ارتباط حقوق بین‌الملل و حقوق طبیعی با تأکید بر دیدگاه گروسیوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده روابط بین‌الملل، وزارت امور خارجه، تهران

2 پژوهشگر پسادکتری، مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

تاسیس حقوق بین‌الملل به گروسیوس نسبت داده می‌شود،  که خود بر دو مبنای حقوق طبیعی و معاهده‌های بین‌دولتی استوار است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا با مقایسه آرای هابز، کانت و گروسیوس در مورد حقوق طبیعی از یک‌ سو، و حقوق ملل از سوی دیگر، نسبت این دو نوع حقوق در چارچوب فکری هریک از این سه اندیشمند به دقت بررسی شود. در پژوهش حاضر، این فرضیه را در ذهن داریم که همان‌طورکه وضع طبیعی در یک جامعه (با واحد فرد انسانی) به‌واسطه ضرورت‌هایی به «وضع تمدنی» هابزی می‌انجامد، در محیط بین‌المللی نیز که در بدو «وضع طبیعی» با الهام از حقوق طبیعی میان کشورها (که واحد این محیط هستند) حاکم است، به‌واسطه نگرانی‌های مشابه، «وضعی حقوقی» به‌وجود می­آید. پرسش اصلی پژوهش این است که تا چه حد حقوق طبیعی بر آنچه نظام حقوقی در محیط بین‌المللی شناخته می‌شود، در آرای هابز، کانت و گروسیوس سایه افکنده است. برای یافتن پاسخ‌های مناسب به این پرسش‌، با رویکردی مقایسه‌ای از تحلیل مفهومی استدلال‌های ارائه شده این سه متفکر در متون فارسی و انگلیسی استفاده می‌شود. رابطه بین حقوق طبیعی و حقوق بین‌الملل از بررسی دیدگاه گروسیوس و استخراج نظری وضع حقوقی در محیط بین‌المللی از حقوق طبیعی از سوی وی آشکار شد. این نوع پژوهش در نهایت به سود نظریه‌پردازی در حقوق بین‌الملل و فلسفه حقوق بین‌الملل با درکی درست‌تر از مبناهای فکری مختلف نظریه‌ها در این حوزه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linkages between Natural and International Law, with an Emphasis on Grotius Viewpoint

نویسندگان [English]

 • Kazem Sajjadpour 1
 • Sasan Karimi 2
1 Professor, School of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Iran
2 Post-doctoral Fellow, Faculty of World Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The fundamental question in the two Roman and Greek traditions of the philosophy of law is whether law is based on practice or idea. In the present study, we look at this question from the points of view of the following three thinkers: Thomas Hobbes who is considered to be a realist in the political science literature, Immanuel Kant who is known as an idealist, and Hugo Grotius who is regarded to be a rational and moderate philosopher. These three well-known scholars had a place in the Age of Enlightenment, which was preceded by the Scientific Revolution, and has been extolled as the foundation of modern Western political thought and ideals such as free speech, liberty and advancement.
“Natural rights” is a concept in the philosophy of law, which initially was the subject of resistance and enmity of the two groups of clerks and administrative officials.  Natural rights are given to all humans; and they are presumed to be inalienable rights, which cannot be controlled and taken away by church and/or state. They are universal and enjoyed by all human beings regardless of their dissimilarities. Accordingly, all the theological and non-theological systems of law need to be defined with no abuse of natural rights. In the dominant viewpoints in the Age of Enlightenment, it is assumed that if natural rights are unchallengeable and seemingly definite, they initially lead to a natural state of interstate relations in the international system, in which the entities are equal and not subjected to control by an overruling authority. This means that universal and unrestrained law exist for all the parties involved.
The main differences between Hobbes, Grotius and Kant concerning the link between natural rights and international law pertains to the shadow of the former over the latter. According to Hobbes, the international system is best described as the “state of nature” where life is “nasty, brutish, and short”. The rights of states are similar to natural rights of  human beings, which are unconditional or not subjected to anyone’s approval. Hobbes believes that the international society is not a civilized or lawful one. From Grotius’s standpoint, the international system is based on a long-term view of human rights. Because of the consideration of the future, some parts of the recognized rights are sacrificed in order to guarantee security and other common interests in the long-term. This is very similar to what Hobbes describes as the “civilized state”. The difference is that instead of defining a civilized system as the type which is based on the authority of one entity (e.g., a dominant and controlling power), Grotius describes it as a system characterized by dynamism. In contrast to Hobbes who calls the inter-state relations “natural”, Grotius suggests that a civilized system is the one based on substantive law. It is a system, which is not based on authority and an assured guarantee; and in fact, it is based on the long-term interest of the players (i.e., governments). Thus, the Grotius system is a legal system, particularly under the umbrella of natural rights.
Kant, as an idealist philosopher, originally presents the international system with an ultimate solution (i.e., a global government with military power and viable guarantee for its decisions). Subsequently, he makes a compromise by suggesting a more concrete and realistic plan which is closer to what Grotius had introduced. The difference is that Kant offers some regulations for the international system; and his views which are strongly influenced by natural rights are closer to the current human rights debates. In the movement from realism to idealism, the international system becomes more legal, civilized, sensitive and loyal to natural rights. Grotius offers a more moderated and systematic solution in this spectrum.
The authors concluded that the natural state of individuals lead to the civilized state, and in a similar manner, the natural state for the entities (e.g., states) in the international environment culminates in a legal state because of interests and requirements. By analyzing the writings and arguments of Grotius, Kant and Hobbes, the main differences and similarities in their points of view on the nature of the international law and relations are explained. Grotius’ solution is found to be the middle ground and realistic one, which is applicable to the contemporary international system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural Rights
 • International Law
 • Natural State
 • Civilized State
 • Legal State
 1. الف ) فارسی

