واکنش روسیه به سپر دفاع موشکی امریکا و ناتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

طی سال‌های اخیر ارتش روسیه برخی جنگ‌افزارهای نظامی خود را نوسازی کرد که از مهم‌ترین آنها، افزارهای انتقال کلاهک‌های هسته‌ای بوده است. در این زمینه برخی سلاح‌های پیشرفته و نو شامل موشک‌های قاره‌پیما و کروز، راکت‌های مافوق صوت و زیردریایی‌های هسته‌ای باسرنشین و بی‌سرنشین در اختیار نیروهای مسلح روسی قرار داده شدند. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا روسیه به نوسازی وسایل انتقال کلاهک‌های هسته‌ای خود اقدام کرده است؟ در فرضیه بیان می‌شود که اقدام‌های امریکا و ناتو در استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا موجب شد که روسیه انواع وسیله حمل و پرتاب کلاهک‌های اتمی خود را نوسازی کند. در پژوهش با رویکردی توصیفی - تبیینی، از روش تحلیل کیفی اسناد دولتی (مانند راهبرد امنیت ملی) و بیانات مقامات عالی‌رتبه روسیه، افزون‌بر بررسی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان و کارشناسان داخلی و خارجی استفاده شده است. اقدام غرب در استقرار سامانه‌های دفاع موشکی از دید رهبران روسیه تهدیدی وجودی تلقی می‌شود و در نتیجه مهم‌ترین ابزار مؤثر مسکو در برابر تهدیدهای راهبردی غرب، اجرای برنامه نوسازی نظامی با هدف افزایش توانایی حمل و پرتاب کلاهک‌های اتمی برای بازدارندگی و نیز حفظ توانایی تلافی برای پاسخ به حمله اتمی غرب بوده است. نوآوری نظامی روسیه دربرگیرنده تولید موشک‌هایی است که سپرهای دفاع موشکی امریکا و ناتو قادر به رهگیری و انهدام آنها نباشند. استقرار این سامانه‌های تهاجمی بر توانایی بازدارندگی و دفاعی روسیه در برابر غرب افزوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia's Reactions to the US-NATO Missile Defense Shield

نویسندگان [English]

 • Akbar Valizadeh 1
 • Morteza Shoja 2
1 Assistant Professor, Department of Regional Studies, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 PhD in International Relations, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past two decades, the Russian military has upgraded certain categories of its military equipment (e.g., nuclear warheads). As part of this military modernization strategy, some of the old types of missiles are replaced with the new ones  including new submarine-launched and ground-launched intercontinental ballistic missiles (ICBMs). Additionally, the Russian military has begun new weapon research and development that had previously little place in the country's defense structure. The new program which started in the mid-2000s, include the production of cruise missiles, hypersonic missiles, and unmanned submarines. The evidence now shows that this program will be continued in the coming years.
The main research question is as follows: Why has Russia decided to modernize its nuclear warheads in recent years? In the hypothesis, it is asserted that among all factors which have prompted Russia to upgrade its nuclear warheads, the United States and NATO policy of deploying missile defense shields has had the greatest impact on Russia’s military modernization program. Since Russian leaders consider the establishment of missile defense systems by the NATO allies as an existential threat to their country, it comes as no surprise that they have been investing in a program with the aim of acquiring new nuclear capability for deterrence as well as for defense. The new weapon systems are developed to enhance Russia’s ability to retaliate in response to any aggressive actions including a nuclear attack by the US and NATO.
In order to find suitable answers to the research question, the authors, with a descriptive-explanatory approach, rely on qualitative conceptual content analysis of government documents (such as national security strategy document) and the  statements made by the high-ranking Russian officials. Furthermore, the views of international relations scholars, security specialists, and experts on Russian military affairs are explored for the purpose of descriptive data collection and analysis.
