نولیبرالیسم و تولد دوبارۀ سزاگرایی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن ‌هم بعد از گذار از تئوری‌های مختلف در حوزة سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به‌ گونه‌ای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تأمل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه می‌کنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مؤلفه‌های سیاسی تأثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلیِ آن با خوانش جدید و مسلط از نظریۀ لیبرالیسم سیاسی است که با عنوانِ نولیبرالیسم به برخی ویژگی‌های مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEOLIBERALISM AND THE REBIRTH OF RETRIBUTIVISM

نویسنده [English]

  • Faezeh Fakhar
PhD; Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The resurrection of neo-retributivism in the American criminal justice system, with its ideology of proportional punishments, a harsh justice system, and maintenance of social ethics, in the last decades of the 20th century, is a subject that requires more explanation. Some thinkers attribute this phenomenon to basic changes in legal theories or cultural and social structures. But there have been few studies about the nature of political changes which can be operative in this new criminal policy trend. In this study, therefore, we try to clarify new inclinations in political philosophy that have been effective in the resurrection of this new criminal policy. Therefore, it can be concluded that changes in the structure of liberalism, which have led to the rise of neo-liberalism, can well explain much more about the rise of the policies of neo-retributivism during last decades of twentieth century. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retributivism
  • Criminal policy
  • Neoliberalism
  • Classic Liberalism
الف) فارسی
1. جورج، سوزان (1384). تاریخچۀ نئولیبرالیسم: ربع قرن حکومت نخبگان اقتصادی، ترجمۀ مهـران قاسـمی، تهران: سرمایه.
2. صابری تولایی، علی (1392). توجیه مجازات، از رویکرد محض تا رویکرد بینابین، رسالة مقطع دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
3. گری، جان (1998). فلسفۀ سیاسی هایک، ترجمة خشایار دیهیمی ( 1379)، تهران: طرح نو.
4. لازرژ، کریستین (1987). سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی (1375)، تهران: یلدا، چ اول.
5. هاروی، دیوید (2005). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمة دکتر محمود عبدالله‌زاده (1386) تهران: اختر.
6. هایک، فردریش فون (1973). قانون، قانونگذاری و آزادی، گزارش جدیدی از اصول آزادی‌خواهانة عدالت و اقتصاد سیاسی (قواعد و نظام).ترجمة مهشید معیری و موسی غنی‌زاده (1380). تهران: طرح نو.
 
ب) خارجی
7. Calvert, Brian (1992). Aquinas on Punishment and Death Penalty. 37 Am J Juris 259 Available at: http://heinonline.org.
8. Corlett J Angelo (2003). “Making more sense of Retributivism”, Philosophy, Vol. 76, Issue 01.
9. Dagger Richard (1993). “Playing Fair with Punishment”,Res Publica (2008) Vol. 14, No. 4, pp: 259. Available at: www.philpapers.org.
10. Davis M (1992).“To Make the Punishment Fit the Crime”, Journal Of Ethics 93 (4):726-752 Availabe at: www.philpapers.org.
11. Duff, Antony (2011). Retrieving Retributivism, In Mark D White Retributivism: Essays on Theory and policy, London: Oxford publication.
12. Flanders Chad (2010). “Retribution and Reform”, Legal Studies Research Paper Series, Saint Louise School of Law, 70 MD. L. REV. 87 & n.1.
13. Flanders, Chad (2014). “Can Retributivism be Saved?”, BYU L. Rev. 309 Available at: http://digitalcommons.law.byu.edu.
14. Feinberg J (1994). “Not with My Tax Money: The Problem of Justifying Government Subsidies for the Art” 8 Public Affairs Quarterly 101.
15. Finnis, John (1972). “The Restoration of RetributionAnalysis, London: Oxford University Press, Vol. 32, No. 4.
16. Hart H L A Gardner John (1968). Punishment and Responsibility Essays in the Philosophy of Law, Oxford University Press.
17. Hampton, Jean (1992). “An Expressive Theory of Retribution”, In W. Cragg (ed) Retributivism and Its Critics, Franz Steiner Verlag.
18. -------------- (1995) “The Moral Education Theory of Punishment”, in Simmons et al., eds. Punishment, Princeton University Press, Princeton.
19. Hayek, Friedrich A Von (1967). Studies in Philosophy, Politics and Economics. London: Routledge & Kegan Paul
20.  ----------------- (1952). The Sensory Order. London: Routledge & Kegan Paul.
21.  ----------------- (1978). New Studies in Philosophy, Politics, Economics &The History of Ideas. London: Routlede and Kegan Paul.
22. Herbert,Morris (1976). “Persons and Punishment”, InFrey R G, On Guilt & Innocence: Essay inLegal Philosophy & Moral Psychology, (1978) Philosophical Books.
23. Kant, Immanuel (1993) [1785] Grounding for the Metaphysics of Morals Translated by Ellington, James W. Hackett. (3rd ed.).
24. ------------------- (2002). Grand work for the metaphysics of moral, Edited and translated by Allen W. Wood, Yale University Press.
25. Lock, John (1689). A Letter Concerning Toleration. Translated by William Popple, Available at: http://www.constitution.org
26. ------------- (1823). Two Treatises of Government, on political or civil society, London: Printed for Thomas Tegg, Vol. v, chapter 7.
27. Martinson, R (1974). “What Works?  Questions and Answers about Prison Reform”The Public Interest, Vol.35: pp: 22-54.
28. Metz, Thuddeus (2007). “How to Reconcile Liberal Politics With Retributive Punishments”, Oxford Journal of Legal Studies,Vol. 27, No. 4.
29. Murphy, Jeffrie (1985). Retributivism, Moral Education and The Liberal State, Criminal Justice Ethics, Vol. 4.
30. Oakeshott, Michael (1991) Rationalism in Politics, London: Liberty Press, Expanded Edition.
31. Rawls, John (1955). “Two Concepts of Rules”, The Philosophical Review, Vol.64, No.3.
32. -------------- (1999). Collected papers ed. Samuel Freeman,Cambridge: Harvard University Press.
33. Szabo, Denis (1978). Criminology and crime policy, translated by Dorothy R Crelinesten, Lexington, Mass: Lexington Books.
34. Von Hirsch, Andrew (1993). Censure & Sanctions, London: Oxford, Oxford University Press.