چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jpq.2021.81393

عنوان مقاله [English]

English Abstracts