تأثیر بنیادهای فلسفی مدرنیته در مبانی توجیهی انتخابات دموکراتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه پیام نور

چکیده

انتخابات به‌عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می‌شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشۀ دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه‌سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقالۀ حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائۀ تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده‌ای در مبادی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی جامعۀ غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام‌های دموکراتیک ایجاد شده‌اند، ازاین‌رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه‌سازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACTS OF MODERNITY PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS ON JUSTIFYING THE BASIS OF DEMOCRATIC ELECTIONS

نویسنده [English]

 • Hassan Khosravi
Associate Professor; Public Law Department, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The election as a mechanism of applying popular sovereignty, self-determination and peaceful transfer of power has an important role in a democratic system. The establishment of any political and legal system is justified on the certain theoretical foundations. Since the election has efficiency in the context of democratic system and the idea of democracy has been formed in modernity time, this fundamental question arises whether the theoretical and philosophical foundations of modernity has affected justifying the process of the elections in a democratic system? The article with a descriptive-analytical approach and with the aim of providing an image of the modernity impact on the democratic elections seeks to reach these conclusions that the subjective and objective events and evolutions of the modernity has made the major changes in the basis of ontology, epistemology and anthropology of western society. After the democratic system was established, therefore, the institutions of this system such as election in the content, procedures and structure have been influenced by the modernity theoretical foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Election
 • Modernity
 • Democratic System
 • Justifying Foundations
 • Democracy
 1. الف) فارسی

  1. ابراهیمی‌نژاد، محمدهادی (1392). کرامت درویشانه تا کرامت انسانی، تهران: دلیل ما.
  2. استورات میل، جان (1393). دربارۀ آزادی، ترجمۀ مرضیه خسروی، تهران: روزگار نو.
  3. اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون، ن‍ی‍ک (1392). آزادی، ترجمۀ مرضیه ملک‌شاهی، تهران: ویژه نشر.
  4. اسدی، عباس (1393). کرامت انسانی در حقوق رسانه، تهران: آثار فکر. 
  5. برلین، آیزایا (1392). آزادی و خیانت به آزادی: شش دشمن آزادی بشر، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران‌‫: ماهی‌‫.
  6. -------- (1368). چهار مقاله دربارۀ آزادی، ترجمۀ محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.
  7. بیات، عبدالرسول (1386). فرهنگ واژه‌ها، چ سوم، قم: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی.
  8. بنتون، تد؛ کرایپ، یان (1389). فلسفۀ علوم اجتماعی: بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، چ سوم، تهران: آگاه.
  9. پیتی، فیلیپ (1382). جمهوری‌خواهی؛ نظریه‌ای در آزادی و حکومت، ترجمۀ فرهاد مجلسی‌پور، تهران: شیرازه.  
  10. جوادی آملی، عبدالله (1392). حق و تکلیف در اسلام، چ ششم، قم: اسراء.
  11. جهانبخش، فروغ (1383). اسلام، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران، ترجمۀ جلیل پروین، تهران: گام نور. 
  12. حسین‌زاده، محمد (1381). معرفت‌شناسی، چ هشتم قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
  13. ------------ (1382). پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
  14. خسروی، حسن (1387). حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران: مجد.
  15. خلیلی، محرم‌علی (1391). «پیدایش و تکامل مدرنیته در فرهنگ غرب»،   http://khalili8923.blogfa.com
  16. دال، رابرت (1383). «برابری در برابر نابرابری»، ترجمۀ داوود غرایاق زندی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال ششم، ش 1.
  17. دیویس، تونی (1386). اومانیسم، ترجمۀ عباس مخبر، چ سوم، تهران: مرکز.
  18. راسخ، محمد (1381)، حق و مصلحت، تهران: طرح نو. 
  19. --------- (1386)، «مدرنیته و حقوق دینی»، مجلۀ نامۀ مفید، ش 63.
  20. --------- (1384). «تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، ش 41.   
  21. رجبی، محمود (1379). انسان‌شناسی، چ دوم، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  22. رجبی، مهدی (1394). برابری در دموکراسی، تهران: دنیای نو.
  23. رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1390)، «نگرش اسلامی به کرامت انسانی»، معرفت حقوقی، سال اول، ش 2. 
  24. رینولدز، آندرو و الیس، آندرو و رایلی، بن [v1] (1390). دانشنامۀ نظام‌های انتخاباتی، ترجمۀ ابوذر رفیعی قهساره، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی‫، چ اول..    
  25. ریمر، ج‍ان. ای (1382). ب‍راب‍ری ف‍رص‍ت، ترجمۀ م‍ح‍م‍د خ‍ض‍ر، تهران: پ‍ژوه‍ش‍ک‍دۀ م‍طال‍ع‍ات راه‍ب‍ردی.
  26. ریدی ای، دیوید(1392). فلسفۀ حقوق، ترجمۀ حسن خسروی، تهران: مجد.
  27. زرش‍ن‍اس، ش‍ه‍ریار (1392). م‍ب‍ان‍ی ن‍ظری غ‍رب م‍درن، چ دوم، قم‌: معارف‌.
  28. ژانی یر، ابل (1392). «مدرنیته چیست؟»، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، مجموعۀ مدرنیتۀ سیاسی، موریس باربیه، چ سوم، تهران: آگاه.
  29. صادقی، سهیلا؛ ناصری راد، محسن (1390). «عناصر بنیادین در پژوهش‌های علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ پنجم، ش2.
  30. صانعی دره بیدی، منوچهر (1384). جایگاه انسان در اندیشۀ کانت، تهران: ققنوس.
  31. طالبی، محمدحسین (1393). درآمدی بر فلسفۀ حق، تهران: سمت.
  32. عبادیان، محمد (1380). «برابری‌خواهی، پیشینه و واقعیت آن»، نشریۀ آفتاب، ش 4.
  33. کاتینگهام، جان (1390). درآمدی بر فلسفۀ دکارت، ترجمۀ علی‌محمد صابری، تهران: افراز.
  34. کاپلستون، فردریک (1360). کانت، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: مؤسسۀ انتشارات علمی دانشگاه شریف. 
  35. کانت، ایمانوئل (1380). فلسفۀ حقوق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.
  36. ------------ (1383). فلسفۀ فضیلت، ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌بیدی، چ دوم، تهران: نقش و نگار.  
  37. ------------ (1361). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمۀ حمید عنایت و علی قمصری، تهران: خوارزمی.
  38. کوهن، کارل (1373). دموکراسی، ترجمۀ فریبرز محمدی، تهران: خوارزمی.  
  39. گری، جان (1379). فلسفۀ سیاسی آیزایا برلین، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.  
  40. گنون، رنه (1378)، بحران دنیای متجدد، ترجمۀ ضیاء‌الدین دهشیری، چ دوم، تهران: امیرکبیر.
  41. محمودی، محمدرضا (1394)، آشنایی اجمالی با تمدن مدرن غرب، یزد: اندیشمندان یزد.
  42. معلمی، حسن (1385). نگاهی به معرفت‌شناسی در فلسفۀ غرب، چ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
  43. معین، محمد (1353). فرهنگ فارسی، چ دوم، تهران: امیرکبیر.
  44. میراحمدی، منصور (1381). آزادی در فلسفۀ سیاسی اسلام، قم: بوستان کتاب.
  45. نبویان، سید محمود (1381). «خدامحوری یا اومانیسم؟»، مجلۀ رواق اندیشه، ش 13.
  46. نلسون، ویلیام (1384). در توجیه دموکراسی، ترجمۀ علیرضا پارسا، تهران: نشر دیگر.
  47. نوروزی، حسینعلی (1385). صورت‌بندی مدرنیته و پستمدرنیته، چ دوم، تهران: نقش جهان.
  48. هولمز، رابرت (1382). مبانی فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: ققنوس.

