بازی حاصل جمع صفر: تحلیلی بر رقابت هند و پاکستان در قفقاز جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jpq.2024.360280.1008076

چکیده

این مقاله بر این پایه استوار است که قفقاز جنوبی همواره صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. در گذشته‌های دور این رقابت به امپراتوری عثمانی، ایران و روسیه محدود بود. پس از یک دوره حاکمیت کامل شوروی بر این منطقه، با فروپاشی این کشور پای چین، اروپا و امریکا به منطقه باز شد. همزمان نیز ایران و ترکیه در تلاش برای پر کردن خلأ شوروی، به رقابت در این منطقه وارد شدند. درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و آذربایجان در فردای پس از فروپاشی شوروی، کم‌کم پای برخی از قدرت‌های جدید یعنی هند و پاکستان را به منطقه باز کرد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا هند و پاکستان که در فاصله دور از قفقاز جنوبی قرار دارند، در درگیری‌های بین کشورهای منطقه‌ مداخله کرده‌اند؟ فرضیه مقاله که به روش تحلیل مضمونی با رویکرد کیفی بررسی ‌شده، آن است که ورود پاکستان و هند بازتابی از درگیری‌ این دو کشور بر سر کشمیر در جنوب ‌‌آسیا بوده است. یافته‌ها نشان داد کشورهایی که در درگیری‌ ‌همیشگی بر سر منافع حیاتی به‌سر ‌‌‌می‌برند، بازی حاصل جمع صفر بر روابط آنها حاکم است. ازاین‌رو ورود پاکستان به نفع ‌‌‌آذربایجان در قفقاز جنوبی تلاشی برای اثرگذاری بر موقعیت خود در مناقشه کشمیر به زیان هند بوده است؛ ‌بنابراین هند نیز در اقدامی ‌واکنشی، برای خنثی‌سازی ابتکارات پاکستان به نفع ارمنستان وارد عمل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Zero-Sum Game: An Analysis of India-Pakistan Rivalry in the South Caucasus

نویسنده [English]

 • Nozar Shafiee
Associate Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This article is based on the premise that the South Caucasus has often been the scene of competition between regional and extra-regional powers. In the distant past, this rivalry was predominantly limited to three major powers: the Ottoman Empire, the Persian Empire and the Russian Empire. After a period of near-total Soviet rule over this region, other contenders (e.g., China, Europe and the United States) were provided with opportunities to get actively involved in the region in the aftermath of the USSR collapse. At the same time, Iran and Turkey also decided to enter the regional competition to benefit from the power void. The military conflicts between Armenia and Azerbaijan which occurred soon after the Soviet government fell, gradually enabled some new rival players (e.g., India and Pakistan) to gain a foothold in the South Caucasus. The main reasons for the involvement of the great powers and the other extra-regional players in the South Caucasus are diverse, ranging from mainly economic ones (as in the case of China) to predominantly political ones (as in the case of Iran, Turkey, the U.S. and Russia). Of course, they are all interested in the economic potential of establishing closer trade and investment ties with the regional states.
The primary research question is as follows: Why have India and Pakistan been intervening in the conflict zones in the South Caucasus which is located at a distance from their own territories? In the hypothesis, it is argued that the decisions of Pakistan and India to get involved in the inter-state conflicts of the South Caucasus is a reflection of the protracted conflict between these two countries over Kashmir. The two South Asian rivals appeared on the scene after the war broke out between Azerbaijan and Armenia, and resulted in Pakistan's decision to send military forces and weapons to help the war efforts of Azerbaijan. This in turn led to India’s deep concerns about Islamabad’s adventurous moves to improve its power and influence  abroad. The  victory of Azerbaijan in the war increased  New Delhi’s worry because the victory of Azerbaijan meant the victory of foreign policies of Pakistan and Turkey, which had unfavorable relations with India. This matter was important from the point of view that the adventures of Islamabad and Ankara were not limited to the South Caucasus, and might have been extended to Central Asia and from there to South Asia. The main concern of India’s foreign policymakers was about the expansion of Pakistan’s power and influence among the regional states that might then take side with Pakistan in its Kashmir conflict with New Delhi. Furthermore, the geostrategic location of the South Caucasus has been deemed important as a suitable corridor for creating a north-south transport corridor to connect India to Russia and Europe through Central Asia and Iran. The region has the potential to meet some of India's raw material and energy needs, including oil and gas.
Utilizing the method of qualitative thematic analysis for hypothesis-testing, the findings revealed that the rules of a zero-sum game overshadow the bilateral relations of the countries that are engaged in a protracted conflict over their vital national interest. Pakistan's support for Azerbaijan in its conflict with Armenia was aimed at expanding its influence in a strategic region in the hope of ultimately strengthen its position vis-à-vis India in the Kashmir conflict situation. Not surprisingly, India has acted in a reactionary manner to neutralize Pakistan's foreign policy initiatives by taking side with Armenia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • India
 • Kashmir Crisis
 • Pakistan
 • South Caucasus
 • Zero-Sum Game
 1. الف) فارسی

