چالش‌های برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین: با تأکید بر معمای امنیتی اتحادها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ایران و چین در 1399 سند برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله را در قالب راهبرد ابرپروژه «یک راه، یک کمربند» چین امضا کردند. مطالعه متن سند غیررسمی منتشرشده نشان می‌دهد که این توافق فراتر از جایگاه ایران در راهبرد چین است و به‌نوعی سند توسعه عمومی کشور را در برمی‌گیرد. از آنجا که چین قرار است موتور توسعه کشور باشد، ایران باید مزیت‌های شایان ‌توجهی در قبال این همکاری داشته باشد، تا طرف چینی چنین تعهدی را متقبل شود. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به نابرابری قدرت دو کشور، مهم‌ترین چالش‌های احتمالی پیش‌روی ایران در این سند چیست؟ براساس نظریه اتحادها، معمای امنیتی اتحادها مهم‌ترین چالشی است که این اتحاد به‌همراه خواهد داشت که در دو وجه خودمختاری/ امنیت، و به‌دام افتادن/ ترک اتحاد، چالش‌زا خواهد بود. در فرضیه پژوهشی استدلال می‌شود که برقراری توازن قدرت و تقویت منافع مشترک، با ایجاد نوعی وابستگی متقابل بین دو کشور هم‌پیمان برتر و ضعیف‌تر مانع بروز معمای امنیتی اتحادها خواهد شد. با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای مفهومی کیفی سند برنامه همکاری جامع 25 ساله دو کشور، مهم‌ترین دستاورد به‌دست‌آمده این است که با توجه به اهمیت محوری اصل بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی پرهیز از سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، برای کاهش اهرم فشار غرب و تلاش برای تغییر یکجانبه‌گرایی امریکا در نظام بین‌الملل، نباید زمینه وابستگی به شرق ایجاد شود. برای روبه‌رو نشدن با معمای امنیتی اتحادها، اجرای سیاست‌های برقراری توازن و نوعی بازدارندگی دوجانبه در قبال هر دو غرب و شرق، در عین بهره‌برداری از دو طرف برای حفظ منافع ملی کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Iran-China 25-year Comprehensive Cooperation Plan, with an Emphasis on the Alliance Security Dilemma

نویسنده [English]

 • Davoud Gharayagh-Zandi
Assistant Professor, Faculty of Economic and Political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

On March 2021, Iran and China signed an agreement as part of the Chinese Grand strategy, best known as Belt and Road Initiatives (BRI), which is a long-term plan to enable the Chinese government to project its power in the three continents of Asia, Africa and Europe by the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China, and its revolution in 2049. A qualitative content analysis of the unofficially published agreement shows that it goes beyond the perceived position of Iran in the BRI and echoes Iran’s national development plans.  If it means that China would become an engine of growth for Iran, there might be strategic reasons for the Chinese side to accept such a commitment. Thereupon, the main research question is as follows: Given the unequal power position of the two countries in the international system, what would be the primary challenges facing Iran as they relate to the Iran-China 25-year Comprehensive Cooperation Plan? It is widely argued that the main challenge of alliance is its security dilemma which include the two dimensions of autonomy/security and entrapment/abandonment paradoxes. In the research hypothesis, it is postulated that the creation of a balance of power and strengthening common interest is likely to lead to a kind of interdependence between the two superior and weaker countries, and will prevent the emergence of the  security dilemmas of alliances.
The method used in the paper is the qualitative content analysis by which the researcher is able to objectively and systematically explain the content of any document such as the Sino-Iran Agreement. This method of analysis will be used to reveal the potential challenges facing the Iranian side as a result of signing the agreement. In general, states’ primary interest inherent in their objectives to form an alliance might be classified as follows: a) to restore the balance of power, from a realist perspective; and b) to counterbalance against a perceived balance of threat. There are two issues  that are associate with the alliance security dilemma; the first one is that in the absence of power parity, maintaining the security of the inferior state by the superior one would be at the expense of the autonomy of the inferior partner, particularly in its security decision-making process. The second one is that if the superior state strives to provide a security umbrella for the inferior state, it might be entrapped into an unwanted conflict with other Great Powers. Of course, if the powerful state fails to protect its ally against other influential states, the inferior partner consequently may decide not to stay in the alliance, and choose the abandonment as its best option. The issues that threaten all alliances are security dilemmas or predicament situation for the states which are in the alliance. These are daunting challenges for the main decision-makers who must decide when, in what situations, how, and with what outcomes to enter an alliance or withdraw from it. In general, three factors should be considered: what are the needs for the formation of an alliance, to what extent the alliance partners would meet those needs, and what are the actual terms and conditions of the contract forming the alliance.
In the conclusion, it is argued that since one of the guiding principles of IRI’s foreign policy is the rejection of all forms of domination, it is of paramount importance not to rely on the East (e.g., China) in an attempt to avoid impressive pressures of the West.  By considering the costs and benefits of the challenges posed by the agreement, Iran can avoid the alliance security dilemma, lower the likelihood of one-sided dependency by emphasizing dual deterrence from the West and East in accordance with the principles of Iran’s foreign policy. Accordingly, Iran urgently needs to re-evaluate all factors involved in the alliance-formation process, particularly  the alliance needs, and the expected outcomes of the terms specified in the text of the bilateral agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Sino-Iran 25-year Comprehensive Cooperation Plan
 • Alliance
 • Security
 • Security Dilemma
 • Dependency
 1. الف) فارسی

