سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تدوین برآورد راهبردی برای رسیدن آن به موقعیت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی گرایش مطالعات ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تعیین اینکه انقلاب اسلامی در هر بخش و در شرایط موجود و مطلوب در کدام موقعیت راهبردی (تهاجمی، محافظهکارانه، رقابتی و تدافعی) قرار دارد، از طریق ارزیابی عوامل راهبردی شامل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای آن بخش امکان‌پذیر است. ضمن اینکه توصیف و تبیین موقعیت راهبردی و شناخت چالشهای راهبردی در مسیر رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب تسهیلکنندۀ طراحی و تدوین راهبردها برای دستیابی به مطلوبیت راهبردی در هر بخش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Strategic Status of the Islamic Revolution and A Strategic Assessment to Achieve the Optimal Status

نویسنده [English]

 • Mohsen Palizban
PhD Candidate, Department of Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to analyze the strategic status of the Islamic revolution and to determine the actual and optimal status in various economic, political and military areas. The author studies the Islamic Republic of Iran’s strengths, weaknesses, opportunities and threats in each of these areas, and describes the nature of strategic status including offensive, defensive, competitive,  and cautious. Based on Iran's 1404 Vision Plan, he explores the ways in which the IRI can move from the present strategic situation to a desired status by confronting the security challenges and overcoming the weaknesses. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Status
 • Challenges
 • Threats
 • Opportunities
 • Assessment
 • Islamic Revolution
 • Iran
 1. احمدی، محمدرضا (1386). «روش تحلیل راهبردی»، نشریۀ حصون، ش 13، ص 57-39.
 2. رضایی، محسن (1385). ایران آینده در افق چشمانداز، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 3. عیوضی، رحیم (1390). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ویراست دوم، قم: معارف.
 4. فی، برایان (1383). پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
 5. کیسینجر، هنری (1383) دیپلماسی آمریکا در قرن 21، ترجمۀ ابوالقاسم راه‌چمنی، چ دوم، تهران: ابرار معاصر تهران.
 6. گلدستون، جک (1387). مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخ انقلابها، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، چ دوم، تهران: کویر.
 7. متقی، ابراهیم (1387). نظام دوقطبی، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
 8. ملکوتیان، مصطفی (1387). بازخوانی علل وقوع انقلاب اسلامی در سپهر نظریه‌پردازی‌ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

 

دوره 51، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 39-53
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1395
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1396
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 24 اسفند 1399