Two factors have contributed more than any other variables to the strategic culture of the Russian politicians and people: 1. The peoples’ experiences of the recent decades; 2. The leaders’ belief system which is influenced and shaped by geostrategic factors, military technology, and military organizations. Hostile and rival pawers’ d
eployment of the defense shields throughout Europe deprives Russia of the advantage of nuclear retaliation, thus giving the West the advantage of a first strike. This situation might shift the geopolitical balance to the disadvantage of Russia. Given the past history of Russia as a great power, it is basically inconceivable for the Russiansto accept the role of a minor power or a subordinate partner in the international system. Despite all itsshortcomings (e.g., a relatively low economic and technological development in the Global North), USSR(and later Russia as its leadingsuccessor state) has been regarded as amilitarily dominantstate in the post-WWII  international system.
From the point of view of the Russian leaders, the West's claims about the need for the missile defense shield to counter Iran's missile threats are exaggerated. Russia has hundreds of nuclear warheads that enable its leaders to deal a fatal blow to any enemy in any part of the world. The missile defense shield deprives Russia of this advantage. Even if the US and NATO missile defense shield poses no direct threat to the Russians, Moscow considers its deployment in Europe psychologically a negative, detrimental, and debilitating political move by Russia’s adversaries.
In response to the missile defense shield, Russian leaders initially sought security guarantees from the West, but Western leaders refused to accommodate Moscow’s request. They did not even accept Russia's offer to cooperate in NATO's missile defense shield plan in Europe, or even to grant Moscow access to the Qibla radar station in Azerbaijan. In response, Russia first suspended its membership in the Conventional Armed Forces in Europe (CFE) Treaty, and subsequently developed new delivery systems including the following ICBMS: a) the Sarmat  ICBM with a speed of 25,000 km per hour, a range of 10,000 km, and carrying 10 to 25 warheads; b) Yars ICBM, with a range of 11,000 km which can carry 6 to 30 nuclear warheads; c) Avangard rockets, reportedly with a record speed of 20 times the speed of sound, which means that no missile defense shield can destroy it; d) Burustenik cruise missile, which can be hidden from missile defense shield radars due to its low altitude flight; e) Alexander nuclear missile, with a speed of up to 2600 meters per second, which can  neutralize missile defense shield; f) advanced Borya-2 submarines capable of carrying sea-based Bulava ballistic missiles, which have a range of 8,000 km; g) Poseidon nuclear unmanned submarine, which was designed to destroy coastal areas. With these initiatives, Russian leaders modernized their nuclear warheads and were able to maintain their nuclear balance with the West and maintain their position as one of the world's two leading nuclear powers. Russia's military innovation includes the production of missiles that the missile defense shields of the US and its western allies cannot intercept and destroy. The deployment of these offensive systems has increased Russia's ability to deter and defend against the West.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Russia
 • West Missile Defense Shield
 • Deterrence
 • Security Dilemma
 • Russia's Strategic Culture
 • Delivery Systems
 1. الف) فارسی

  1. رضایی، مسعود؛ سید جواد امام جمعه‌زاده. (1393، پاییز) «بازبینی طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه-امریکا،» فصلنامه راهبرد،23، 72: 240- 209. در: http://rahbord.csr.ir/article_124534_7885f025a0f27b5d2f342826ccb94ecb.pdf
  2. شجاع، مرتضی و دیگران. (1392) راهبرد امنیتی روسیه در خزر. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  1. کاظمی، علی‌اصغر، محمد حسین‌زاده، سجاد بهرامی‌مقدم. (1392) «سامانه دفاع ضد موشکی امریکا: از میراث جنگ سرد تا راهبرد نوین اوباما،» فصلنامه سیاست جهانی، 2، 2: 64- 29. در: https://interpolitics.guilan.ac.ir/article_751.html
  2. نقیب‌زاده، احمد. (1372) تحولات روابط بین الملل از کنگره وین تا کنون. تهران: نشر قومس، چ 3.

  ب) انگلیسی

  1. Boese, Wade. (2002, July/August) “U.S. Withdraws from ABM Treaty; Global Response Muted,” Arms Control Today. Available at: https://www.armscontrol.org/act/2002_07-08/abmjul_aug02 (Accessed 23 July 2020).
  2. Carmen, Cristina. (2012, September 14) “Russian Reactions to NATO Missile Defense,” europa.eu (Europe Commission). Available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dnat/dv/dnat061112russianreactions_/dnat061112russianreactions_en.pdf (Accessed 6 May 2020).
