فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع «فصلنامه سیاست»

 

  آدرس الکترونیکی:

   نام نویسنده مسئول:

 

   تلفن:

   وابستگی سازمانی:         

  

 

  عنوان مقاله:

 

 

 

   آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...)  از شخص ثالث یا نهادی (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله‌ی ارائه شده دریافت کرده است؟ 

بلی 

خیر 

   توضیحات:

 

 

   آیا راه‌های دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی 

خیر 

 

  توضیحات:

 

   

   نام نویسنده مسئول:                                                                  تاریخ:                                                                                                            امضا