مطالعۀ پوشش خبری رسانه‌ها و دموکراسی در بنگلادش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله، مطالعۀ چگونگی تضعیف دموکراسی با وجود افزایش تعداد رسانه‌های دولتی و خصوصی در بنگلادش است. برای رسیدن به این هدف، با توصیف وضعیت رسانه‌های بنگلادش و با استفاده از مدل پروپاگاندای هرمن و چامسکی، پوشش خبری رسانه‌ها در مورد برخی موضوعات مهم و رابطۀ آن با وضعیت دموکراسی در بنگلادش را تحلیل کرده‌ایم. نتیجه‌گیری این مقاله این است که پوشش خبری رسانه‌ها در دورۀ زمانی سه‌ماهه به نفع گروه‌های غالب سیاسی و اقتصادی بوده است. با وجود تفاوت زیاد در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی با آمریکا، مدل پروپاگاندا با اصلاح یک فیلتر، در مورد بنگلادش هم تعمیم‌پذیر است. افزون‌بر این، پوشش خبری رسانه‌های بنگلادش با هم تفاوت زیادی ندارند و به گسترش و تحکیم دموکراسی در این کشور کمک چندانی نمی‌کنند.  

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
هرمن، ادوارد؛ و چامسکی، نوام (1377)، فیلترهای خبر، مترجم: تژا میرفخرایی، تهران: انتشارات مؤسسۀ ایران.
ب) انگلیسی
1. ASK- Ain o Salish Kendra.) 2015, March 31). Death by Law Enforcing Agencies. Dhaka. http://www.askbd.org/ask/2015/03/31/death-law-enforcing-agencies-january-march-2015/
2. Akter, M., & Rossette, J. (2014, July 7). Parliament Watch of 10th parliament. https://www.tibangladesh.org/beta3/images/2014/ppt_pw_nis_10_parliament_s1_14_bn.pdf
3. Bagdikian, B. (1987, June 1). The…….50, 26, 20 Corporations that own Our Media. FAIR Fairness & Accuracy in Reporting. http://fair.org/extra/the-50-26-20-corporations-that-own-our-media/
4. Community Radio Policy. (2008). Dhaka: Bangladesh Ministry of Information. http://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/DOCOUMENT-june2010/c%20r%20policy%20bangladesh%202008.pdf
5. Daily Jugantor.(2016, June 26). Nibondhoner jonno 1717 ti onliner abedon. http://www.jugantor.com/online/national/2016/06/26/17479/
6. Democracy Index. (2006). The Economist Intelligence Unit. The Economist. http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_TABLE_2007_v3.pdf
7. Democracy Index. (2015). The Economist Intelligence Unit. The Economist. http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_TABLE_2015_v3.pd
 
8. Goss, B. M. (2013). Rebooting the Herman & Chomsky Propaganda Model in the Twenty-First Century. New York, NY: Peter Lang Publishing.
9. Herman, E., & Chomsky, N. (2009). The Propaganda Model After 20 Years: Answers To TenQuestions. Westminster Papers in Communication and Culture, 6(2), Special Issue.
10. Internetlivestats. (2015, March 12). http://www.internetlivestats.com/internet-users/bangladesh/
11. NMDS (2013). National Mass media and Demographic Survey 2013. Dhaka: ACNielsen.
12. Statistics Report. (2012). 9th parliamentary elections. Dhaka: Election commission Secretariat. http://www.ec.org.bd/MenuExternalFilesEng/304.pdf
13. Statistics Report. (2015). 10th parliamentary elections. Dhaka: Election commission Secretariat.
14. Survey of Public Opinion -Bangladesh. (2016, February). Nielsen-Bangladesh & International Republican Institute. http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/iri_survey_of_bangladesh_public_opinion_-february 2016__-_public.pdf