  3. Carnegie Endowment for International Peace. (2010) "Text of newly-approved Russian military doctrine,Text of report by Russian presidential website on 5 February 2010," carnegieendowment.org. carnegieendowment.org. Available at: https://carnegieendowment.org/files/2010russia_military_doctrine.pdf (Accessed 8 August 2020).
  4. Cimbala, Stephen J. (2008) “Russian and US Missile Defenses: Continuing Contention or Possible Progress?” European Security 17, 4: 435-453, <DOI:10.1080/09662830802603027>.
  5. Daniell, Jonathon. (2017, June 13) “35th ADA BDE Welcomes New Commander,” mil (United States Army).Available at: https://www.army.mil/article/189286/35th_ada_bde_welcomes_new_commander (Accessed 8 August 2020).
  1. Gady, Franz-Stefan. (2018, January 4) “Russia Inducted 80 New ICBMs in Last 5 Years,” The Diplomat.Available at: https://thediplomat.com/2018/01/russia-inducted-80-new-icbms-in-last-5-years (Accessed 18 July 2020).
  2. Gray, Colin S. (2006, October 31) “Out of the Wilderness: Prime Time for Strategic Culture,” for Defense Threat Reduction Agency, United States Nuclear Strategy Forum.fas.org. Available at: https://irp.fas.org/agency/ dod/dtra/ stratcult-out.pdf (Accessed 8 August 2020).
  3. Herz, John. (2003, December) “The Security Dilemma in International Relations: Background and Present Problem,” International Relations 17, 4: 411-417, <DOI:10.1177/0047117803174001>.
  4. "Infographics- US Missile Defense System and NATO European Missile Defense System," (2014, December 8) Tass (Russian News Agency). Available at: https://tass.com/infographics/7270 (Accessed 23 July 2020).
  5. Johnson, Jeannie L. (2008) Strategic Culture: Toward a Standard Methodological Approach. Fort Belvoir, VA: Defense Threat Reduction Agency. Available at: https://irp.fas.org/agency/dod/dtra/strat-culture.pdf (Accessed 5 November 2020).
  1. Kay, Sean. (2012, May) “NATO‟s Missile Defense– Realigning Collective Defense for the 21st Century,” Perceptions,17,1: 37-54. Available at: https://dergipark.org.tr/en/pub/perception/issue/48985/625015 (Accessed 18 July 2020).
  2. Khoo, Nicholas; and Reuben Steff. (2013) “This Program will not be a Threat to Them: Ballistic Missile Defense and US Relations with Russia and China,” Defense & Security Analysis30,1: 17-28, .
  3. Kristensen, Hans M. (2017 September 14) “Russian Nuclear Forces: Buildup or Modernization?” org (Russia Matters). Available at: https://www.russiamatters.org/analysis/russian-nuclear-forces-buildup-or-modernization (Accessed 8 August 2020).
  4. Lantis, Jeffrey; and Darryl Howlett. (2010) “Strategic Culture,” in John Baylis, et al., eds. Strategy in Contemporary World. Oxford & London: Oxford University Press.
  5. Mankoff, Jeffrey. (2012) “The Politics of US Missile Defense Cooperation with Europe and Russia,” International Affairs88,2: 329-347. <DOI:10.1111/j.1468-2346.2012.01074.x>.
  6. Mathers, Jennifer G. (2012) “Nuclear Weapons in Russian Foreign Policy: Patterns in Presidential Discourse 2000–2010,” Europe-Asia Studies 64, 3: 495-519. .
  7. Mizokami, Kyle. (2018, December 28) “Russia Tests Yet Another Hypersonic Weapon,” yahoo.com. Available at: https://finance.yahoo.com/ news/russia-tests-yet-another-hypersonic-233300778.html (Accessed 8 August 2020).
  8. (2014, February 11) “Europe’s Missile Shield Grows, Thanks to the US Navy,”nato.int. Available at: https://www.nato.int/cps/en/natolive/ news_107082.htm (Accessed 8 August 2020).
