نحوه دریافت مقالات از بهار 1397

بنا به تصمیم شورای نویسندگان مجله فصلنامه سیاست ، از ابتدای سال 1397 صفحات مقالات ، از عنوان تا پایان فهرست منابع ، به 17 صفحه کاهش می یابد.

انتظار می رود نویسندگان ارجمند مقاله شان را طوری تنظیم کنند که در 17 صفحه قابل طرح و نگارش باشد.