ریشه‌های بحث از سوژه در ساختارگرایی تکوینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jpq.2024.243621.1007157

چکیده

‌هدف اصلی این مقاله تلاش برای فهم چگونگی حدود عاملیت سوژه در نظریه‌ ساختارگرایی تکوینی است که در جامعه‌شناسی و نقد ادبی از سوی لوسین گلدمن مطرح شد و یکی از نظریه‌های کاربردی در این زمینه به‌شمار می‌آید. مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل متون در پی پاسخگویی به پرسش درباره نقش سوژه از حیث تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در نسبت با ساختار از دیدگاه ساختارگرایی تکوینی است. در فرضیه پژوهشی استدلال می‌شود که سوژه‌ ساختارگرایی تکوینی، در قامت فاعل فرافردی با فاصله گرفتن تدریجی ناگزیر از عاملیت مطلق و تابعیت ساختاری غیرکنشمند، به رابطه دیالکتیکی تکوینی با ساختار رسیده و در جریان شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و تجلیات عینی آن، در چرخه پی‌در‌پی بازآفرینی و بازبینی، همواره در حال تکوین و دگرگونی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که در فاصله‌ ساختارگرایی تا پساساختارگرایی، میدان دیالکتیک ساختارگرایی تکوینی با تلفیق نظریه جامعه‌شناختی لوکاچ و نظریه روان‌شناختی پیاژه و با بهره‌گیری از اندیشه‌های افرادی همچون هگل، فروید و نیچه به‌دنبال یافتن راهی میانه برای رهایی سوژه در عین پذیرش تأثیر محدودیت‌های ساختاری است؛ و با افزودن مفهوم تکوین به نظریه ساختارگرایی در تلاش برای به تصویر کشیدن رابطه‌ سوژه و ساختار و محصولات عینی این رابطه است که در نظریه گلدمن به‌طور ویژه، بر آفرینش ادبی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Roots of the “Subject” in Genetic Structuralism

نویسنده [English]

 • Sona Qajar
Assistant Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies Research Group, Islamic Revolution Document Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate the position and role of the subject—in terms of influencing or being influenced—in relation to the structure from the perspective of genetic structuralism that was proposed in the field of sociology and literary criticism by a Romanian philosopher and sociologist Lucien Goldmann. His theory of genetic structuralism has been widely applied in the sociology of literature. Using the basic elements of structuralist theory and at the same time understanding its weaknesses, Goldmann tried to save this theory from stagnation, inflexibility and inefficiency in explaining historical changes and developments by applying the theory of historical evolution in structuralism that increases its ability to explain social phenomena. By adding the concept of “genesis” to structuralist theory, an attempt is made to understand the dynamics of subject-structure and objective products of this relation. In Goldmann's theory, among these objective manifestations, literary creation is particularly emphasized.
Genetic structuralism sees literary creation as the product of the transcendental agent, which is represented in this form by its author. The meaningful structure of a literary creation is dialectically related to the mental structure of this transcendental actor, which is in a dialectical relationship with the political, social and economic structure and is constantly evolving and changing in the persistent cycle of construction-deconstruction. For Goldmann, structures have no idealistic or neo-Kantian element, and it is human being who acts collectively and along class lines in order to create or change these structures. Therefore, the structures have a non-historical and subsequently non-functional character, and there is no need for metaphysical levels to analyze them.
In the research hypothesis, it is argued that the subject of genetic structuralism, as a transcendental agent with inevitable gradual distancing from  the  absolute  agency and non-active structural subordination, hast reached a dialectical relation with structure and in the course of the formation of class consciousness and its objective manifestations, in a successive cycle of construction-deconstruction is always evolving and changing. In an attempt to understand human and social phenomena in general and cultural creations in particular, Goldmann borrows certain macro-analytic categories (such as wholeness, worldview, form, transcendental agent, possible consciousness, and object consciousness) from Georg Lukács and combines them with a series of anthropological and positivistic categories derived from Piaget (such as meaningful structure, function, the process of construction and deconstruction, the epistemological loop of subject and object, and equilibrium).
The author uses the method of textual analysis for hypothesis testing. The most notable work of a critical theorist, Georg Lukács (i.e., Theory of the Novel and History and Class Consciousness) as well as Goldmann's books and essays (i.e., the Hidden God, and The Human Sciences & Philosophy, Lukács and Heidegger) are examined. The findings show that in the transition from structuralism to poststructuralism, the dialectical field of genetic structuralism combines Lukacs's sociological theory with Piaget's psychological theory, using the legacy of thinkers such as Hegel and Freud, Nietzsche, etc. and seek to find a middle ground to liberate the subject while accepting the influence of structural constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dialectics
 • Lucien Goldman
 • Post-structuralism
 • Subject’s Agency
 • Theory of Genetic Structuralism
 1. الف) فارسی