  1. اطاعت، جواد؛ ابراهیم احمدی. (1394، پاییز) «تحلیل ژئوپلیتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها،» فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 7، 24: 23-1. در: https://sanad.iau.ir/Journal/pir/Article/1012115
  2. شفیعی، نوذر؛مریم اسکندری. (1390، زمستان) «بحران کشمیر: ارزیابی سناریوهای حل بحران، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 28: 231-205. در: https://ensani.ir/fa/article/311231/
  3. سازمند، بهاره؛ و دیگران. (1393، بهار) «چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند-پاکستان در پرتو تحولات اخیر،» فصلنامه روابط خارجی، 6، 1: 81-43. در: https://frqjournal.csr.ir/article_123641.html
  4. فاطمی‌نژاد، سید احمد. (1393، شهریور) «منازعه هند و پاکستان پس از سال 1998 و مدیریت قدرت‌های بزرگ،» فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 4، 12: 97-59. در:

  https://www.iisajournals.ir/article_41954.html

  1. میرشایمر، جان. (1393) تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

   ب) انگلیسی

  1. Alizada, Nazrin. (2021, April 13) “Azerbaijan-PakistanMilitary Relations,”Ankara Center for Crisis and Policy Studies (ANKASAM). Available at: https://www.ankasam.org/azerbaijan-pakistan-military-relations/?lang=en (Accessed 2 May 2023).
  2. Asatryan, Georgi. (2023, February 14) “Why Does a Powerful Nation Form an Alliance with a Minor Power? The India-Armenia Arms Deal Opens a Window on the Value of Asymmetrical Alliances,” Public Seminar. Available at: https://publicseminar.org/essays/why-does-a-powerful-nation-form-an-alliance-with-a-minor-power (Accessed 15 December 2023).
  3. Bangash, Ayaz Haider. (2019) “Azerbaijan and Pakistan: Historical Relations and Perspectives,” The Frontier Post. Available at: https://thefrontierpost.com/ azerbaijan-and-pakistan-historical-relations-and-perspectives (Accessed 2 May 2023).
  4. Bhan, Aditya. (2022, December 16) “Armenia-India Relations: Budding Partnership Benefits New Delhi,” Observer Research Foundation (ORF). Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/armenia-india-relations (Accessed 2 May 2023).
  5. Bhatt, Manan. (2023, February 14) “Pakistan-Turkey Relations: What's in it for Ankara? DNA India (naindia.com). Available at: https://www.dnaindia.com/ world/report-pakistan-turkey-relations-what-s-in-it-for-ankara-3023623 (Accessed 4 May 2023).
  6. Blakely, Sara. (2022, October 12) “Zero-Sum Game Meaning: Examples of Zero-Sum Games,” Master Class. Available at: https://www.masterclass.com/ articles/zero-sum-game-meaning (Accessed 4 April 2022).
  7. Brecher, (1993) Crisis in World Politics, Theory and Reality. London: Pergamon.
  8. Cafiero, Giorgio; and Emily Milliken. (2021, December 23) “Azerbaijan, Turkey, and Pakistan's Geopolitical Triangle,” The New Arab. Available at: https://www.newarab.com/analysis/azerbaijan-turkey-and-pakistans-geopolitical-triangle (Accessed 15 April 2023).
  9. Cai, Feina. (2011, April 28) “Absolute and Relative Gains in the Real World,” E-International Relations. Available at: https://www.e-ir.info/2011/04/28/ absolute-and-relative-gains-in-the-real-world (Accessed 2 May 2023).
  10. Farooq, Umar. (2021) “Pakistan-Azarbaijan Relations,” (edu). Available at: https://www.academia.edu/106733249/Pakistan_Azerbaijan_ Relations. (Accessed 12 January 2024).
