‌های متعددی در حوزۀ مدیریت انتخابات در کشورهای دنیا مرسوم است و در ایران نیز با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی، مسئلۀ انتخابات و شیوه‌های اجرایی آن از مباحث مورد توجه نظام سیاسی کشور است، چراکه از یک سو، انتخابات از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور بوده و از سوی دیگر با حداقل بیش از ۳۰ سال تجربه در برگزاری انتخابات متعدد ملی، منطقه‌ای (استانی) و محلی، هم‌اکنون این بحث به یک متون حرفهای در ادبیات سیاسی کشور تبدیل شده است.امروزه فناوری‌های اطلاعات نقش مهمی در مدیریت انتخابات دارند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به‌عنوان یک فناوری قدرتمند با قابلیت‌های منحصربه‌فرد برای ذخیره، تجزیه‌وتحلیل و تجسم اطلاعات مکانیمی‌تواند نقش مهمی را در برنامه‌ریزی و مدیریت انتخابات ایفا کند. با توجه به اینکه فضای سیاسی حاکم در زمان هر انتخاباتی عامل اولیه در تعیین سرنوشت انتخابات است، اما در هر دورۀ انتخاباتی مدیریت و برنامه‌ریزی مکانی شعب اخذ رأی به دلایل متعدد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اهمیت ویژهای دارد. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده است با تلفیق مفاهیم جغرافیای سیاسی انتخابات و سیستم اطلاعات جغرافیایی شیوه‌ای نو به‌منظور مدیریت و برنامه‌ریزی انتخابات ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

 1. نظریان، اصغر؛  قورچی، مرتضی؛ بخشی، حمید (1390). «تحلیل فضایی - مکانی صندوق اخذ آرا در منطقۀ 15 شهر تهران با کمک G.I.S»، جغرافیایی سرزمین،  بهار ، دورۀ 8، ش 29، ص 35 - 25.
 2.  عبدی، عطاءالله؛ ضیائیان فیروزآبادی، پرویز؛ بهرامعلی، خدائی (1393). تحلیل فضایی مکانی تهدیدات شهری صندوق‌های اخذ آرا با استفاده از(GIS) مورد: شهر زنجان،هفتمین کنگرۀ انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر).
 

ب) خارجی

 

 1. Berger, P. A. (2006). Generating agricultural landscapes for alternative futures analysis: A multiple attribute decision‐making model, Transactions in GIS, 10(1), 103-120.
 2. Carver, S. J. (1991). "Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems", International Journal of Geographical Information System, 5(3), 321-339.
 3. Eastman, J. R., Jin, W., Kyem, P. A. K., & Toledano, J. (1995). "Raster procedures for multi-Criteria/multi-objective decisions", Photogrammetric Engineering and Remote Sensing (PE&RS), 61(5), 539-547. doi:citeulike-article-id:729813
 4. Elaalem, M., Comber, A., & Fisher, P. (2011). "A comparison of fuzzy AHP and ideal point methods for evaluating land suitability", Transactions in GIS, 15(3), 329-346.
 5. Koo, B., & O'connell, P. (2006). "An integrated modelling and multicriteria analysis approach to managing nitrate diffuse pollution: 2. A case study for a chalk catchment in England", Science of the total environment, 358(1), 1-20.
 6. Ligmann-Zielinska, A. (2009)." The impact ofrisk-taking attitudes on a land use pattern: an agent-based model of residential development",  Journal of Land Use Science, 4(4), 215-232.
 7. Liu, C., Frazier, P., Kumar, L., Macgregor, C., & Blake, N. (2006). "Catchment-wide wetland assessment and prioritization using the multi-criteria decision-making method TOPSIS", Environmental management, 38(2), 316-326.
 8. Malczewski, J. (2004). "GIS-based land-use suitability analysis: a critical overview", Progress in Planning, 62(1), 3-65. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2003.09.002
 9. Malczewski, J. (2006). "GIS‐based multicriteria decision analysis: a survey of the literature", International Journal of Geographical Information Science, 20(7), 703-726. doi:10.1080/13658810600661508
 10. Natividade-Jesus, E., Coutinho-Rodrigues, J., & Antunes, C. H. (2007)." A multicriteria decision support system for housing evaluation", Decision Support Systems, 43(3), 779-790.
 11. Pereira, J. M. C., & Duckstein, L. (1993)." A multiple criteria decision-making approach to GIS-based land suitability evaluation", International Journal of Geographical Information Systems, 7(5), 407-424. doi:10.1080/02693799308901971
 12. Salt, C., & Dunsmore, M. C. (2000)." Development of a spatial decision support system for post-emergency management of radioactivelycontaminated land", Journal of Environmental Management, 58(3), 169-178.
 13. Santé-Riveira, I., Crecente-Maseda, R., & Miranda-Barrós, D. (2008)." GIS-based planning support system for rural land-use allocation", Computers andElectronics in Agriculture, 63,257-273(2).. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2008.03.007
 14. Strager, M. P., & Rosenberger, R. S. (2007)." Aggregating high-priority landscape areas to the parcel level: An easement implementation tool", Journal of Environmental Management, 82(2), 290-298.
 15. Tkach, R. J., & Simonovic, S. P. (1997)." A new approach to multi-criteria decision making in water resources. J. Geogr", Inf. Decis. Anal., 1(1), 25-43.
 16. Yamani, O., Mouncif, H., & Rida, M. (2014). "A fuzzy TOPSIS approach for finding shortest path in multimodal transportation networks", Int. J. Comput. Optimization, 1(2), 95-111.