ضریب تاثیر فصلنامه سیاست

وضعیت نشریه
سالکیفیت در رشته                                                ضریب تأثیررشتهمیانگین ضریب تأثیر در رشتهموضوع اصلیمیانگین ضریب تأثیر در موضوع اصلی
1397 Q4                                                 0.032 علوم اجتماعی 0.290 علوم انسانی 0.239
1396 Q2                                                 0.278 علوم اجتماعی 0.255 علوم اجتماعی 0.213