فرم سیاست در نظریه حقیقت انتقادی: مطالعه موردی طرح جورجو آگامبن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نیچه،از پیشتازان تبار فلسفة انتقادی، در «تبارشناسی اخلاق» خود می‌گوید، برای «انسان»، مسئلة اصلی زندگی، نه خودِ رنج کشیدن، بلکه «معنایی» است که رنج‌کشیدن‌هایشدارد. اگرهمینتقلای مکرروپیوستة «معناجویی» ازپسایدئولوژی‌هاورژیم‌هایحقیقتِهنجاری رامحورگفتاری بدانیمکه «فلسفةانتقادی» نامیدهمی‌شود،درخواهیم یافتکهفلسفةانتقادی،پیوندی وثیقبااحیاوطرحدوبارة «حقیقت»،آنهمدرجهانی داردکهحقیقتو «معنا»،هموارهبهپای ارزش‌هایینظیر «فایده» و «لذت» ازیک‌سووبنیادگرایی وخشونتازسوی دیگربهمسلخآوردهمی‌شود.روشناستکهدرچنیننبردی برای «حقیقت»،آنچهحائزاهمیتاست،نهصرفاًپی‌ریزی یک «هستی‌شناسیِحقیقت»، یا «انسان‌شناسی» ومعرفت‌النفسانتقادی،بلکهترسیموپیشکشیدن «چهره‌ای» استکهایننظریۀحقیقتانتقادی،برای جهانانسانیوروابطمیانانسان‌هابه‌بارخواهدآورد؛چهره‌ایکهبیشازهر چیز،خودرادر «فرمسیاست»،نمایانمی‌کند.دراینمقاله،تلاشنظری فیلسوفانانتقادی،برای بازسازی نسبتمیان «طرححقیقت» بافرمسیاستراازخلالنظریةجورجوآگامبن،فیلسوفانتقادی معاصر،دنبالمی‌کنیم. جایی کهآگامبن،بهمیانجی «انسان‌شناسی» ونظریةحقیقت،تلاشمی‌کندتاآپاراتوس یافرمی رابرای روابطانسانی بهپیشبکشدکهسودای حقیقت‌جوییانسانراباکنشخلاقانهوآزادازسلطه،پیوندزندوجایی برای کنشمعطوفبهحقیقتدراجتماعآیندهبازنگاهدارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POLITICAL FORM IN CRITICAL TRUTH THEORY: A CASE STUDY ON GIORGIO AGAMBEN'S PLAN

نویسندگان [English]

 • Seyed Majid Hosseyni 1
 • Amir Ragheb 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MA ; Political Science Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nietzsche - the antecedent of critical philosophy - in his work, "on the genealogy of morality" said the main problem of life for mankind, isn't suffering but that's the meaning of his pains. So, if we consider this frequent struggle to "find meaning" beyond ideologies and normative regimes of truth as a center of critical philosophy discourse, then, we will find that the critical philosophy has firm linkage with the resuscitation of "Truth". This is also true in world that truth in one hand is victim of the wake of values such as utility and fun, and one the other hand it has become a victim of violence and fundamentalism. It is clear that in this battle for truth, the thing that is important isn't only founding of a "ontology of truth", but drawing a "figure" that this theory of truth bring to human relationships. This is a "figure" that is revealed more than anything anywhere, in the form of politics. In this paper, we follow theoretical philosopher’s critical efforts to rebuild the relationship between a "truth" in politics, through the theory of Giorgio Agamben, contemporary critical philosopher; where Agamben is trying to get - through the anthropology and the theory of truth - apparatus or the form for human relationships, that people aspire to truth lay in the creative and free from domination acts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agamben
 • Apparatus
 • Coming Community
 • Potentiality
 • Regime of Truth
 1. الف) فارسی