  11. “India-Armenia Relations,” (2022, December 30) Drishti IAS (Drishti the Vision Foundation), Available at: https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/ india-armenia-relations (Accessed 5 May 2023).
  12. Hasanov, Ali. (2017, February 26) “Khojaly Genocide: Causes, Consequences and International Recognition,” Azerbaijan State News Agency (Azertag). Available at: https://azertag.az/en/xeber/Khojaly_genocide_Causes_conse quences_and_ international_recognition-1038780 (Accessed 15 April 2023).
  13. Hayrapetyan, Lilit. (2021, October 20) "India’s Turn Toward Armenia: What is behind India’s Recent Outreach to Armenia, Including the First-ever Visit by an Indian Foreign Minister?" The Diplomat. Available at: https://thediplomat.com/ 2021/10/indias-turn-toward-armenia (Accessed 2 May 2023).
  14. Hussain, Javed. (2020, February 14) “No Difference between Gallipoli and Occupied Kashmir’: Erdogan Stands by Pakistan in Parliament Speech,” Available at: https://www.dawn.com/news/1534429 (Accessed 2 May 2023).
  15. Ghose, Gauvav; and Patrick James. (2005) "Third-Party Intervention in Ethno-Religious Conflict: Role Theory, Pakistan, and War in Kashmir, 1965," Terrorism and Political Violence 17, 3, 427-445, .
  16. Kaura, Vinay. (2020, October 16) "The Erdogan Effect: Turkey’s Relations with Pakistan and India," Institute of South Asian Studies (ISAS) Working Papers 336: 1-10, <DOI:10.48561/dp9d-fqv4>. Available at: https://www.isas. nus.edu.sg/wp-content/uploads/2020/10/336.pdf (Accessed 2 May 2023).
  17. Khalilov, Vugar. (2022, October 4) “Azerbaijan-Pakistan Ties: 30 Years on the Path of Strategic Partnership,” Azer News. Available at: https://www.azernews.az/nation/200281.html (Accessed 2 May 2023).
  18. Khan, Imran; and Karim Haider Syed. (2021) “Pakistan Relations with Azarbaijan in 21 Century,” Pakistan Social Science Review 5, 1: 667-679. Available at: https://pssr.org.pk/issues/v5/1/pakistan-relations-with-azerbaijan-in-21st-century.pdf. (Accessed 2 May 2023).
  19. Lino, Marisa R. (2020, April 17) “Turkey and Pakistan: a Special Relationship?” International Institute for Strategic Studies (IISS) Blog. Available at: https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2020/04/dmap-turkey-and-pakistan-a-special-relationship (Accessed 2 May 2023).
  20. Milašinović, Srđan. (2008) “Crisis and Crisis Management: A Contribution to A Conceptual and Terminological Delimination,” Megatrend Review 5, 1: 167-185. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/288007914.pdf (Accessed 2 May 2023).
  21. Ministry of External Affairs, Government of India. (2017) “India-Cyprus Joint Statement during the State Visit of President of Cyprus to India,” (gov.in). Available at: https://www.mea.gov.in/incoming-visit-detail.htm?28426/India Cyprus+Joint+Statement+during+the+State+Visit+of+President+of+ Cyprus+to+India+April+2529+2017 (Accessed 12 January 2024).
  22. Mishra, Abhinandan. (2022, November 7) "Pakistan-Turkey-Azerbaijan Axis Brings India, Iran and Armenia Closer Together,” Greek City Times. Available at: https://greekcitytimes.com/2022/11/07/pakistan-turkey-azerbaijan-axis (Accessed 15 April 2023).
  23. Nanda, Prakash. (2022, September 25) “3 Key Reasons Why Turkey is Keen to Reset its Ties with India & Keep its Pro-Pakistan, Pro-Kashmir Sentiments on Backburner,” EurAsian Times. Available at: https://eurasiantimes.com/3-key-reasons-why-turkey-is-keen-to-reset-its-ties-with-india (Accessed 15 April 2023).
