بررسی موانع مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانش آموختۀ دکتری مسائل ایران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

 این مقاله بر شناخت موانع مشارکت سیاسی زنان در احزاب تمرکز دارد. پرسش اصلی مقاله این است که موانع اصلی مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب کدام‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی مقاله این است کهدو عامل فرهنگ سیاسی پدرسالارانه یا به تعبیر کلی‌تر، غلبۀ فرهنگ مردسالاری در جامعه در کنار موانع سیاسی غیررسمی، تأثیر منفی بر سه عامل مرتبط با مشارکت یعنی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌های سیاسی و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه گذاشته و با تثبیت الگوها و پیامدهایی چون ضرورت تبعیت زنان از مردان، تضعیف موقعیت اجتماعی زنان و ایجاد حس بی‌قدرتی سیاسی در میان آنها، محیط سیاسی نامطلوبی را برای مشارکت سیاسی زنان فراهم ‌آورده و در نتیجه، مشارکت آنها را کاهش داده است. در این پژوهش از روش پرسشنامۀ ساختمند استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
آبوت، پاملا؛ و والاس، کلر (1376). درآمدی بر جامعه‌شناسی نگرش‌های فمینیستی، ترجمۀ مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.
آقابخشی، علی؛ و افشاری راد، مینو (1375). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بشیریه، حسین (1377). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
دوورژه، موریس (1349). اصول علم سیاست، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: فرانکلین.
راش، مایکل (1387). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: سمت.
رئوف، هبه (1377). مشارکت سیاسی زن، دیدگاهی اسلامی، ترجمۀ محسن آرمین، تهران: قطره.
عالم، عبدالرحمن (1382). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
مصفا، نسرین (1375). مشارکت سیاسی زنان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجی.
ملکوتیان، مصطفی (1377). مرجعیت سیاسی ایران در آستانۀ انقلاب اسلامی، تهران: جرعۀ جاری.
نقیب‌زاده، احمد (1378). حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع، تهران: دادگستر.
ب)انگلیسی
Afshar, Haleh (1985). “Women, stae and ideology in Iran”, third world quarterly, Vol 7, No 2, pp: 256-278.
Millbrath, L (1981), Political Participation in Hanbook of Plitical Behavoir, Vol.4 New York: Plenum Press.
Walby, Silvia (1988). “The Empact of Feminism on Sociology”, Sociological Research Online.