سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تدوین برآورد راهبردی برای رسیدن آن به موقعیت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی گرایش مطالعات ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تعیین اینکه انقلاب اسلامی در هر بخش و در شرایط موجود و مطلوب در کدام موقعیت راهبردی (تهاجمی، محافظهکارانه، رقابتی و تدافعی) قرار دارد، از طریق ارزیابی عوامل راهبردی شامل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای آن بخش امکان‌پذیر است. ضمن اینکه توصیف و تبیین موقعیت راهبردی و شناخت چالشهای راهبردی در مسیر رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب تسهیلکنندۀ طراحی و تدوین راهبردها برای دستیابی به مطلوبیت راهبردی در هر بخش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


  1. احمدی، محمدرضا (1386). «روش تحلیل راهبردی»، نشریۀ حصون، ش 13، ص 57-39.
  2. رضایی، محسن (1385). ایران آینده در افق چشمانداز، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3. عیوضی، رحیم (1390). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، ویراست دوم، قم: معارف.
  4. فی، برایان (1383). پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
  5. کیسینجر، هنری (1383) دیپلماسی آمریکا در قرن 21، ترجمۀ ابوالقاسم راه‌چمنی، چ دوم، تهران: ابرار معاصر تهران.
  6. گلدستون، جک (1387). مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخ انقلابها، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، چ دوم، تهران: کویر.
  7. متقی، ابراهیم (1387). نظام دوقطبی، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
  8. ملکوتیان، مصطفی (1387). بازخوانی علل وقوع انقلاب اسلامی در سپهر نظریه‌پردازی‌ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.