بررسی موانع مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانش آموختۀ دکتری مسائل ایران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

 این مقاله بر شناخت موانع مشارکت سیاسی زنان در احزاب تمرکز دارد. پرسش اصلی مقاله این است که موانع اصلی مشارکت زنان در احزاب فراگیر کشور پس از تصویب قانون احزاب کدام‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی مقاله این است کهدو عامل فرهنگ سیاسی پدرسالارانه یا به تعبیر کلی‌تر، غلبۀ فرهنگ مردسالاری در جامعه در کنار موانع سیاسی غیررسمی، تأثیر منفی بر سه عامل مرتبط با مشارکت یعنی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌های سیاسی و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه گذاشته و با تثبیت الگوها و پیامدهایی چون ضرورت تبعیت زنان از مردان، تضعیف موقعیت اجتماعی زنان و ایجاد حس بی‌قدرتی سیاسی در میان آنها، محیط سیاسی نامطلوبی را برای مشارکت سیاسی زنان فراهم ‌آورده و در نتیجه، مشارکت آنها را کاهش داده است. در این پژوهش از روش پرسشنامۀ ساختمند استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The explanation of difficulties facing women's political participation in parties after the ratification of law of parties

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Haghshenas 1
  • Shahnaz Zomorrod Bakhshazad 2
1 Assistant Professor/ Islamic Azad University, Central Branch
2 Ph. D Candidate- Islamic Azad University, Central Branch
چکیده [English]

This article has focused on the Barrier's facing women's political participation in parties. The main question of this article is that What are the obstacles of women's participation in parties after the ratification of Laws of parties in answering to this question, the main hypothesis of this article is that patriarchal political culture along with unofficial political barriers have had negative effects on three factors (Characteristic Features, Political Motivations and Women’s Social Status) which are in relation with women's political participation. This process has had some consequences like the necessity of women's following of men; or undermining the social status of women; and creation the sense of political inability and so, have provided unfavorable political atmosphere for women and decrease the level of women's political participating. In order to examine the main hypothesis, structural questionnaire method has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Obstacles
  • political parties
  • patriarchal culture
  • Non-formal Political barriers
الف) فارسی
آبوت، پاملا؛ و والاس، کلر (1376). درآمدی بر جامعه‌شناسی نگرش‌های فمینیستی، ترجمۀ مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.
آقابخشی، علی؛ و افشاری راد، مینو (1375). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
بشیریه، حسین (1377). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
دوورژه، موریس (1349). اصول علم سیاست، ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: فرانکلین.
راش، مایکل (1387). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: سمت.
رئوف، هبه (1377). مشارکت سیاسی زن، دیدگاهی اسلامی، ترجمۀ محسن آرمین، تهران: قطره.
عالم، عبدالرحمن (1382). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
مصفا، نسرین (1375). مشارکت سیاسی زنان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجی.
ملکوتیان، مصطفی (1377). مرجعیت سیاسی ایران در آستانۀ انقلاب اسلامی، تهران: جرعۀ جاری.
نقیب‌زاده، احمد (1378). حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع، تهران: دادگستر.
ب)انگلیسی
Afshar, Haleh (1985). “Women, stae and ideology in Iran”, third world quarterly, Vol 7, No 2, pp: 256-278.
Millbrath, L (1981), Political Participation in Hanbook of Plitical Behavoir, Vol.4 New York: Plenum Press.
Walby, Silvia (1988). “The Empact of Feminism on Sociology”, Sociological Research Online.