  1. احمدی، بابک. (1374) حقیقت و زیبایی. تهران: مرکز.
  2. اردستانی، علی. (1394، بهار) «ساختارگرایی و مسئله‌ معنا در علوم انسانی،» فصلنامه سیاست (انجمن علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، 5: 17-5. در: https://ensani.ir/file/download/article/20161213114046-10070-15.pdf  (4 اسفند 1400).
  3. استیور، دان. (1383، تابستان) «ساختارگرایی و پساساختارگرایی،» ترجمه ابوالفضل ساجدی. روش‌شناسی علوم انسانی، 39: 185-154، در: 154-185 در:   http://ensani.ir/fa/article/47779 (4 اسفند 1400).
  4. باسیل، انیل. (1378، بهار) «اروپاییان خود را چگونه می‌بینند؟ (فرهنگ، باور و نوشتار)،» ترجمه لیلی مصطفوی کاشانی، نامه فرهنگ، 232: 237-220. در: https://ensani.ir/fa/article/265974  (4 اسفند 1400).
  5. باقری، خسرو؛ زهره خسروی. (1385، بهار) «معرفت‌شناسی ژنتیک (تکوینی) در دیدگاه پیاژه،» حکمت و فلسفه، 5: 7-22، .  
  6. بخشایش، رضا. (1380، پاییز) «نظریه‌هایی در باب انسان،» روش‌شناسی علوم انسانی، 28: 186-153. در: https://method.rihu.ac.ir/article_835.html (4اسفند 1400).
  7. بشیریه، حسین. (1372، آذر-دی) «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی در قرن بیستم، مارکسیسم اگزیستانسیالیست،» اطلاعات سیاسی- اقتصادی 77 و 78: 16-10. در:   https://ensani.ir/fa/article/102494(4 اسفند 1400).
  8. بشیریه، حسین. (1383) اندیشه‌های مارکسیستی، در تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم. تهران: نی، ج 1.
  9. پوینده، محمد جعفر. (1376) جامعه، فرهنگ، ادبیات: لوسین گلدمن، (مجموعه مقاله). تهران: چشمه.
  10. پیاژه، ژان. (1373) «مفاهیم بنیانی ساختگرایی،» ترجمه سیدعلی مرتضویان، ارغنون، 4: 36-27. در: https://ensani.ir/fa/article/64255 (4 اسفند 1400).
  11. جانباز، امید؛ و دیگران. (1392، بهار و تابستان) «پیدایش سوژه اجتماعی در اندیشه هگل،» غرب‌شناسی بنیادی، 1: 23-42 در: https://occidentstudy.ihcs.ac.ir/article_814.html   (4 اسفند 1400).
  12. جانسون، پاتریشیا آلتنبرند. (1387) هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی. تهران: علم.
  13. دمیش، هیوبرت. (1386، زمستان) «فروید و کانت» ترجمه شهریار وقفی‌پور، مجله زیباشناخت، 17: 171-178. در: https://ensani.ir/fa/article/4327 (4 اسفند1400).
  14. دهباشی، مهدی. (1384، فروردین) «تحلیل و ارزیابی نقد هگل بر کانت،» حکمت و فلسفه، 1، 1: 16-6، <DOI:10.22054/wph.2005.6655> (4 اسفند 1400).
  15. سارتر، ژان پل. (1358) اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: مروارید.
  16. سبحانیان، خاطره؛ علی کرباسی‌زاده اصفهانی. (1392، تابستان) «نیچه و نقد عقل محض،» غرب‌شناسی بنیادی، 71، 1: . 80-63. در: 4) http://ensani.ir/file/download/article/20140406144345-9741-39.pdf اسفند 1400).
  17. سوفرن، پیرابر. (1376) زرتشت نیچه (شرحی بر پیش‌گفتار چنین گفت زرتشت)، ترجمه بهروز صفدری. تهران: فکر امروز.