  1. آگامبن، جورجو (1389الف). آپاراتوس چیست؟، ترجمۀ یاسر همتی، تهران: رخدادنو.
  2. ----------- (‌1389ب). اجتماع آینده، ترجمۀ محمدرضا قربانی، تهران: رخدادنو.
  3. ------------- (‌1390الف). کودکی و تاریخ: دربارة ویرانی تجربه، چ اول، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: مرکز.
  4. ------------- (‌1390ب). وسایل بی‌هدف: یادداشت‌هایی در باب سیاست، چ دوم، ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی، تهران: چشمه.
  5. ------------- (1391). زبان و مرگ: در باب جایگاه منفیت، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: مرکز
  6. آگامبن، جورجو (1385). «تبارشناسی حکومت»، ترجمۀ احسان عابدی، بازتاب اندیشه، ش 79، آبان 1385، ص 43-40.
  7. آگامبن، جورجو؛ اشمیت، کارل؛ بنیامین، والتر و دیگران (1387). قانون و خشونت: گزیده مقالات، ترجمۀ مراد فرهادپور، صالح نجفی، امید مهرگان و دیگران، تهران: فرهنگ صبا.
  8. آگامبن، جورجو؛ لوفور، کلود؛ رانسیر، ژاک و دیگران (1392). نام‌های سیاست (مجموعه مقالات)، گزینش و ویرایش: مراد فرهادپور و دیگران، تهران: بیدگل.
  9. ارسطو (1390). سیاست، چ ششم، ترجمۀ دکتر حمید عنایت، تهران: امیرکبیر.
  10. استاوراکاکیس، یانیس (1392). لاکان و امر سیاسی، ترجمۀ محمدعلی جعفری، تهران: ققنوس.
  11. افلاطون (1388). جمهور، چ دوازدهم، ترجمۀ فواد روحانی، تهران: علمی و فرهنگی.
  12. بدیو، آلن (1392)، بنیاد کلی‌گرایی: پل قدیس و منطق حقیقت، چ دوم، ترجمۀ مراد فرهادپور و صالح نجفی، تهران: نشر ماهی.
  13. بدیو، آلن و دیگران  (1389). آلن بدیو: فلسفه - سیاست - هنر- عشق (مجموعه مقالات)، ترجمه و ویراستاری: صالح نجفی، مراد فرهادپور و دیگران، تهران: رخدادنو.
  14. بنیامین، والتر؛ آگامبن، جورجو (1385). عروسک و کوتوله: مقالاتی در باب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ، چ اول، گزینش و ترجمه: امید مهرگان و مراد فرهادپور، تهران: گام نو.
  15. جمادی، سیاوش (1392). زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر، چ دوم، تهران: ققنوس
  16. دارتیگ، آندره (1389). پدیدارشناسی چیست؟، ترجمۀ دکتر محمود نوالی، تهران: سمت.
  17. زارع، محمد (1390). تفسیر هایدگر از فلسفه هگل، تهران: کویر.
  18. ژیژک، اسلاوی (1392). چگونه لاکان بخوانیم، ترجمه علی بهروزی، تهران: رخدادنو.
  19. سایمونز، جان (1390). فوکو و امرسیاسی، ترجمه کاوه حسین زاده راد، تهران: رخدادنو.
  20. فرهادپور، مراد «آلن بدیو و فرایند حقیقت»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شش 89-90، اسفند 1383 و فروردین 1384، ص 71-58.
  21. فوکو، میشل (1384). «حکومت‌مندی»، نشریۀ گفتگو، ش 44، آذر، ص 32-7.

  22. فوکو، میشل (1390). تولد زیست سیاست: درس‌گفتارهای کلژ دوفرانس، 1979-1978،  ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: نشر نی.

  23. --------- (1392). اراده به دانستن، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.

  24. کریچلی، سایمون (1390). فلسفۀ قاره‌ای، چ دوم، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: ماهی.

  25. میلز، کاترین (1393). فلسفۀ آگامبن، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران: مرکز.

  26. هایدگر، مارتین (1390). نیچه، ج 1، چ سوم، ویراست دوم، ترجمۀ ایرج قانونی، تهران: آگه.

  27. ---------- (1382). «نظریۀ حقیقت افلاطون»، ترجمۀ عطیه زندیه، پژوهشنامۀ متین، ش 20، پاییز، ص 91.

   

  ب) خارجی

  28. Agamben, Giorgio (2004). The Open: Man and Animal, translated by Kevin Attell, Stanford press university, California

  29. ----------------------- (2005). State of Exception, translated by Kevin Attell, the university of Chicago press, Chicago

  30. ---------------------- (1998). Homo sacer: sovereign power and bare life, Stanford press university, California

  31. Badiou, Alain (2005). Being and Event, Translated by Oliver Feltham, published in English by Continuum, London

  32. Lefort, claude (1986). The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, edited and introduced by John B. Thompson,  MIT Press Cambridge, Massachusetts.