  1.  حاجی‌یوسفی، امیرمحمد. (1384) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای (1991-2001). تهران: وزارت امور خارجه.
  2. سو، آلوین. (1380) تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی ‌مظاهری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  3. محمدی، منوچهر. (1377) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل. تهران: دادگستر.
  4. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1358، 10 فروردین) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- فصل دهم: سیاست خارجی اصل 152 الی 155،» در: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133635

  ب) انگلیسی

  1. Al-Tamimi, Nasser. (2017) “The Rise of China: Beijing’s Repercussions,” Contemporary Arab Affairs 10, 4: 596-622, <DOI:10.1080/17550912.2017. 1403753>.
  2. Beckley, Michael. (2015) “The Myth of Entangling Alliances: Reassessing the Security Risks of US Defense Pacts,” International Security 39, 4: 7-48, <DOI:10.1162/ISEC_a_00197> .
  3. Chun, Chae-Sung. (1985) “Theoretical Approaches to Alliance: Implications on the R.O.K.-US Alliance,” International and Area Studies 7, 2: 71-88. Available at: https://www.jstor/stable/43111426 (Accessed 10 November 2021).
  4. Dwivedi, Sangit Sarita. (2012) “Alliances in International Relations Theory,” Social Sciences and Interdisciplinary Research 1, 8: 224-237. Available at: www.indianresearchjournals.com (Accessed 10 November 2021 ).

  9 Erkomaishvili, David. (2019) “Alliance Index: Measuring Alignments in International Relations,” International Studies 56, 1: 28-45, <DOI:10.1177/ 0020881718825079>.

  1. Evron, Yoram. (2016, March/April) “Israel’s Response to China’s Rise,” Asian Survey 56, 2: 392-414, <DOI:10.1525/as.2016.56.2.393>.
  2. Gharayagh-zandi, Davoud. (2018) “Iran’s Perspective on Europe, Iran and Turkey Triangular Interdependencies: Based on BRI Initiative,” International Symposium on China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI. Ankara: IRAM.
  3. Henry, Iain D. (2020) “What Alliance Want; Reconsidering Loyalty, Reliability, and Alliance Interdependence,” International Security 44, 4: 45-83, <DOI:10.1162/ISEC_a_00375>.
  4. Lake, David A. (1996) “Anarchy, Hierarchy, and Variety of International Relations,” International Organization 50, 1: 1-33. Available at: https://www.jstor.org/stable/2706997 (Accessed 10 November 2021).
  5. LeVeck, Brad L. and Neil Narang. (2019) “How International Reputation Matters: Revising Violations in context,” International Interactions 43, 5: 797-821, <DOI:10.1177/0022343318808844>.
  6. Mesbahi, Mohiaddin. (2011) “Free and Confined; Iran and the International System,” Iranian Review of Foreign Affairs, 2, 5: 9-34. Available at: http://irfajournal.csr.ir/article_123386.html (Accessed 10 November 2021).
  7. Morrow, James D. (2000) “Alliances: Why Write Them Down?” Annual Review 3, 1:63-83, <DOI:10.1146/annurev.polisci.3.1.63>.
  8. Orion, Assef. (2020) “China is National Security Threat No.1 to the United states and to Israel,” nss.org.il. Available at: https://www.inss.org.il/publication/ china-threat (Accessed 10 November 2021).
  9. Pashenkov, Evgeny. (2020) “AL and Terrorist Threats: The New Dimension of Strategic Psychological Warfare,” in Darya Bazarkia, Evgeny Pashinkev and Greg Simons, eds. Terrorism and Advanced Technologies in Psychological Warfare: New Risks, New Opportunities to Counter the Terrorist Threat. New York: Nova Science Publishing.
  10. Scobell, Andrew, et al. (2020) China’s Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-term Competition. Santa Monica, CA, RAND. Available at: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2798.html (Accessed 10 November 2021).
  11. Sun, Degang. (2017) “China and the Middle East Security Governance in the New Era,” Contemporary Arab Affairs 10, 3: 354-371, <DOI:10.1080/17550912. 2017. 353791>.
  12. Walt, Stephen M. (1985) “Alliance Formation and the Balance of World,” International Security 9. 4: 3-43, <DOI:10.2307/2538546>.