  18. سولومون، رابرت. ک. (1379) فلسفه اروپایی: از نیمه دوم قرن هجدهم تا واپسین دهه قرن بیستم، طلوع و افول خود، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: قصیده.
  19. سولومون، روبرت ک. (1373، مرداد-شهریور) «هوسرل و واپس تافتن به فلسفه استعلایی،» ترجمه محمدسعید حنایی‌کاشانی، کیهان اندیشه، 55: 99-93. در: https://ensani.ir/fa/article/103006 (4 اسفند 1400).
  20. کالر، جاناتان. (1379) فردینان دوسوسور، ترجمه کوروش صفوی. تهران: هرمس.
  21. کالینیکوس، الکس. (1384) مارکسیسم و فلسفه، ترجمه اکبر معصوم بیگی. تهران: دیگر.
  22. کمالی‌نژاد، محمد‌حسین. (1375، مهر-آبان) «هوسرل و تأسیس پدیدارشناسی،» کیهان اندیشه، 68: 49-60. در: https://ensani.ir/fa/article/105951 (4 اسفند 1400).
  23. کوفمان، والتر. (1385) گوته، کانت و هگل، ترجمه فریدالدین رادمهر و ابوتراب سهراب. تهران: چشمه.
  24. کولاکوفسکی، لشک. (1386) جریان‌های اصلی در مارکسیسم، ترجمه عباس میلانی. تهران: آگاه، ج 2.
  25. گلدمن، لوسین. (1381)، انسان چیست؟ کانت و فلسفه معاصر، ترجمه پرویز بابایی. تهران: نگاه.
  26. گلدمن، لوسین. (1357) فلسفه و علوم انسانی، ترجمه اسد پورپیرانفر. تهران: جاویدان.
  27. گلدمن، لوسین. (1369) نقد تکوینی، ترجمه محمدتقی غیاثی. تهران: بزرگمهر.
  28. گلدمن، لوسین. (1391) لوکاچ و هایدگر، ترجمه محمد زارع. تهران: حکمت.
  29. لوکاچ، جورج . (1381) نظریه رمان، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: قصه.
  30. لوکاچ، گئورگ. (1378) تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: تجربه.
  31. معینی‌علمداری، جهانگیر. (1380، بهار) «چیستی گفتمان پساساختارگرا،» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 51: 222-197. در: https://jflps.ut.ac.ir/article_12651.html (4 اسفند 1400).
  32. هوارث، دیوید. (1386، زمستان) «سوسور، ساختارگرایی و نظام‌های نمادین،» ترجمه نظام بهرامی کمیل، رسانه، 72: 187-195. در: https://qjmn.farhang.gov.ir/article_78230.html (4 اسفند 1400).

  ب) انگلیسی

  1. Cohen, Mitchell. (1994) The Wager of Lucien Goldmann. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  2. Goldmann, Lucien. (1969) The Human Sciences & Philosophy, trans. (from French) Hayden V. White and Robert Anchor. London: Jonathan Cape.
  3. Goldmann, Lucien. (1977) Lukács and Heidegger: Towards a New Philosophy, trans. William Q. Boelhower. London: Routledge & K. Paul.
  4. Goldmann, Lucien. (1980) Essays on Method in the Sociology of Literature, William Q. Boelhower. St. Louis, MO: Telos Press.
  5. Goldmann, Lucien. (2016) The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensées of Pascal and the Tragedies of Racine, trans. Philip Thody. London & New York: Verso.
  6. Lukács, George. (1971) History and Class Consciousness, trans. Rodney Livingstone. London, UK: Merlin Press.
  7. Poster, Mark. (1975) Existential Marxism in Post War France from Sartre to Althusser. Princeton, NJ: Princeton University Press.