ضریب تاثیر فصلنامه سیاست

وضعیت نشریه
سالکیفیت در رشته                                                ضریب تأثیررشتهمیانگین ضریب تأثیر در رشتهموضوع اصلیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع اصلی
1394 Q4                                                 0.032 علوم سیاسی 0.083 علوم انسانی 0.117
1393 Q3                                                 0.078 علوم سیاسی 0.142 علوم انسانی 0.148
1392 Q2                                                 0.163 علوم سیاسی 0.176 علوم انسانی 0.143
1391 Q1                                                 0.195 علوم سیاسی 0.124 علوم انسانی 0.129
1390 Q2                                                 0.211 علوم سیاسی 0.197 علوم انسانی 0.151
1389 Q2                                                 0.158 علوم سیاسی 0.146 علوم انسانی 0.155
1388 Q1                                                 0.210 علوم سیاسی 0.102 علوم انسانی 0.131