اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir
02161112522

سردبیر

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir

دبیر تخصصی اجرایی

رکسانا نیکنامی

مطالعات منطقه ای استادیار مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

niknami.roxanaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید داود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

sdaghaeeut.ac.ir

ابراهیم برزگر

علوم سیاسی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

barzegaratu.ac.ir

جلال درخشه

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

j.dorakhshahyahoo.com

الهام رسولی ثانی آبادی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد

rasooliyazd.ac.ir

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

farshad_shariatyahoo.com

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

فرهاد عطایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

atai53yahoo.com

میرفردین قریشی

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishi3583yahoo.com

اصغر کیوان حسینی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

a.keivan.irgmail.com

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

slotfianut.ac.ir
61112546

عباس مصلی نژاد

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadmossalanejad.com

دبیر اجرایی

ملیحه علی

دبیر اجرایی فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

politicsut.ac.ir