حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این مقاله نسبت بین مشارکت عملی و حقوق نهادین در گذار از بحران مشارکت به توسعۀ سیاسی بررسی شده است. در این بررسی تحلیلی، نقطۀ گرهی سامانبخش به بحث این است: نسبت بین دو متغیر مشارکت عملی و حقوق شهروندی چیست؟ مرور پیشینۀ تحقیق نشان داد که برای پاسخ به این پرسش، سه جواب رقیب وجود دارد. گروهی از  پژوهشگران و اندیشمندان (دو گروه اول) حل بحران را بهصورت تکخطیمی‌بینند؛ البته دربارۀ اینکه کدام عامل نقش متغیر مستقل و کدام عامل نقش متغیر وابسته را دارد اختلاف دارند. گروهی دیگر (گروه سوم) از اندیشمندان، دیدگاه غیرخطی دارند. در نگاه آنان، رابطۀ مشارکت سیاسی و ساختارها و نهادهای حامی حقوق شهروندی، متقابلاً تأسیسی است. در طی سه گفتار، به تبارشناسی مباحث مذکور میپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional rights of citizenship and political participation

نویسندگان [English]

 • Abdolrahman Alem 1
 • Ahad Nouri Asl 2
چکیده [English]

Ratio between practice Participation and institutional law in transition from crisis to participate in the political development of this paper has been studied. In this study analytical nodal point is to organize the discussion section: toward between the two variables a practical partnership and citizenship rights? In other words, one independent variable and dependent variable is the other? Or look at the dialogue, political participation and civil rights groups and the role "mutually" established "political participation is in crisis? Literature review showed that to answer these questions, three answers are competing. A group of researchers and scholars into a crisis see single- linear. Which course to cause an independent role and which factors play a role in the dependent variable does differ? Another group of non-linear thinkers have a vision. Look at their structures and institutions of political participation and civil rights advocate role "mutually" establishment "is. in three words, to pay the genealogy topics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • civil rights
 • political participation
 • political structure and..
 1. آبرکرامبی، نیکلاس؛ هیل، استفن؛ و ترنر، برایان (1376). فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن پویان، چاپخش.
 2. آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، چ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
 3. بشیریه، حسین (۱۳۷۲). انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. ---------- (1375‌). «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی در قرن بیستم، اندیشه‌های سیاسی هانا آرنت»، مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، آذر و دی - ش 111 و 112.
 5. پوپر، کارل (1380). جامعۀ باز و دشمنان آن، ترجمة عزت‌الله فولادوند، چ سوم، تهران: خوارزمی.
 6. ------- (1387). زندگی سراسر حل مسئله است، ترجمة شهریار خواجیان، چ پنجم، تهران: مرکز.
 7. جونز، ویلیام تامس (۱۳۷۶). خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ علی رامین، ج دوم، چ چهارم، قسمت اول، تهران: امیرکبیر.
 8. دال، رابرت (1374). تجزیهوتحلیل جدید سیاست. ترجمۀ حسین مظفریان. تهران: مرندیز.
 9. دوبنوا، آلن (1373). «مسئلۀ دموکراسی»، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، مجلۀ اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 77 و 78.
 10. راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: سمت.
 11. سروش، عبدالکریم (1382). «آزادی بیان حق اظهار نظر و ابراز عقیده»، آفتاب، ش 25.
 12. سیف‌زاده، حسین (1373). «تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأملی نظری»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 32.
 13. ------------ (1387). «چالش "رویاگرایی"، ضرورت نوزایی مفهومی- نظری و گزینه‌های دموکراسی کثرت‌گرا برای ایران»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال سوم، ش 4.
 14. ------------ (1388). نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی، تهران: قومس.
 15. عالم، عبد‌الرحمان (۱۳۷۵). بنیادهای علم سیاست، چ دوم، تهران: نشر نی.
 16. کرایپ، یان (1378). نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: آگاه.
 17. کاظمی، علی‌‌اصغر (۱۳۷۴). روش و بینش در سیاست، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 18. مارتین لیپیست، سیمور (1383). دایرةالمعارف دموکراسی، ترجمۀ نورالله مردانی، ج دوم، تهران: کتابخانۀ وزارت امور خارجه.
 19. محسنی تبریزی، علی‌رضا‌ (1375). «بیگانگی؛ مانعی برای مشارکت و توسعۀ ملی: بررسی رابطۀ میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی و سیاسی»، نامۀ پژوهش، سال اول، ش 1.
 20. مشیرزاده، حمیرا (1375). «مروری بر نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی»، نشریۀ راهبرد، ش 90.
 21. معتمدنژاد، کاظم (1370). «جهان سوم در برابر سلطۀ ارتباطی و اطلاعاتی غرب»، فصلنامۀ رسانه، سال دوم، بهار، تهران: معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 22. میلبرث، لستر؛ و گوئل، لیل (1386). مشارکت سیاسی، ترجمۀ رحیم ابوالحسنی، تهران: میزان.
 23. نقیب‌زاده، احمد (1379). درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: سمت.
 24. هانتینگتون، ساموئل (1373). موج سوم دموکراسی، ترجمۀ احمد شهسا، تهران: روزنه.
 25. هلد، دیود (۱۳۷۸). مدلهای دموکراسی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: انتشارت مطالعاتی زنان.
 26. هیوود، اندرو (۱۳۸۳). مقدمۀ نظریۀ سیاسی، عبدالرحمان عالم، تهران: قومس.
  1. Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell, Jr and Robert J. Munds (1993). Comparative Politics: A theoretical framework. 1st edition, New York: HarperCollins Collage Publishers.
  2. Andrews, Kenneth. & Beyerlein, Kraig. “Explaining the Political Participation of Southern Blacks in the Early Struggle for Civil Rights”, Paper presented at the annual meeting of theAmerican Sociological Association, Hilton San Francisco & Renaissance Parc 55 Hotel, San Francisco, CA, Aug 14, 2004 <Not Available>. 2009-05-26. http://www.allacademic.com/meta/p110152_index.html.
  3. Anthony Giddiness (1979). Central problems Social Theory (London: MacMillan Press) P. 2.
  4. Marshall & Battamore (1992). citizenship and social class (London: Pluto press).

Tilley, C. (1997). “The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere”, International Review of Social History, 40 Supplement 3.

 

 1. Michael X. Delli Carpini, Fay Lomax Cook & Lawrence R. Jacobs, Public Deliberations, Discursive Participation and Citizen Engagement: A Review of the Empirical Literature, American Science Political Review, Annu. Rev. Polit. Sci. 2004.7:315-344. Downloaded from arjournals.annualreviews.org by PALCI on 01/09/08. For personal use only.

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=asc_papers

 1. Wildavsky, Aaron (1987). “Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation”, The American Political Science Review, Vol. 81, No. 1.