  1. ارسطو. (1390) سیاست، ترجمه حمید عنایت. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  2. تسون، فرناندو. (1394) فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه محسن محبی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، چ 3.
  3. ظریف، محمدجواد؛ سید محمدکاظم سجادپور. (1393) دیپلماسی چندجانبه. تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی.
  4. ظریف، محمدجواد و دیگران. (1396) دوران گذار روابط بین‌الملل در جهان پساغربی. تهران: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  5. قوام، سید عبدالعلی. (1391) اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل. تهران: سمت.
  6. قوام، سید عبدالعلی. (1392) روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها. تهران: سمت.
  7. کاسیرر، ارنست. (1932) فلسفه روشنگری، ترجمه یدالله موقن. تهران: نیلوفر.
  8. کانت، ایمانوئل. (1388) درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی. تهران: نقش‌و‌نگار.
  1. کانت، ایمانوئل. (1389) نقد عقل عملی، ترجمه انشالله رحمتی. تهران: نور ثقلین.
  2. گروسیوس، هوگو. (1390) دریای آزاد، ترجمه حسین پیران. تهران: شهر دانش.
  3. گروسیوس، هوگو. (1395) حقوق جنگ و صلح، ترجمه حسین پیران. تهران: شهر دانش.
  4. لینکلیتر، اندرو. (1385) صلح لیبرالی، ترجمه علیرضا طیب. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
  5. ماکیاولی، نیکولاس. (1393) شهریار، ترجمه داریوش آشوری. تهران: آگاه، چ 4.
  6. نقیب‌زاده، احمد. (1385) تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل. تهران: قومس.
  7. هابز، توماس. (1391) لویاتان، ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی، چ 7.

  ب) انگلیسی

  1. Doyle, Michael W. (1983) “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part 2,” Philosophy & Public Affairs 12, 4: 323-53. Available at: http://www.jstor.org/stable/2265377 (Accessed 7 May 2019).
  2. Kant, Immanuel. (1902) Kant's Published Writings (Gesammelte Schriften), Wilhelm Dilthey, ed. Berlin: Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, Vols. 1-9.
  1. Lloyd, Dennis. (1965) Introduction to Jurisprudence: with Selected Texts. London: Stevens and Sons.
  2. Thucydides. (1845) The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury (History of the Peloponnesian War), trans. Thomas Hobbes, (ed. William Molesworth). London: Bohn, Vol. 9.