   

  ب) خارجی

  1. Charles G. Nauert (1981). The Age of the Renaissance and Reformation, Washington, DC University Press of America.
  2. Chris, Freeman and Francisco, Louca (2002). As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford: ‌Oxford University Press.
  3. Childs, Peter (2007). Modernism(The New Critical Idiom), London and New York: Rutledge Press (second edition).
  4. Donner, Wendy (1991). The Liberal Self : John Stuart Mill’s Moral and Political Philosophy, Ithaca, NY: Cornell University Press.
  5. Edmondson, William A., (2004). An Introduction to Rights, Cambridge: Cambridge University Press.
  6. Gary, John and Pelczynski Zbigniew (1984). Conceptions of Liberty in Political Philosophy, (New york: Martin’s Press.  
  7. Gary, Tim (1991). Freedom, USA: Humanities Press International, Inc.
  8. Goodwin Gill, Guy. S, (2006), Free and Fair Election, (Geneva: Inter- Parliamentary Union, New Edition.
  9. Karkpatrik, Jeane J. (1982). “Democratic Elections and Democratic Government”, American Enterprise Institute and the United State Department of State, www. questia. Com.
  10. Lindley, Richard (1986). Autonomy, London: Macmilan Press.
  11. Meyer, Michael J and Parent W.A , (1992), The Constitution of Rights : Human Dignity and American Values, New York: Cornell University Press.
  12. Nagel, Thomas (1996). Equality; Readings in Social and Political Philosophy , Edited by : Robert M. Stewart , Oxford: Oxford University Press.
  13. Orend, Brian (2002). Human Rights; Concept and Context, Toronto: Broadview Press.
  14. Rainey, Lawrence (2005). Modernism: An Anthology, Oxford: Blackwell Press
  15. Riss, Hans (ed), (1997). Kant; Political Writing, Cambridge: Cambridge University Press.
  16. Verba, Sindy (2001). “Political Equlity”, Harvard University, www.russellsage.org /programs /main /inequality. Pdf.

   


   [v1]اسامی همکاران ذکر شود