  9. “New Russian Weaponry in the Caucasus and Its Impact on Georgia’s NATO Aspiration,” (2016, December 17) Tass (Russian News Agency). Available at: http://tass.com/defense/1036342 (Accessed 21 July 2020).
  10. Niculescu, George. (2019, April 24) “THAAD in Romania: Underlying Rationale and Motivations,” ru (Russian International Affairs Council, RIAC). Available at: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/military-and-security/thaad-in-romania-underlying-rationale-and-motivations (Accessed 8 August 2020).
  11. Nikolsky, Aleksey. (2012, February 27) “Russia and the Changing World,” Russia Today (RT). Available at: http://rt.com/politics/official-word/putin-russia-changing-world-263 (Accessed 5 November 2018).
  12. Nygaard, Ida; and Una Hakvag. (2013) “Why Russia Opposes a NATO Missile Defense in Europe , a Survey of Common Explanations,” no (Norwegian Defense Research Establishment, FFI). Available at: https://www.ffi.no/no/Rapporter/13-00111.pdf (Accessed 23 July 2020).
  13. Osborn, Andrew. (2011, November 23) “Dmitry Medvedev Threatens US over Planned Missile Defense Shield,” The Telegraph. Available at: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8910909/Dmitry-Medvedev-threatens-US-over-planned-missile-defence-shield.html (Accessed 8 August 2020).
  14. Podvig, Pavel. (2018) “Russia’s Current Nuclear Modernization and Arms Control,” Journal for Peace and Nuclear Disarmament 1,2: 256-267, .
  1. Putin, Vladimir. (2018, March 1) “Presidential Address to the Federal Assembly,” kremlin.ru Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/ news/ 56957 (Accessed 8 August 2020).
  1. Russia's National Security Strategy to 2020. (2009, May 12) Rustrans. Available at: http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020 (Accessed 5 November 2020).
  2. Sitdikov, Ramil. (2015, March 10) “Russia 'Completely Ending' Activities under Conventional Armed Forces in Europe Treaty,” Russia Today.Available at: https://www.rt.com/news/239409-russia-quits-conventional-europe (Accessed 8 August 2020). 
  3. Snyder, Jack. (1977, September) The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Options. Santa Monica, CA: Rand Corporation, R-2154-AF. Available at: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/ 2005/ R2154. pdf (Accessed 23 July 2020).
  4. (2012, August 30) “The Future of Russia’s Military: Part 4,” stratfor.com. Available at: http://www.stratfor.com/sample/analysis/future-russias-military-part-4. (Accessed 8 August 2020).
  5. Stratford, James D. (2005)“Strategic Culture and the North Korean Nuclear Crisis: Conceptual Challenges and Policy Opportunities.” Security Challenges 1, 1: 123–33. Available at: http://www.jstor.org/stable/26459024 (Accessed 21 July 2020).
  1. Tsypkin, M (2009) “Russian Politics, Policy-making and American Missile Defense,” International Affairs85,4: 781-799.
  2. Waterfield, Bruno. (2012, May 3) “Russia Threatens NATO with Military Strikes over Missile Defense System,” The Telegraph. Available at: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/9243954/Russia-threatens-Nato-with-military-strikes-over-missile-defence-system.html (Accessed 5 November 2020).
  1. Weitz, Richard. (2010) “Illusive Visions and Practical Realities: Russia, NATO and Missile Defense,” Survival 52, 4: 99-120, .
  2. Wheeler, Nicholas; and Ken Booth. (2008, January) “Rethinking the Security Dilemma,” researchgate.net. Available at: https://www.researchgate. net/ publication/37146990 (Accessed 23 July 2020).
   1. Woolf, Amy (2022, April 21) “Russia’s Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization,” Congressional Research Service (CRS) Report #R45861. Available at: https://sgp.fas.org/crs/nuke/R45861.pdf (Accessed 10 July 2022).
   2. Zarakhovich, Yuri. (July 14, 2007) “Why Putin Pulled Out of a Key Treaty,” Available at: http://content.time.com/time/world/ article/0,8599, 1643566, 00.html (Accessed 23 July 2020).
دوره 52، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 307-285
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401