اقلیت‌شدن به‌مثابۀ کنشی انقلابی مقدمه‌ای بر ایدۀ «دموکراسی اقلیتی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری علوم سیاسی(گرایش اندیشه) دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در روزگار ما شاید بیش از هر مقطع تاریخی دیگری مسئلۀ اقلیت­ها ذهن اندیشمندان و دست­اندرکاران سیاست را درگیر کرده است. اینکه اقلیت­ها چه نقش و جایگاهی در پیشبرد پروژۀ دموکراسی دارند؟ پرسش اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن ارائۀ تعریف جدیدی از مفهوم اقلیت که الهام‌گرفته از فلسفۀ سیاسی دلوز و گوتاری است تلاش می­کنیم تا ابعاد گوناگون «موقعیت ویژۀ» اقلیت­ها در جوامع دموکراتیک امروزی را بررسی کنیم. بر مبنای چشم­اندازی که در برابر ما گشوده خواهد شد، سیاست بدیلی را برای دفاع از حقوق اقلیت­ها پیشنهاد خواهیم کرد که نه تنها جایگزینی کارآمد برای جنبش­ها و جریان­های اجتماعی‌سیاسی ملهم از «سیاست هویتی» باشد؛ بلکه مسیر شالوده‌شکنی از دوگانۀ اکثریت‌اقلیت را هموار کند. در نهایت نشان خواهیم داد که چگونه با کنارگذاشتن انگاره­های پیشین در رابطه با هویت اکثریت و هویت اقلیت تصویر بی‌سابقه‌ای از دموکراسی جلوه­گر می­شود که اصل «اقلیت­شدن» در بَطن جریان انقلابی آن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BECOMING MINORITY AS A REVOLUTIONARY ACT (AN INTRODUCTION TO THE IDEA OF ‘MINORITARIAN DEMOCRACY’)

نویسنده [English]

 • Mahmoud Reza Moghaddam Shad
Ph.D.; Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Ethics, University
چکیده [English]

Nowadays, perhaps more than any time before, both politicians and political philosophers are struggling with the question of minorities. The main question here, in this article, is about the historical role of minorities in the democracy project. I tend to present a new definition of the concept of minority which is mostly inspired by the political philosophy of Deleuze and Guattari. This will help us rediscover various dimensions of ‘special situation’ of minorities in modern societies. According to this novel perspective, I suggest an effective alternative for defending the essential rights of minorities which replaces the identarian politics and aims to deconstruct the duality of majority/minority. In the end, by rejecting the presuppositions about the majority identity and the minority identity at the same time, we see how, with ‘becoming minority’ as its revolutionary principle, a new image of democracy will appear.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Majoritarian democracy
 • Majority identity
 • Minoritarian politics
 • Minorities’ special situation
 • Ressentiment
 • Stranger
 1. الف) فارسی

  1. پیتون، پال (1387)، دلوز و امر سیاسی، ترجمۀ محمود رافع، تهران: گام نو.
  2. جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یارمحمدی، تهران: شیرازه.
  3. فِی، برایان (1386)، فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی (نگرش چندفرهنگی)، چاپ3، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
  4. گافمن، اروینگ (1386)، داغ ننگ، ترجمۀ مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
  5. ویتگنشتاین، لودویگ (1380)، پژوهشهای فلسفی، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز.
  6. هگل، ج. د. (1354)، خدایگان و بنده، چاپ دوم، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: خوارزمی.

   

  ب) خارجی

  1. Ansell-Pearson, K. (1993), “Nietzsche, Woman and Political Theory”, In: Paul Patton (ed.), Nietzsche, Feminism & Political Theory (1st ed.). London & New York: Routledge.
  2. Bhabha, H. (1995), “Freedom's Basis in the Indeterminate” In: John Rajchman (ed.), The Identity in Question. London & New York: Routlege.
  3. Cooper, D. (2004), Challenging Diversity: Rethinking Equality and the Value of Difference. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Deleuze, G., & Guattari, F. (2005), A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia, Translated by Brian Massumi, London & Minneapolis: University of Minnesota Press.
  5. Diprose, R. (1993), “Nietzsche and the Pathos of Distance” In: Paul Patton (ed.), Nietzsche, Feminism & Political Theory. London & New York: Routledge.
  6. Jahanbegloo, R., Bradatan, C., & Craiutu, A. (2012), “On Margins, Marginals, and Marginalities: A Conversation with Ramin Jahangegloo”. The European Legacy, Vol. 17, No 6, pp. 731-743.
  7. May, T. (2006), Gilles Deleuze: An Introduction. New York and Cambridge: Cambridge University Press.
  8. MCLemore, S. D. (1970), “Simmel's 'Stranger': A Critique of the Concept”, The Pacific Sociological Review, Vol 13, No 2, pp. 86-94.
  9. Menjivar, C., & Rumbaut, R. G. (2008), “Rights of Migrants and Minorities” In: Judith Blau, & et.al (eds.), The leading Rogue state: The United States and Human Rights. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.
  10. Nelson, E. S. (2013), “The Question of Resentment in Nietzsche and Confucian Ethics”, Taiwan Journal of East Asian Studies, Vol. 10, No 19, pp. 17-51.
  11. Park, R. E. (1928), “Human Migration and Marginal Man”, The American Journal of Sociology, Vol. 33, No 6, pp. 881-893.
  12. Schutz, A. (1944), “The stranger: An Essay in Social Psychology”, American Journal of Sociology,Vol.49, No 6, pp. 499-507.
  13. Schutz, A. (1967), The Phenomenology of the Social World, Translated by George Walsh, & Fredrick Lehnert, Illinois: Northwestern University Press.
  14. Simmel, G. (2009). “Excursus on the Stranger”. In: Georg Simmel (ed.), Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, (A. J. Blasi, A. K. Jacobs, & M. Kanjirathinkal, Trans., Vol. 1, pp. 601-620). Leiden. Boston: BrGill.
  15. Smith, A. M. (1998), Laclau and Mouffe: The Radical Democratic Imaginary, London & New York: Routledge.
  16. Tapper, M. (1993), “Some Reflections on Feminist Practices” In: Paul Patton (ed.), Nietzsche, Feminism & Political Theory. London & New York: Routledge.
  17. Touraine, A. (2000), Can We Live Together? Translated by David Macey, London & New York: Polity Press.
  18. Madhu, p. (2012). “On Minority Politics”. Amity Institute of Social Sciences. Available at: http://ssrn.com/abstract=2075577 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2075577[Z.A2]   (Accessed on: June 4, 2012)
  19. Patton, P. (2005). “Deleuze & Democracy”, Contemporary Political Theory, pp. 400-413. doi:10.1057/palgrave.cpt.9300236 (Accessed on: November 1, 2005)

  ج) اینترنتی