قبض و بسط واگرایی‌های فروملی در پرتو سیاست‌های اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در حالی که کشورهای اروپایی چند دهه‌ای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیۀ اروپا گام برمی‌دارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کرده‌اند، در بسیاری از این کشورها جریان‌های جدایی‌طلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزاینده‌ای به خود گرفته‌اند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه در اروپاست. بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که به‌کارگیری سیاست‌های اتحادیۀ اروپا دربارۀ اقلیت‌ها از جهتی هویت‌های قومی و محلی را تقویت می‌کند و به آن‌ها اجازه خواهد داد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچه‌ای برای گریز از چارچوب‌های متصلب دولت‌های متبوع‌شان بر روی آن‌ها می‌گشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیت‌های ملی کشورهای عضو، مجالی برای نقش پررنگ‌تر اقلیت‌ها در سیاست‌های ملی باز می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTRICTION AND EXPANSION OF SUBNATIONAL DISINTEGRATION UNDER THE E.U. POLICIES

نویسندگان [English]

 • Seyed Davood Aghaee 1
 • Abdollah Mehraban 2
1 Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 PhD, Regional Studies, European Studies, faculty of Low and Politics of Tehran University
چکیده [English]

While European countries have been taking decades to form a transnational unit under the European Union, and have ceded part of their sovereignty and independence, in many of these countries secessionist movements have called for a break-up with their respective governments that have been on rise. The article seeks to clarify the correlation between convergence and separatist tendencies in Europe. The carried out studies indicate that the EU policies on minorities strengthen ethnic and local identities in a way that will allow them to involve in decision-making in determining their fate. It opens up a door to evade the constrained frames of their respective governments, and in another way, it allows minorities to have more salient role in the adoption of national policies by adjusting the national sovereignty of the member states.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EU
 • Ethnic Minorities
 • Subnational Policies
 • Separatism
 1. الف) فارسی

  1. امامی، سید کاووس (1389)، «کشورهای چندملیتی اتحادیۀ اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی»، کتاب اتحادیۀ اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، صص 123-139.
  2. روغنی، محمود (1384)، اقلیت‌ها و تبعیض، تهران: انتشارات قصیده‌سرا.
  3. سیف‌زاده، سیدحسین (1388)، نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌الملل فردی- جهانی‌شده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
  4. ضیایی، سید یاسر (1392)، درآمدی بر جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل، تهران، نشر دانش.
  5. قوام، سید عبدالعلی (1389)، «چالش­های هویتی در اتحادیۀ اروپا»، کتاب اتحادیۀ اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، صص 83-98.
  6. قوام، عبدالعلی (1384)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
  7. کولایی، الهه (1379)، اکو و همگرایی منطقه‌ای، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
  8. مقری مؤذن، طاهره (1392)، «جریان‌شناسی ملی­گرایی در اروپای معاصر»، کتاب اروپا 12؛ ویژۀ احزاب و جریان­های اروپایی، تهران: ابرار معاصر، ص 88-109.
  9. مولایی، عبادالله (1392)، «احزاب سیاسی و روندهای نوظهور در سیاست اروپایی»، کتاب اروپا 12؛ ویژۀ احزاب و جریان­های اروپایی، تهران: ابرار معاصر، ص 15-34.
  10. نقیب‌زاده، احمد (1382)، اتحادیۀ اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشر قومس.

   

  ب) خارجی

  1. Borgen j. Christopher (2007), Imagening Sovereignty, Managing Secession: The Legal Geography of Eurasia’s Frozen Conflicts, 9 OR.REV. INT’L L, 477-535.
  2. Connolly, K. Cristopher (2013), “Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and The European Union”, 24 Duke Journal of Comparative & International Law, 51-105.
  3. Dayton, Ross (2015), Separatism, Globalization, and the European Union, EUCE, Vol. 15 No. 1.
  4. Duerr, G.M.E (2012), Talking with Nationalists and Patriots: An Examination of Ethnic and Civic Approaches to Nationalism and Their Outcome in Quebec and Flanders, Phd diss, Kent University.
  5. Goldston، Joshua S. (1999), International Relations: New York: Longman.
  6. Guibernau, M. (2004), “Images of Catalonia, Nations and Nationalism”, Vol. 3(1), 89-111.
  7. Guibernau, M. (2006), “National Identity, Devolution and Secession in Canada, Britain, and Spain”, Nations and Nationalism: Vol. 12(1) 51-76.
  8. Ignatieff, M. (1993), Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, Toronto: Penguin Canadan.
  9. Jafarian, Saman (2015), Sub-National and Supra-National Regionalism in Europe: A Case Study of Scottish Independence, MA Thesis, University of Tehran: Faculty of World Studies.
  10. Jolly, Seth Kincaid (2006), a Europe of Regions? Regional Integration, Sub-National Mobilization and the Optimal Size of States, Department of Political Science in the Graduate School of Duke University.
  11. Keating, M. (2001), Nations against the State: the New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. London: Palgrave
  12. Lieber, R. (1972), Theory and World Politic, Cambridge: Winthrop Publishers,.
  13. Pantovic, Anjdjelka (2014), The Economic Impact of European Union on Subnational Separatism Sentiment, BA Thesis, University of Colorado Boulder.
  14. Requejo, F. & Caminal, M. (2011), Political Liberalism and Plurinational Democracies, New York, USA: Routledge.
  15. Rivoire, Corentine (2013), Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and The European Union, University of Pompeu Fabra, Department of Communication.
  16. Ruggie, J. G. (1998), “Constructing the world Polity”, Essays on International Institutionalization, London: Routledge, 1-18.