فرم تعهدنامه

به نام خدا

تعهدنامه نویسندگان

تاریخ:                                  

سردبیر محترم فصلنامه سیاست،

  با سلام. به پیوست فایل الکترونیکی مقاله اینجانب/ اینجانبان با عنوان ________________________________ ، با توجه به اصول مندرج در راهنمای نویسندگان فصلنامه «سیاست» تهیه و تنظیم شده است؛ و برای ارزیابی و چاپ در آن فصلنامه فرستاده می‌شود. نویسنده/ نویسندگان این مقاله تعهد می‌نمایند که:

  1. این مقاله پیش از این در هیچ نشریه داخلی یا خارجی، و یا مجموعه مقالات همایش‌ها و مجامع علمی به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر چاپ نشده است.
  2. این مقاله تنها به‌منظور بررسی و چاپ به «فصلنامه سیاست» فرستاده شده است، و تا هنگام پایان مراحل بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به نشریه و ناشر دیگری فرستاده نخواهد شد.
  3. تهیه و نگارش این مقاله بر اساس دستاورد‌های حاصل از فعالیت‌های پژوهشی نویسندگان نامبرده شده در جدول زیر انجام شده است؛ و حقوق همه افرادی که به‌نحوی در اجرای این پژوهش مشارکت و همکاری داشته‌اند، رعایت شده است.
  4. تمام قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه‌ای مرتبط با موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نیز نویسندگان و مصنفین در نگارش این مقاله رعایت شده است. چنان چه در هر یک از مراحل بررسی و چاپ مقاله تخلف علمی (به‌طور نمونه، سرقت علمی، داده‌سازی، منبع‌سازی، ذکر مطالب دیگران بدون ارجاع، ارائه مقاله‌ای با میزان همپوشانی نامعقول، ارائه هم‌زمان مقاله به نشریه‌های متعدد برای بررسی)، و هر عمل دیگر مغایر با اخلاق پژوهش مشخص شود؛ فصلنامه در اسرع وقت برای توقف فرآیند بررسی اقدام خواهد کرد. نویسنده مسئول مقاله به رعایت درستی ارجاعات مقاله گواهی می‌دهد.
  5. در صورتی‌که نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف دهد، هزینه داوری برگردانده نخواهد شد.
  6. درصورت تأخیر یا پرهیز از بازنگری و انجام اصلاحات علمی و فنی پیشنهادی داوران مقاله، هیات تحریریه و سردبیر فصلنامه اختیار کامل برای پذیرش یا رد مقاله را دارند.

    نکته مهم تاکید می‌شود که اگر مقاله منجر به اخذ گواهی پذیرش علمی شود، نشر نهایی مقاله منوط به اعمال کامل اصلاحات لازم از سوی نویسنده مسئول در زمان چاپ خواهد بود. «فصلنامه سیاست» هیچ مسئولیتی در قبال نشر مقاله‌هایی که استانداردهای علمی، شکلی و ماهوی لازم را ندارد، نخواهد داشت.

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشگاه و دانشکده

تلفن همراه

تاریخ

امضاء

نویسنده مسئول*

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجویان است، باید با مسئولیت  استاد راهنما و یا یکی از استادان مشاور، و امضای این تعهدنامه از سوی وی ارائه شود. یادآوری می‌شود که طرح پژوهشی (پروپوزال) پایان‌نامه تصویب شده نیز باید با سایر فایل‌ها فرستاده شود.