  24. Nawab, Engr Qaiser. (2023) "Potential Partnerships between Pakistan, Azerbaijan," Pakistan Observer. Available at: https://pakobserver.net/potential-partnerships-between-pakistan-azerbaijan-by-engr-qaiser-nawab (Accessed 2 May 2023).
  25. Omar, Ahmed. (2022, October 3) “Is the South Caucasus a New Battleground for India and Pakistan?”Middle East Monitor. Available at: https://www.middleeastmonitor.com/20221003-is-the-south-caucasus-a-new-battleground-for-india-and-pakistan (Accessed 2 May 2023).
  26. “Pakistan: We Will Continue to Support Turkey on the Northern Cyprus Issue,” (2022, July 22) Greek City Times. Available at: https://greekcitytimes.com/ 2022/07/22/pakistan-support-turkey-cyprus-2 (Accessed 2 May 2023).
  27. Peterson, Svenja. (2023) “Perspectives: Pakistan and India Wage Proxy Struggle in Nagorno-Karabakh,” Eurasianet. Available at: https://eurasianet.org/ perspectives-pakistan-and-india-wage-proxy-struggle-in-nagorno-karabakh (Accessed 25 January 2024).
  28. Poghosyan, Benyamin. (2023, May 4) “Armenia–India Cooperation: An Opportunity to Increase Armenia’s Strategic Potential,” Available at: https://mediamax.am/en/column/121416 (Accessed 2 May 2023).
  29. Rafiq, Arif. (2021, January 29) “The Turkey-Pakistan Entente: Muslim Middle Powers Align in Eurasia,” Middle East Institute (mei.edu). Available at: https://www.mei.edu/publications/turkey-pakistan-entente-muslim-middle-powers-align-eurasia (Accessed 2 May 2023).
  30. Roubanis, Ilya. (2023) “India and Pakistan Enter Caucasus Arms Race,” Caucasuswatch, Available at: https://caucasuswatch.de/en/insights/india-and-pakistan-enter-caucasus-arms-race.html (Accessed 25 January 2024).
  31. Tarling, Nicholas, ed. (2008) The Cambridge History of Southeast Asia. Available at: https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-south east-asia/2128400582CFCF5F6A514E9F2E37D2BC (Accessed 15 April 2023).
  32. Von Neumann, John; and Oskar Morgenstern. (2007) Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, NJ: Princeton University Press, 60th Anniversary ed.
  33. Waltz, Kenneth. (1959) Man, the State and War. New York: Columbia University Press.
  34. Waseem, Sumaira. (2020, October 8) “Pakistan-Azerbaijan Relations: A Strategic Alliance” Paradigm Shift. Available at: https://www.paradigmshift. com.pk/pakistan-azerbaijan (Accessed 2 May 2023).
  35. "What’s Behind the Growing Azerbaijan-Pakistan-Turkey Friendship? All Three Muslim Countries Continue to Back Each Other on Matters of National Interest," (2022) TRT World. Available at: https://www.trtworld.com/magazine/what-s-behind-the-growing-azerbaijan-pakistan-turkey-friendship-43259 (Accessed 15 April 2023).
  36. “Why Ignoring Armenia Was India’s Foreign Policy Blunder Just Like Israel?” (2020, December 2) EurAsian Times. Available at: https://eurasiantimes.com/ why-ignoring-armenia-was-indias-foreign-policy-blunder-just-like-israel (Accessed 2 May 2023).
  37. Wilson, Josh. (2023, March 17) "Armenia’s Foreign Policy and Security Issues for 2023," Geohistory. Available at: https://geohistory.today/armenias-foreign-policy-and-security-issues (Accessed 3 May 2023).